Η αργία της 28ης Οκτωβρίου 2013 (ημέρα Δευτέρα)

Ως γνωστό η ημέρα της 28ης Οκτωβρίου ανήκει στις προαιρετικές αργίες (Β.Δ. 748/1966).

Η διάκριση, μεταξύ υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας, έγκειται στο γεγονός ότι στις μεν ημέρες των υποχρεωτικών αργιών απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα και κατά τις Κυριακές, στις δε ημέρες των προαιρετικών αργιών, η απασχόληση των μισθωτών είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.

Υποχρεωτικές – Προαιρετικές αργίες

Κατά τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να απασχολήσουν τους μισθωτούς τους, όπως επίσης και κατά τις Κυριακές και αυτό γιατί με βάση τη νομοθεσία, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική και κάθε εν γένει εργασία κατά τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες,  ενώ κατά τις προαιρετικές αργίες η απασχόληση των μισθωτών είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη. Προαιρετική αργία είναι αυτή της 28ης Οκτωβρίου.

Απασχόληση των μισθωτών στον Ιδιωτικό τομέα  κατά την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου

  • Στην περίπτωση που εργοδότης δεν απασχολήσει τους μισθωτούς του κατά την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου, υποχρεώνεται στους μεν αμειβόμενους με ημερομίσθιο, να καταβάλει το ημερομίσθιό τους, χωρίς προσαύξηση, στους δε αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό να καταβάλει κανονικά το μισθό τους, χωρίς μείωση.
  • Στην περίπτωση που εργοδότης, απασχολήσει τους μισθωτούς του κατά την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου, υποχρεώνεται στους μεν αμειβόμενους με ημερομίσθιο να καταβάλει το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο (βασικό) ημερομίσθιο, στους δε αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό υποχρεώνεται να καταβάλει, αναλόγως, τα εξής:

Ι) Στην περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί συνήθως κατά την 28η Οκτωβρίου, μόνο την προσαύξηση 75%, επί του 1/25 του νόμιμου μισθού τους.

ΙΙ) Στην περίπτωση που η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή την 28η Οκτωβρίου και εκτάκτως λειτουργεί φέτος κατά την ημέρα αυτή, εκτός από την προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού, οφείλεται και το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού στον μισθωτό που θα εργασθεί.

  • Στην περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργήσει κανονικά κατά την 28η Οκτωβρίου και οι μισθωτοί που απασχολούνται σε αυτή δεν προσέλθουν να εργασθούν αδικαιολόγητα, δεν δικαιούνται οι μεν ημερομίσθιοι να λάβουν το ημερομίσθιό τους, οι δε υπάλληλοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το 1/25 του μισθού τους. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να μειώσει κατά 1/25, τον μηνιαίο μισθό του μισθωτού, για τον μήνα Οκτώβριο.

Κατά την ίδια έννοια, σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιχειρήσεις με συνεχόμενη λειτουργία, θα καταβληθεί το ημερομίσθιο (για τους εργατοτεχνίτες), ή το 1/25 των μηνιαίων αποδοχών (για τους αμειβόμενους με μισθό), με προσαύξηση 75%.

Σε κάθε περίπτωση, αν η απασχόληση διαρκέσει ορισμένες ώρες και όχι πλήρες ωράριο, η προσαύξηση θα υπολογισθεί επί του ωρομισθίου. Το αυξημένο ωρομίσθιο θα πολλαπλασιαστεί με τον αριθμό των ωρομισθίων που δικαιούται ο εργαζόμενος.

Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, η 28η Οκτωβρίου είναι επίσημη αργία.