Καταληκτικές Προθεσμίες Ετήσιων Δηλώσεων 2013

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

 • • Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Μέχρι 29 Μαρτίου 2013
(Άρθρο 59, παρ.3, Ν.2238/1994)

 • • Ισοζύγιο Λογαριασμών Γ΄ κατηγορίας

Το ισοζύγιο υποβάλλεται εντός εννέα μηνών από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
Για χρήσεις που έκλεισαν την 30.6.2012:
Μέχρι 29 Μαρτίου 2013

 • • Ισολογισμός επιχειρήσεων με Γ΄ κατηγορίας βιβλία για ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρίες, Ε.Π.Ε., κοινοπραξίες, κοινωνίες αστικού δικαίου και αστικές εταιρίες

Οι παραπάνω υπόχρεοι οφείλουν να κλείσουν τον ισολογισμό της διαχειριστικής τους χρήσης μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της.
Για χρήσεις που έκλεισαν την 31.12.2012:
Μέχρι 31 Μαρτίου 2013
(Άρθρα 17 & 18 Π.Δ. 186/92).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 • • Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για Προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και κοινωνίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας

Υποβολή δήλωσης από Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου, που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Α.Φ.Μ. (τελ. ψηφίο)  
1 Μέχρι 1 Απριλίου 2013
2 Μέχρι 2 Απριλίου 2013
3 Μέχρι 3 Απριλίου 2013
4 Μέχρι 4 Απριλίου 2013
5 Μέχρι 5 Απριλίου 2013
6 Μέχρι 8 Απριλίου 2013
7 Μέχρι 9 Απριλίου 2013
8 Μέχρι 10 Απριλίου 2013
9 Μέχρι 11 Απριλίου 2013
10-50 Μέχρι 12 Απριλίου 2013
60-00 Μέχρι 15 Απριλίου 2013

(Άρθρο 64, παρ.1, Ν.2238/1994)

 • • Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. Β’ κατηγορίας βιβλία

Μέχρι 10 Απριλίου 2013 
(ΠΟΛ.1045/2012)

 • • Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος προσωπικών εταιρειών κοινοπραξιών και κοινωνιών με Γ΄ κατηγορίας βιβλία

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν από Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου, που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έκλεισαν ισολογισμό 31/12/2012.
Μέχρι 15 Απριλίου 2013
(Άρθρο 64, παρ.1, Ν.2238/1994)

 • • Οριστική δήλωση Φόρου Εισοδήματος από Ελευθέρια επαγγέλματα

Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Απριλίου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση.
Μέχρι 29 Απριλίου 2013
(Άρθρο 59, παρ.3, Ν.2238/1994)

 • • Ισολογισμός επιχειρήσεων για ανώνυμες εταιρίες και συνεταιρισμούς καθώς και για δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις

Οι παραπάνω υπόχρεοι οφείλουν να κλείσουν τον ισολογισμό της διαχειριστικής τους χρήσηςμέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της. 
Για χρήσεις που έκλεισαν την 31.12.2012:
Μέχρι 30 Απριλίου 2013
(Άρθρα 17 & 18 Π.Δ. 186/92).

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ

 • • Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για τις ημεδαπές Aνώνυμες Eταιρίες
Α.Φ.Μ. (τελ. ψηφίο)  
1 Μέχρι 10 Μαΐου 2013
2 Μέχρι 13 Μαΐου 2013
3 Μέχρι 14 Μαΐου 2013
4 Μέχρι 15 Μαΐου 2013
5 Μέχρι 16 Μαΐου 2013
6 Μέχρι 17 Μαΐου 2013
7 Μέχρι 20 Μαΐου 2013
8 Μέχρι 21 Μαΐου 2013
9 Μέχρι 22 Μαΐου 2013
10-50 Μέχρι 23 Μαΐου 2013
60-00 Μέχρι 24 Μαΐου 2013

(Άρθρο 107, παρ.2, Ν.2238/1994)

 • • Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για λοιπά (πλην ΑΕ) Νομικά Πρόσωπα Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ΕΠΕ, IKE κ.λπ.)

Υποβολή δήλωσης από τα λοιπά πλην Α.Ε. νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ (Ε.Π.Ε., δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες)
Μέχρι 10 Μαΐου 2012 
(Άρθρο 107, παρ.2, Ν.2238/1994)

 • • Δήλωση στοιχείων ακινήτων νομικών προσώπων
Α.Φ.Μ. (τελ. ψηφίο)  
1 Μέχρι 15 Μαΐου 2013
2 Μέχρι 16 Μαΐου 2013
3 Μέχρι 17 Μαΐου 2013
4 Μέχρι 20 Μαΐου 2013
5 Μέχρι 21 Μαΐου 2013
6 Μέχρι 22 Μαΐου 2013
7 Μέχρι 23 Μαΐου 2013
8 Μέχρι 24 Μαΐου 2013
9 Μέχρι 27 Μαΐου 2013
10-50 Μέχρι 28 Μαΐου 2013
60-00 Μέχρι 29 Μαΐου 2013

(Άρθρο 23, παρ.3, Ν.3427/2005)

 • • Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων

Όλα τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Ν.3842/2010, την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας.
Για το έτος 2013:

Α.Φ.Μ. (τελ. ψηφίο)  
1 Μέχρι 15 Μαΐου 2013
2 Μέχρι 16 Μαΐου 2013
3 Μέχρι 17 Μαΐου 2013
4 Μέχρι 20 Μαΐου 2013
5 Μέχρι 21 Μαΐου 2013
6 Μέχρι 22 Μαΐου 2013
7 Μέχρι 23 Μαΐου 2013
8 Μέχρι 24 Μαΐου 2013
9 Μέχρι 27 Μαΐου 2013
10-50 Μέχρι 28 Μαΐου 2013
60-00 Μέχρι 29 Μαΐου 2013

(Άρθρο 33, Ν.3842/2010)

 • • Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. Γ’ κατηγορίας βιβλία

Μέχρι 20 Μαΐου 2012 (ΠΟΛ.1045/2012)

 • • Ειδικός φόρος ακινήτων

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του Ν. 3091/2002.
Η δήλωση υποβάλλεται
Μέχρι 20 Μαΐου 2013
(Άρθρο 17, παρ. 6, Ν.3091/2002)

 • • Οριστική δήλωση Φόρου Εισοδήματος από Εμπορικές Επιχειρήσεις

Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαΐου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση.
Μέχρι 31 Μαΐου 2012
(Άρθρο 59, παρ.3, Ν.2238/1994)

 • • Αυτοέλεγχος επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ή εκδίδουν στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 6ε της ΠΟΛ. 1082/2003 και της παρ. 7β της ΠΟΛ. 1082/2003 και της παρ. 7β της ΠΟΛ. 1083/2003 ορίστηκε η διαδικασία αυτοελέγχου των υπόχρεων που υπάγονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και με την έκδοση αθεώρητων στοιχείων αντίστοιχα.
Μέχρι 31 Μαΐου 2013
Σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων η σχετική τακτοποίηση πρέπει να γίνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2013.

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

 • • Ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου Φ.Π.Α.

Εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, η υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» πραγματοποιείται
Μέχρι 10 Ιουνίου 2013

 • • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Μέχρι 25 Ιουνίου 2013
(Άρθρο 20, παρ.1, Κ.Β.Σ.)

 • • Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από Φυσικά πρόσωπα.

Με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών γίνεται υποχρεωτικά η υποβολή από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63. (Αρθ. 62 παρ. 1 του Ν. 2238/94)
Η δήλωση υποβάλλεται ως εξής:
Για το οικονομικό έτος 2013
Μέχρι 30 Ιουνίου 2013

 • • Δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων

Μέχρι 30 Ιουνίου 2013

(Άρθρο 23, παρ.3, Ν.3427/2005,)

(Παράταση: ΠΟΛ. 1029/2013)

 • • Αυτοέλεγχος επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ή εκδίδουν στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 6ε της ΠΟΛ. 1082/2003 και της παρ. 7β της ΠΟΛ. 1082/2003 και της παρ. 7β της ΠΟΛ. 1083/2003 ορίστηκε η διαδικασία αυτοελέγχου των υπόχρεων που υπάγονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και με την έκδοση αθεώρητων στοιχείων αντίστοιχα.
Μέχρι 31 Μαΐου 2013
Σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων η σχετική τακτοποίηση πρέπει να γίνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2013.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 • • Ισοζύγιο Λογαριασμών Γ΄ κατηγορίας

Το ισοζύγιο υποβάλλεται εντός εννέα μηνών από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
Για χρήσεις που έκλεισαν την 31.12.2012:

Α.Φ.Μ. (τελ. ψηφίο)  
1, 2, 3 Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013
4, 5, 6 Μέχρι 7 Οκτωβρίου 2013
7, 8, 9 Μέχρι 14 Οκτωβρίου 2013
0 Μέχρι 21 Οκτωβρίου 2013