Δημοσιεύστε τον ισολογισμό σας μόνο με 150€!!!

Σας γνωρίζουμε ότι με την τροποποίηση του ν. 4072/2012, (άρθρο 232) οι Ανώνυμες Εταιρείες, αλλά και οι Ε.Π.Ε, έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημοσιεύουν ισολογισμούς, στην ιστοσελίδα τους, αντί στις εφημερίδες.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 232, Περιορισµός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων:

1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Οι Α.Ε που έχουν κάνει αυτοαπογραφή και έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του ΒΕΠ έχουν πλέον ως Μητρώο τους το Γ.Ε.ΜΗ.
Αυτό, τους παρέχει το δικαίωμα, να αντικαταστήσουν τη δημοσίευση των ισολογισμών τους στις εφημερίδες, με τη δημοσίευση (ανάρτηση) στην ιστοσελίδα τους. Η δημοσίευση στο ΦΕΚ, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική.
Για να γίνει αυτό νόμιμα, πρέπει απαραιτήτως να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους (website) στο Γ.Ε.ΜΗ (παράβολο 10€ για την καταχώριση).
Οι εταιρείες πρέπει να έχουν υπόψη, ότι κάθε φορά που πραγματοποιούν ανάρτηση ισολογισμού στην ιστοσελίδα τους, οφείλουν και να τη γνωστοποιούν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το νόμο, «οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, ξεκινούν ή λήγουν, από την ημέρα που η εταιρεία ανακοινώνει στο Γ.Ε.ΜΗ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη και αντιμετωπίζει ακυρότητα των πράξεων».
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η ιστοσελίδα πρέπει να είναι αποκλειστικά της Α.Ε. όχι εκπροσώπου, λογιστή, μετόχων, κ.λ.π.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ
Σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την δημιουργία εταιρικής ιστοσελίδας στην οποία σας δίνετε η δυνατότητα να δημοσιεύετε τον ισολογισμό της εταιρίας σας, έτσι ώστε βάσει των τελευταίων αλλαγών περί δημοσίευσης ισολογισμών για εταιρίες Α.Ε και Ε.Π.Ε. να απαλλαγείτε για πάντα από το ετήσιο κόστος δημοσίευσης σε έντυπα μέσα.
Το πακέτο της προσφοράς μας κοστίζει 150,00€ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) και περιλαμβάνει:
• Κατοχύρωση Domain Name.
• Κατασκευή Ιστοσελίδας που περιλαμβάνει:

  •  Αρχική Σελίδα με Προφίλ Εταιρείας
  •  Ετήσιοι Ισολογισμοί
  •  Σελίδα Επικοινωνίας.

• Φιλοξενία Ιστοσελίδας (web hosting): Δωρεάν για το 1ο έτος
• Απεριόριστη Δημοσίευση Ισολογισμών Εταιρείας