Ποιες δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα στα έντυπα Ε1 και Ε3

Ελεύθεροι επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες, εκτός από το έντυπο Ε1 συμπληρώνουν υποχρεωτικά και το έντυπο Ε3. Στο έντυπο Ε3 οι φορολογούμενοι θα εμφανίσουν αναλυτικά στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα και τις δαπάνες που είχαν το 2012.

Οι βασικότερες κατηγορίες εξόδων και δαπανών που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών είναι οι εξής:

Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού (μισθοί, ημερομίσθια κ.λπ.), εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές όχι μόνο υπέρ του ΙΚΑ, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού οργανισμού (ΤΣΑ κ.λπ.) και εφόσον υπάρχει σχέση μίσθωσης εργασίας, προσφορά πραγματικής υπηρεσίας και ύψος αμοιβής ανάλογο με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν από την επιχείρηση σε ασφαλιστικές εταιρείες για την ασφάλιση των περιουσιακών της στοιχείων.

Τα ενοίκια κτιρίων (εργοστασίου, γραφείων, αποθηκών κ.λπ.).

Τα ενοίκια μηχανημάτων και λοιπών κινητών πραγμάτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Η δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος, έστω κι αν ο μετρητής έχει παραμείνει στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου (εκμισθωτή).

Η δαπάνη τηλεφώνου, έστω κι αν το τηλέφωνο ανήκει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Η δαπάνη ύδρευσης.

Οι δαπάνες ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Τα έξοδα γραφείου (γραφική ύλη, έντυπα), εφόσον υπάρχουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 Τα έξοδα για καύσιμα και υλικά θέρμανσης, υλικά καθαριότητας και φαρμακείου.

Τα «κοινόχρηστα» γραφείων, καταστημάτων κ.λπ.

Οι συνδρομές που καταβλήθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία έχουν σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς και σε επαγγελματικές οργανώσεις στις οποίες ανήκει η επιχείρηση.

Οι αποζημιώσεις σε απολυθέντες υπαλλήλους.

Η αποζημίωση σε αποχωρήσαντες λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλους, ακόμη κι αν είναι μεγαλύτερη από αυτήν που προβλέπει ο νόμος.

 Τα δώρα που καταβάλλει η επιχείρηση σε πελάτες της, που μπορεί να είναι άλλες επιχειρήσεις ή όχι (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.), εφόσον φέρουν την επωνυμία της και έχει καταβάλει το αναλογούν δημοτικό τέλος για τη συνολική αξία των δώρων αυτών. Το ποσό της δαπάνης που εκπίπτει δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 ευρώ για κάθε δώρο χωριστά.

Οι παροχές σε είδος ή σε χρήμα που παρέχει η επιχείρηση σε εργαζομένους της για την επιβράβευση της απόδοσής τους με την προϋπόθεση ότι για τις παροχές αυτές έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.

Ποσοστό 50% των εξόδων κινητής τηλεφωνίας που πραγματοποιούν οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι με κινητά τηλέφωνα της επιχείρησης.

Πηγή Ημηρεσία