Πως θα φορολογούνται τα αγροτεμάχια το 2014

Φόρο θα πληρώσουν για πρώτη φορά το 2014 οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο του υπουργείου το οποίο εγκρίθηκε από την τρόικα.

Όσοι ιδιοκτήτες έχουν στην κατοχή του αγροτεμάχιο ή οικόπεδο καθώς και κατοικία θα πληρώσουν υψηλότερους φόρους συγκριτικά με το υφιστάμενο καθεστώς και αυτό διότι μέχρι σήμερα τα αγροτεμάχια εξαιρούνταν της φορολογίας (και από το ΕΕΤΑ και από το ΦΑΠ) ενώ τα οικόπεδα (εντός σχεδίου ή οικισμού) εξαιρούνταν από το ειδικό τέλος ακινήτων αλλά φορολογούνταν με βάση τους συντελεστές του ΦΑΠ και εφόσον η ατομική περιουσία του ιδιοκτήτη ξεπερνούσε τα 200.000 ευρώ (αντικειμενική αξία).

Ο Φόρος για τα αγροτεμάχια προκύπτει από την περιοχή που βρίσκεται, την απόσταση από τη θάλασσα, από την χρήση καθώς και αν υπάρχει κτίσμα εντός.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τα αγροτεμάχια ο φόρος προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 0,15 λεπτά (ή 0,0015 ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με τους εξής συντελεστές:

-Αναλόγως της θέσης, προσδιορίζεται ο Συντελεστής Θέσης (ΣΘ) που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του ∆ημοτικού ∆ιαμερίσματος στο οποίο ανήκει το γήπεδο
-Αναλόγως της χρήσης του αγροτεμαχίου , προσδιορίζεται Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ)
-Αναλόγως της απόστασης από τη θάλασσα, προσδιορίζεται Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα
– Αναλόγως με την επιφάνεια του γηπέδου, προσδιορίζεται Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας
-Για κάθε έκταση με πρόσοψη σε επαρχιακή οδό θα εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης 1,1, για κάθε έκταση με πρόσοψη σε αγροτική οδό, δεν θα υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση καθώς θα εφαρμόζεται συντελεστής 1 και για τα αγροτεμάχια με πρόσοψη σε εθνικό δρόμο συντελεστής 1,2.

– Αναλόγως της ύπαρξης κατοικίας. Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός του αγροτεμαχίου εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη) του φυσικού προσώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα και έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 μ2, ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται.
Ο φόρος προκύπτει ως γινόμενο της επιφάνειας του αγροτεμαχίου σε τετραγωνικά μέτρα, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή απόστασης από τη θάλασσα, του συντελεστή απομείωσης επιφανείας, του συντελεστή πρόσοψης και του συντελεστή κατοικίας, όπου αυτός εφαρμόζεται, ως εξής:
Φόρος=Επιφάνεια αγροτεμαχίου (μ2)xΒΣΦx ΣΘxΣΧxΣΑΘxΣΑΕxΣΠxΣΚ(όπου αυτός ισχύει).

Παραδείγματα

-Ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου 100 στρεμμάτων το οποίο έχει ελάχιστη βασική αξία 0,99 ευρώ ανά τ.μ., απέχει πάνω από 800 μέτρα από τη θάλασσα, έχει πρόσοψη σε αγροτική οδό και χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος θα πληρώσει στην εφορία το 2014 το ποσό των 126 ευρώ.
-Ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου 500 στρεμμάτων το οποίο έχει ελάχιστη βασική αξία 0,90 ευρώ ανά τ.μ., απέχει πάνω από 800 μέτρα από τη θάλασσα, έχει πρόσοψη σε αγροτική οδό και χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος θα πληρώσει στην εφορία το 2014 το ποσό των 630 ευρώ
-Ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου 3 στρεμμάτων το οποίο έχει ελάχιστη αξία 0,30 ανά τ.μ., απέχει πάνω από 800 μέτρα από τη θάλασσα, έχει πρόσοψη σε εθνική οδό και χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος θα πληρώσει στην εφορία το 2014 το ποσό των 4,32 ευρώ.
-Ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου 50 στρεμμάτων, το οποίο έχει ελάχιστη αξία 1,10 ανά τ.μ., απέχει πάνω από 650 μέτρα από τη θάλασσα, έχει πρόσοψη σε εθνική οδό και έχει δενδροκαλλιέργειες θα πληρώσει στην εφορία το 2014 το ποσό των 405 ευρώ. Στην περίπτωση που ο ανωτέρω ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου έχει και μία κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων (δευτέρου ορόφου) και παλαιότητας 5 ετών σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 3.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, θα πληρώσει συνολικά φόρο 1.567,8 (1162,8 + 405 ) ευρώ. Σήμερα πληρώνει στην εφορία 1224 ευρώ. Ουσιαστικά το επιπλέον ποσό που θα πληρώσει το 2014 προκύπτει από τη φορολόγηση για πρώτη φορά του αγροτεμαχίου.

Σημείωση: οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων μπορούν να βρουν την αρχική βασική αξία στον ιστότοπο της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων www.gsis.gr