Παράταση αναβάθμισης λογισμικών των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για 1/1/2014

Επανακαθορίζεται η έναρξη ισχύος που ορίζεται στο άρθρο 9 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1221/13.12.2012 (ΦΕΚ 3513Β΄ /31.12.2012) ,

από την 1.5.2013 στην 1.1.2014.

H ΠΟΛ 1221 σχετίζεται με την αναβάθμιση των υφιστάμενων λογισμικών υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων που προβλέπουν την αποστολή στοιχείων συναλλαγών στη ΓΓΠΣ για την αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση αυτών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.