Οδηγός για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών

Εδώ, παρουσιάζονται οι βασικότερες διατάξεις για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, ανάλογα με το πότε γεννήθηκε η οφειλή, ή κατά το παρελθόν έχουν απολέσει κάποια άλλη ρύθμιση. Αναλυτικότερα:

Απεριόριστο αριθμό μηνιαίων δόσεων για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα χρέη έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως 31-12-2012 προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, χωρίς να διευκρινίζεται ωστόσο το ποσό της οφειλής, το οποίο θα αφορά στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό αυτό θα οριστεί μέχρι τα 5.000 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται το όριο να «ανέβει» στα 10.000 ευρώ εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία. Για τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, που οφείλουν στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμα έως 31-12-2012 χρέη, προβλέπεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλομένων έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις και με εκπτώσεις στις προσαυξήσεις από 25% έως 50%.

Ειδικότερα:

– Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα τελωνεία δύνανται – κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία – να ρυθμίζονται έως και σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και να καταβάλλονται ως εξής:

α) Με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά 50%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ έως και τις 30.6.2013.

β) Με απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30.6.2014.

γ) Με απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30.6.2015.

δ) Με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30.6.2016.

ε) Με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30.6.2017.

Για να υπαχθούν στη ρύθμιση οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις φορολογικές τους δηλώσεις καθώς επίσης και να μην έχουν απλήρωτες οφειλές με ημερομηνία καταβολής από την 1.1.2013 και μετά. Η ρύθμιση χορηγείται σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, μόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης.

Κατ’ εξαίρεση, τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που αδυνατούν να ανταποκριθούν σε πρόγραμμα δόσεων της παραπάνω ρύθμισης έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2012 οφειλές τους προς τις ΔΟΥ ή τα τελωνεία, σε περισσότερες από 48 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τα εισοδήματά τους, αλλά χωρίς το ευεργέτημα της απαλλαγής από ένα μέρος των προσαυξήσεων.
– Κάθε υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή, από την 1.1.2013, επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίες υπολογίζονται με ετήσιο επιτόκιο 8,75%.

Ποιοι ακόμη μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών, που δεν έχουν τακτοποιηθεί με άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Στη ρύθμιση δύνανται, επίσης, να υπαχθούν έπειτα από επιλογή του οφειλέτη και:

– Ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση της οποίας οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2012 μη ρυθμισμένες οφειλές.

– Ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση, της οποίας οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων.

Ποιες οφειλές εξαιρούνται

 • Οφειλές υπαχθείσες σε παλαιότερη ρύθμιση, η οποία απωλέσθη μετά την ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή.
 • Οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.
 • Tι θα πρέπει να προσκομίσει ο οφειλέτης
 • Αναλυτική δήλωση των εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων και τυχόν οφειλών προς τρίτα πρόσωπα.
 •  Η διαπίστωση ότι έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας.

Για οφειλές άνω των 75.000 ευρώ, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία προκύπτουν η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ, πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων απαιτείται επιπλέον η παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για το σύνολο αυτών.

Πότε τίθεστε εκτός ρύθμισης

Ο οφειλέτης τίθεται εκτός ρύθμισης, εφόσον:

 •  Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς.
 •  Καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα.
 •  Δεν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.
 •  Δεν εξοφλεί εμπρόθεσμα τις οφειλές του, οι οποίες δημιουργούνται από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά.
 •  Εχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία, προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Τι προβλέπει η πάγια ρύθμιση

 •  Οφειλές, βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα τελωνεία του κράτους μετά την 31.12.2013 δύνανται – κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία και δυνατότητα τήρησης προγράμματος δόσεων – να ρυθμίζονται άπαξ και να καταβάλλονται σε 2 έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.
 •  Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται από 1.1.2013 με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 8,75%. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

(Πηγή: Κέρδος)