Νέο σύστημα συμβιβασμού στις Δ.Ο.Υ.(πληρώνεις το 50%).

Τέλος από τα τέλη Ιουλίου 2013 η Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Από την 1η Αυγούστου 2013 τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα στην υπό σύσταση Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Ετσι, από την 1η Αυγούστου ο φορολογούμενος που αμφισβητεί την καταλογιστική πράξη φόρου, δασμού, προστίμου κ.ά. που έχει εκδοθεί εις βάρος του από τη φορολογική Αρχή, οφείλει να υποβάλει προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η αίτηση θα υποβάλλεται στην Εφορία, στο Τελωνείο ή στη φορολογική Αρχή (ΣΔΟΕ) που εξέδωσε την πράξη και θα αναφέρει τους λόγους στους οποίους ο φορολογούμενος βασίζει το αίτημά του.

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον φορολογούμενο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν.

Η φορολογική Αρχή θα αποστέλλει ακολούθως εντός 7 ημερών την ενδικοφανή προσφυγή του φορολογούμενου συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα και τις απόψεις της στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να αποφανθεί επί της υπόθεσης.

Το πλέον σημαντικό είναι ότι με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής θα βεβαιώνεται αμέσως από τη φορολογική Αρχή και θα καταβάλλεται ποσοστό 50% του αμφισβητούμενου ποσού του φόρου.

Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος θα έχει δικαίωμα να υποβάλει ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής του φόρου.

Ωστόσο η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης θα αναστέλλει την πληρωμή μόνο σε περίπτωση που θα προκύπτει «ανεπανόρθωτη βλάβη» για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης στη φορολογική Αρχή, η αίτηση αναστολής θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Μάλιστα, τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου.

Σε κάθε περίπτωση, εντός 60 ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στη φορολογική Αρχή η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης θα εκδίδει απόφαση την οποία θα κοινοποιεί στον φορολογούμενο.η οποία στον έναν χρόνο λειτουργίας της το μόνο που πέτυχε είναι να συσσωρεύσει εκατοντάδες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και να μπλοκάρει βεβαιωμένα έσοδα 2,5 δισ. ευρώ.

Πλέον από την 1η Αυγούστου οι φορολογικές διαφορές θα επιλύονται με συνοπτικό τρόπο, καθώς η αρμοδιότητα περνά στην υπό σύσταση Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Στο υπουργείο Οικονομικών επικρατείαισιοδοξία ότι η νέα υπηρεσία μπορεί να αποδώσει έσοδα 1,25 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες καθώς προϋπόθεση για την υπαγωγή μιας υπόθεσης σε αυτήν είναι η βεβαίωση και η καταβολή από τον φορολογούμενο του 50% του αμφισβητούμενου ποσού.

Από τις 31 Μαΐου 2012 μέχρι και σήμερα η Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών εξέτασε λιγότερες από 260 υποθέσεις (συνεδρίαζε μία φορά την εβδομάδα και εξέταζε 5 υποθέσεις) από τις συνολικά 550 που έχουν κατατεθεί προς επίλυση. Η αργή εξέταση των φορολογικών διαφορών λειτούργησε εις βάρος των φορολογικών εσόδων καθώς βάσει εκτιμήσεων υπηρεσιακών στελεχών του υπουργείου Οικονομικών οι εκκρεμείς υποθέσεις – περιλαμβάνονται και μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής – πλέον αφορούν σε βεβαιωμένα έσοδα άνω των 2,5 δισ. ευρώ. Σημειώνεται πως η Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών εξετάζει προαιρετικά φορολογικές υποθέσεις άνω των 50.000 ευρώ και υποχρεωτικά υποθέσεις άνω των 300.000 ευρώ

(Πηγή Ημηρεσία)