Εφάπαξ η πληρωμή φόρων και προστίμων για φοροπαραβάσεις

Εφάπαξ θα καλούνται να πληρώνουν πλέον οι επιτηδευματίες τους φόρους και τα πρόστιμα που βεβαιώνονται από τους φορολογικούς ελέγχους, καθώς από την 1η Αυγούστου καταργήθηκε η δυνατότητα εξόφλησης των ποσών αυτών έως και σε 36 μηνιαίες δόσεις.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να δώσει κίνητρο στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες να πληρώνουν τα ποσά του ΦΠΑ που προκύπτουν από χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις στο σύνολό τους εντός του μήνα υποβολής των δηλώσεων.

Χωρίς προσαύξηση 2% 
Συγκεκριμένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο σε κάθε περίπτωση εξόφλησης όλου του οφειλόμενου ποσού μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης να μην επιβάλλεται προσαύξηση 2% στο 50% της οφειλής, όπως γίνεται σήμερα.

Ειδικότερα με εγκύκλιο που απέστειλε πριν από λίγες ημέρες σε όλες τις εφορίες της χώρας ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης κοινοποίησε τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4172/2013, για το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με τις οποίες προβλέπεται η εφάπαξ καταβολή των φόρων και προστίμων. Συγκεκριμένα:

1. Ο φόρος που βεβαιώνεται:

  • Με βάση φύλλο ελέγχου που έγινε οριστικό, λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα.
  • Μετά από διοικητικό συμβιβασμό με την ΔΟΥ (με βάση πρακτικό αποδοχής της διαφοράς κι αφού προηγηθεί η άμεση εξόφληση του 1/5 της διαφοράς), καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από την υπογραφή του πρακτικού μήνα.
  • Με βάση απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα.

2. Αν ασκηθεί από τον φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ, ποσοστό 50% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν φόρων και τελών.

Το ποσό αυτό βεβαιώνεται μετά την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής και καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα.

3. Φόροι, τέλη και εισφορές που βεβαιώνονται, βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου, που εκδόθηκε μετά από προσωρινό έλεγχο, μετά την υπογραφή του πρακτικού και την καταβολή του ενός πέμπτου (1/5) αυτών, καταβάλλονται, κατά το υπόλοιπο μέρος αυτών, εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μήνα που ακολουθεί.

Οι διατάξεις
Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν για πράξεις επιβολής φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων που εκδίδονται μετά την 1η Αυγούστου 2013.

Οι παλαιότερες διατάξεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν για πράξεις επιβολής φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31η Ιουλίου 2013, προβλέπουν την εξόφληση των ποσών τα οποία έχουν καταλογισθεί σε 12, 18, 24 ή 36 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το ύψος των ποσών αυτών.

Πηγή Ημερησία