Πρόγραμμα επιχορήγησης για προβολή και προώθηση σε αγορές του εξωτερικούς-αιτήσεις έως 10/10/2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ II
Σε ποιους απευθύνεται:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και την προβολή σε διεθνείς αγορές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Ο εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση πρέπει να είναι καινούργιος.
 • Η επιχείρηση έχει ιδρυθεί πριν την 01/08/2012
 • Επιλέξιμη νομική μορφή είναι ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμός κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Προϋπολογισμός Επιδότησης Επενδυτικών Σχεδίων:
από €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που ΔΕΝ εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 – 70.22, 73 – 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2 (ΚΑΔ – NACE 2008).
από €20.000,00 έως €100.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εμπίπτουν στους ανωτέρω κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας

Ποσοστό χρηματοδότησης:
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μεταποίησης, Επιλέξιμων Υπηρεσιών, Κατασκευών.Το ποσοστό ενίσχυσης για πολύ μικρή, μικρή και μεσαία – ΜΜΕ – (<250 άτομα) είναι 45%.

 

Για μεγάλη επιχείρηση (≥250 άτομα) το ποσοστό της ενίσχυσης είναι 30%.
Των επιλεγμένων κλάδων του Εμπορίου. Το ποσοστό ενίσχυσης για ΜΜΕ είναι 35%

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συνεργασίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων των κλάδων Μεταποίησης, Κατασκευών, επιλέξιμων Υπηρεσιών (τουλάχιστον τρεις). Το ποσοστό για ΜΜΕ είναι 55%.
Συνεργασίες με Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις των κλάδων του Εμπορίου ή με Μεγάλες Επιχειρήσεις Δύο (2) μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων Μεταποίησης, Κατασκευών, Επιλέξιμων Υπηρεσιών μαζί με: Είτε μία (1) μικρομεσαία επιλέξιμου κλάδου του Εμπορίου, είτε μία (1) επιλέξιμου κλάδου Μεγάλη επιχείρηση.

Το ποσοστό ενίσχυσης για ΜΜΕ είναι 55%.
Για μεγάλη επιχείρηση (≥250 άτομα) το ποσοστό της ενίσχυσης είναι 45%.
Προκαταβολή 100% της επιδότησης με την έγκριση

Τι χρηματοδοτείται:

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις (0-50% του αιτούμενου Π/Υ) 
 • Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (0-30% του αιτούμενου Π/Υ) 
 • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας 
 • Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους (0-60% του Π/Υ) 
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. (0-30% του αιτούμενου Π/Υ) 
 • Ενέργειες προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας. 
 • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων. 
 • Λειτουργικές Ενέργειες (για ΜΜΕ)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου 2013. Λόγω στενών χρονικών περιθωρίων υλοποίησης του ΕΣΠΑ, σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί παράταση στην ημερομηνία αυτή

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 02/08/2013

Η Διοίκηση Επιχειρήσεων Μον Ε.Π.Ε. σύμβουλοι οργάνωσης και διοίκησης σε συνεργασία με έμπειρους οικονομολόγους αναλαμβάνει την προετοιμασία και και κατάθεση του επενδυτικού σας φακέλου στο πρόγραμμα εξωστρέφεια.