Εφορία: Τι και πότε θα πληρώσουμε έως το τέλος του χρόνου

 Οι συνεχόμενες παρατάσεις, αλλά και τα αλλεπάλληλα φορολογικά «χτυπήματα», έχουν κάνει τους φορολογούμενους να ψάχνουν να βρουν τι υποχρεώσεις έχουν και να μην μπορούν να βγάλουν άκρη.

Στο σημερινό σημείωμα θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε και να κωδικοποιήσουμε υποχρεώσεις και αλλαγές που έχουν επέλθει τον τελευταίο καιρό.

Παράταση της προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών στις εφορίες

Το υπουργείο αναγκάστηκε να δώσει νέα παράταση στην υποβολή των δικαιολογητικών στις Δ.Ο.Υ. , τα προσκομιζόμενα από τους φορολογούμενους δικαιολογητικά, θα παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες σας για έλεγχο και πέραν της ημερομηνίας που είχε οριστεί με το Δ12 1144717 ΕΞ 23.9.2013 έγγραφό, δηλαδή την 30ή Σεπτεμβρίου 2013.

Ηλεκτρονικά μέσω taxis η διόρθωση του έντυπου Α21 (έντυπο επιδόματος τέκνων)

Τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική διόρθωση του έντυπου Α21, είτε έχουν διαπιστώσει οι ίδιοι λάθη , είτε έχουν ενημερωθεί από τις εφορίες, της αίτησης χορήγησης οικογενειακού επιδόματος (έντυπο Α21), θα δώσει το υπουργείο Οικονομικών στους φορολογουμένους.

Σύμφωνα με το twitter του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη, θα δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικών διορθώσεων στο έντυπο Α21.

Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει το πότε θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή στο taxis.

Ηλεκτρονικά οι διορθώσεις των λαθών του ΦΑΠ 2011-2012 και 2013

Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του πίνακα 1(Ακίνητα και Οικόπεδα εντός σχεδίου) του εντύπου δήλωσης ακινήτων (Ε9), εκδόθηκαν και τα εκκαθαριστικά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) του έτους 2013.

Να θυμίσουμε εδώ ότι ο πίνακας 2 (Αγροτεμάχια) θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 14 Οκτωβρίου 2013 και είναι υποχρεωτική η ενημέρωση και οριστικοποίηση του.

Το υπουργείο οικονομικών διευκρίνισε, μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, (βλέπε σχετικό μας άρθρο «Δεν έτυχε. Απέτυχε! – Η επανυποβολή για τα αγροτεμάχια» ), ότι «τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση Ε9 είτε έχουν οριστικοποιήσει περιουσιακή κατάσταση έτους 2013 μέχρι και τις 27/09/2013, δε χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Σε περίπτωση όμως που πρέπει να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση στον πίνακα των αγροτεμαχίων (πίνακας 2), δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας δήλωσης Ε9».

Σύμφωνα, και πάλι, με το twitter του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης από την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου , κατά πάσα πιθανότητα, θα δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικών διορθώσεων των εκκαθαριστικών του ΦΑΠ 2011 -2012 και 2013.

Σύμφωνα με ανάρτηση, την Τρίτη (δηλαδή σήμερα), θα γίνουν οι τελικοί έλεγχοι στην εφαρμογή, μέσα στην εβδομάδα θα υπογραφεί η ΑΥΟ και την Παρασκευή θα ανοίξει η Εφαρμογή.

Υπενθυμίζουμε ότι η τετράμηνη προθεσμία για το εκκαθαριστικά του Φ.Α.Π. 2011 και 2012 εκπνέει τον μήνα Νοέμβριο (αφού η έκδοσή τους έγινε τον Ιούλιο 2013), ενώ η προθεσμία για το Φ.Α.Π. 2013 λήγει τον Ιανουάριο του 2014 (αφού η έκδοσή τους έγινε την 30η Σεπτεμβρίου).

Μηνιαία πληρωμή του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Σύμφωνα με τον Ν.4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις», αλλάζει ο χρόνος απόδοσης του ΦΜΥ και διαχωρίζεται από την υποβολή των λοιπών παρακρατούμενων φόρων.

Σχετικά με τους παρακρατούμενους φόρους παραμένει η δίμηνη υποβολή και πιο συγκεκριμένα:

Άρθρο 64: Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Φ.Ε.

5. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α’, ε’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και του άρθρου 58, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.»

[Σχετικά με τον ΦΜΥ, σταματά να υπάρχει πλέον διαχωρισμός μεταξύ επιχειρήσεων που απασχολούν έως ή περισσότερους από πενήντα (50) εργαζόμενους και καταργείται η δίμηνη υποβολή της περιοδικής δήλωσης, που και στις δύο περιπτώσεις γίνεται μηνιαία.]

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ειδικώς, όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, το φόρο και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 που παρακρατήθηκαν και τις οφειλόμενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ειδικά, για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, με εξαίρεση τα ασφαλιστικά ταμεία για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του μεθεπόμενου από την παρακράτηση μήνα. Η υποβολή της δήλωσης των περιπτώσεων αυτών πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.»

[Σύμφωνα με τον νόμο, η έναρξη ισχύος είναι από 1.9.2013.]

γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται για αποδοχές που καταβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΓΓΠΣ αναφέρει σχετικά:

Παρατήρηση επί του παρακρατούμενου φόρου ΦΜΥ
Βάσει της παραγράφου 2, του αρθ.59 του Ν.2238/94 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5β του άρθρου 64 του ν. 4170/2013 , ο παρακρατούμενος φόρος από μισθωτές υπηρεσίες θα υποβάλλεται και θα αποδίδεται σε μηνιαία βάση για τις αποδοχές που καταβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Παρατήρηση επί των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ
Όσον αφορά στην απόδοση των εισφορών ΙΚΑ, επειδή δεν έχει υπογραφεί ακόμα Κοινή Υπουργική απόφαση μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, αναστέλλεται η κοινή απόδοση ΦΜΥ και εισφορών ΙΚΑ μέχρι την υπογραφή της προαναφερθείσας απόφασης. Επομένως, η απόδοση των εισφορών ΙΚΑ θα συνεχίσει να πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμερα.»

Φόροι που θα πληρωθούν έως το τέλος του χρόνου

Η καθυστέρηση της έκδοσης εκκαθαριστικών για τον ΦΑΠ αλλά και των εκκαθαριστικών των φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2013, έχει φέρει σε δύσκολή θέση τους φορολογούμενους , αφού καλούνται να πληρώσουν σε μικρό χρονικό διάστημα αρκετά χρήματα ώστε να είναι φορολογικά ενήμεροι.

Ποιο συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του έτους οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Φόρος Εισοδήματος :

Δεύτερη από τρεις δόσεις (2/3) ή

Πρώτη από δυο δόσεις (1/2)

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

Τρίτη από επτά δόσεις για ΦΑΠ 2011 – 2012 (3/7)

Πρώτη από τέσσερις για ΦΑΠ 2013 (1/4)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Φόρος Εισοδήματος :

Δεύτερη από δυο δόσεις (2/2)

Μία δόση για εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν Οκτώβριο (1/1)

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

Τέταρτη από επτά δόσεις για ΦΑΠ 2011 – 2012 (4/7)

Δεύτερη από τέσσερις για ΦΑΠ 2013 (2/4)

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης

Το μέτρο επιβάλλεται σε Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών, σε πισίνες και αεροσκάφη.

Στα ΙΧ με κινητήρες από 1.929 κυβικά εκατοστά και άνω. Για τα αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κυβικά εκατοστά ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης. Για τα ΙΧ επιβατικά από 2.500 κυβικά εκατοστά και άνω ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης καταλαμβάνει αυτοκίνητα μέχρι 10 χρόνων από την πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος έχει φέρει από το εξωτερικό ένα αυτοκίνητο εφταετίας το 2012, δεν σημαίνει ότι θα φορολογηθεί με την κλίμακα των 5 έως 10 ετών, αλλά με την πρώτη κλίμακα αφού το έτος κυκλοφορίας στην Ελλάδα είναι το 2012. Επίσης ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα πληρώνει τον φόρο όχι για άλλα τρία χρόνια , μέχρι δηλαδή το αυτοκίνητο να γίνει 10 ετών αλλά για τα επόμενα 10 χρόνια, όταν το αυτοκίνητο θα είναι 17 ετών.
Στις πισίνες εξωτερικές και εσωτερικές με το φόρο να υπολογίζεται με ποσοστό 10% επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης.
Στα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του ποσού του τεκμηρίου διαβίωσης. 10% επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για αεροσκάφη και ελικόπτερα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Φόρος Εισοδήματος :

Τρίτη από τρεις δόσεις (3/3) ή

Μία δόση για εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν Νοέμβριο (1/1)

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

Πέμπτη από επτά δόσεις για ΦΑΠ 2011 – 2012 (5/7)

Τρίτη από τέσσερις για ΦΑΠ 2013 (3/4)

Τέλη Κυκλοφορίας

Να σημειώσουμε εδώ ότι αναμένονται αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες αναμένεται να καταργηθούν οι απαλλαγές που έχουν θεσπιστεί και να εφαρμοστεί η δυνατότητα να πληρώνονται σε μηνιαία βάση.

Να σημειώσουμε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα οι φορολογούμενοι έχουν ακόμη να πληρώσουν και το ΕΤΑΑ , δηλαδή το χαράτσι της ΔΕΗ, και ποιο συγκεκριμένα την 3η και την 4η από τις 5 δόσεις , ανάλογα με το χρόνο έκδοσης του λογαριασμού.

Πηγή: newmoney.gr