Πλήρη εικόνα των φορολογικών υποχρεώσεων μέσω Taxisnet-18/12/2012

Aπό χθες 17/12 έχει ενσωματωθεί στις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ, η εφαρμογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση».

Η εφαρμογή αυτή παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στον φορολογούμενο. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που παρέχονται, είναι:

Φορολογικό Ημερολόγιο : Παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις του φορολογούμενου για θέματα Εισοδήματος, ΦΠΑ – VIES, ΚΒΣ, Παρακρατούμενων φόρων, Τελών και Ειδικών Φόρων.

Στοιχεία Μητρώου : Παρουσιάζονται στοιχεία του φορολογούμενου, όπως είναι καταγεγραμμένα στο Υποσύστημα Μητρώου, για τα φυσικά Πρόσωπα, τα προσωπικά τους φορολογικά στοιχεία και οι σχέσεις με πρόσωπα που τους βαρύνουν. Για τους επιτηδευματίες προβάλλονται τα στοιχεία της επιχείρησης, οι δραστηριότητές της, τα στοιχεία εγκαταστάσεων ή η έδρα της αλλοδαπής.

Στοιχεία Οφειλών : Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται στοιχεία ανοιχτών ατομικών οφειλών εκτός ρύθμισης όπως είναι καταχωρημένα στο TAXIS. Δεν συμπεριλαμβάνονται ανοιχτές οφειλές που :

α) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής στο σύνολό τους

β) προέρχονται από εταιρείες στις οποίες ο φορολογούμενος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. Ομόρρυθμο μέλος, Διαχειριστής, Διευθύνων Σύμβουλος κ.λπ.)

γ) έχουν βεβαιωθεί σε άλλο πρόσωπο αλλά ευθύνεστε λόγω σχέσης (π.χ. κληρονόμος, εγγυητής κλπ)

Για πληροφορίες σχετικά με οφειλές συνυποχρέωσης ή και συνυπευθυνότητας ο φορολογούμενος μπορεί να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ.. Ειδικά για τις μερικώς ρυθμισμένες οφειλές εμφανίζεται μόνο το ποσό που δεν έχει ρυθμιστεί.

Επίσης, εμφανίζεται η ταυτότητα οφειλής για εκτύπωση του Σημειώματος για Πληρωμή πατώντας το κουμπί «Ταυτότητα Οφειλής». Τυχόν οφειλές για τις οποίες δεν εμφανίζεται ανάλυση υπολοίπων πληρώνονται μόνο στην Δ.Ο.Υ..

– Τελευταία κίνηση θεωρήσεων ανά θεωρημένο είδος : Στη σελίδα αυτή εμφανίζεται η εικόνα τελευταίας κίνησης θεωρήσεων.

– Φορολογικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ) : Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται τα στοιχεία των ενεργών ταμειακών μηχανών.

– Ενημερότητα Εξωτερικών Φορέων : Δεν λειτουργεί προς το παρόν

Η εφαρμογή αυτή προβάλλει χρήσιμες πληροφορίες και παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο οι φορολογούμενοι να έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά καταχωρημένα στοιχεία τους, κάθε βήμα προς τον εκσυγχρονισμό της Διοίκησης είναι δείγμα προόδου.Leave a Reply