Τα 10 κυριότερα χαρακτηριστικά για τις Ι.Κ.Ε.

Τα 10 κυριότερα χαρακτηριστικά του νέου τύπου της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) είναι τα παρακάτω :

1)Η ΙΚΕ συνίσταται από έναν ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ο διαχειριστής μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4072/2012. Στην περίπτωση που ο εταίρος είναι νομικό πρόσωπο οφείλει να ορίσει φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής

2)Η διάρκεια της ΙΚΕ είναι ορισμένου χρόνου εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό της με μέγιστη διάρκεια τα δώδεκα (12) έτη από την σύσταση της.

3)Καταρτίζεται με απλό ιδιωτικό έγγραφο το οποίο πρέπει να περιέχει το καταστατικό της. Το έγγραφο της σύστασης δεν χρειάζεται να είναι συμβολαιογραφικό εκτός εάν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, ή αν επιλεγεί οικιοθελώς το συμβολαιογραφικό έγγραφο από τα μέρη. Με την εξάλειψη της υποχρέωσης σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου είναι αυτονόητο ότι περιορίζονται σημαντικά τα κόστη τόσο της σύστασης όσο και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων του καταστατικού.

4)Όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού (π.χ. εταιρικών μεταβολών, αλλαγής διεύθυνσης, σκοπού κλπ) δημοσιεύονται αποκλειστικά διαμέσου του ΓΕΜΗ ή της εταιρικής ιστοσελίδας, χωρίς την παρουσία συμβολαιογράφου και την υποχρέωση δημοσίευσης σε ΦΕΚ.

5)Στην επωνυμία της ΙΚΕ πρέπει να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφία «Ι.Κ.Ε» κι εφόσον η Εταιρία είναι μονοπρόσωπη, προστίθεται εκτός των ανωτέρω και η λέξη Μονοπρόσωπη.

6)Η επαγγελματική έδρα της εταιρείας κατοχυρώνεται με μια απλή υπεύθυνη δήλωση της διεύθυνσης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του υπόχρεου. Δεν προκύπτει τουλάχιστον προς το παρόν η υποχρέωση προσκόμισης θεωρημένου μισθωτηρίου από την αρμόδια ΔΟΥ.

7)Η ΙΚΕ λύεται οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων καθώς και όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας της ή αν κηρυχθεί σε πτώχευση. Στις παραπάνω περιπτώσεις λύσης της ΙΚΕ ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

8)Η ΙΚΕ είναι υποχρεωμένη να τηρεί βιβλίο εταίρων και ενιαίο βιβλίο πρακτικών. Κάθε χρόνο συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήση και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.Οι Ι.Κ.Ε. υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων τρίτης κατηγορίας με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτα.

9)Ως προς το σκέλος της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ προκύπτει ότι υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται οι διαχειριστές ΙΚΕ και ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, ενώ στον ΟΑΕΕ προαιρετικά μπορούν να υπαχθούν οι λοιποί εταίροι. Δεν προκύπτει η υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των απλών μελών της ΙΚΕ κάτι που αποτελεί ουσιαστική επίσης διαφορά συγκριτικά με τις ΕΠΕ, όπου εκεί υφίσταται η υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ όλων μελών της εταιρείας και όχι του διαχειριστή μόνο.

10)Το καταβαλλόμενο κεφάλαιο σύστασης μπορεί να ανέρχεται στο ελάχιστο ποσό του ενός (1) ευρώ, παρέχοντας ωστόσο τη δυνατότητα στους εταίρους να εισφέρουν, εκτός από κεφάλαιο σε χρήμα ή σε είδος και άλλου είδους εισφορές, όπως την ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών, οι οποίες λογίζονται και αυτές ως κεφάλαιο, με αποτέλεσμα τα πρόσωπα που εισφέρουν εργασία ή φερεγγυότητα στην εταιρία, να θεωρούνται ως εταίροι και να λαμβάνουν εταιρικά μερίδια. Στις ΕΠΕ αντίστοιχα η παροχή άλλου είδους εισφορών αποτελεί αντικείμενο εξωτερικών συμφωνιών. Με τις συμφωνίες αυτές δίνεται στην εταιρία ένας έντονος προσωπικός χαρακτήρας

Φούντας Ιωάννης.