Τι αλλάζει με τα “μπλοκάκια” από 1.1.2014 Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης*

Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις,  στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, δεν έφεραν στη χώρα μόνο τους εργαζόμενους των 200 και 400 ευρώ, αλλά και τρόμο στο υπουργείο Οικονομικών.
Τα αποτελέσματα των φορολογικών δηλώσεων, από τους φορολογούμενους που συμπλήρωσαν τον κωδικό 11. «Είστε επιτηδευματίες που φορολογήστε με τις διατάξεις του άρθρου 45 ΚΦΕ;» (τα γνωστά μπλοκάκια) και το πλήθος των πολιτών που δήλωσαν ότι απασχολούνται με αυτόν τον τρόπο εργασίας.

Αποτέλεσμα να έχουμε αλλαγές στην φορολόγησή τους , βάζοντας εμπόδια ουσιαστικά στο να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

Φορολόγηση εισοδημάτων της χρήσης 2013 (οικονομικό έτος 2014)

Όπως έχουμε γράψει αρκετές φορές από τούτη την σελίδα, με τον νόμο 4110/2013, άλλαξε ο τρόπος φορολόγησης που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα (ν.2238/1994). Έτσι πλέον οι πολίτες δεν φορολογούνται  ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλλά ανάλογα με την πηγή του εισοδήματος τους που είναι ουσιαστικά:

Α. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Β. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Γ. Εισόδημα από κεφάλαιο.
Δ. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Για πρώτη φορά, με τον ίδιο νόμο, δόθηκε η δυνατότητα στους επιτηδευματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν, ουσιαστικά, σχέση εξαρτημένης εργασίας με τους εργοδότες τους, να φορολογηθούν με την κλίμακα της μισθωτής εργασίας και των συντάξεων.

Οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί το εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, είναι οι ακόλουθες, και ισχύουν εφ’ όσον συντρέχουν σωρευτικά:

α) Να έχουν έγγραφη σύμβαση µε τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και
β) Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.

Προσοχή: Οι ανωτέρω υπόχρεοι δεν δικαιούνται την έκπτωση των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 31 του Ν. 2238/1994, δηλαδή δεν μπορούν να εκπέσουν από το εισόδημα τους  καμία άλλη δαπάνη εκτός από τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Παράδειγμα 1:
Ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα από δύο επιχειρήσεις (με σύμβαση) 5.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα.
Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ 4.184 ευρώ.
Έχει καταχωρήσει στα βιβλία του δαπάνες ύψους 2.424 ευρώ (τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες)
Για το 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και για εισόδημα
Α. εργοδότης       5.000
Β. εργοδότης       3.000
Σύνολο:               8.000
Ασφαλιστικές εισφορές: 4.184
Φορολογητέο εισόδημα: 3.816

Παράδειγμα 2:
Ο παραπάνω φορολογούμενος είναι και μισθωτός σε μία εταιρία και έχει ετήσιο εισόδημα 14.300 ευρώ.
Άρα το φορολογητέο εισόδημα του θα ανέλθει σε:
Από μισθωτές: 14.300
Από επιχειρηματική δραστηριότητα: 3.816
Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος: 18.116

Παράδειγμα 3:
Ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα από δύο επιχειρήσεις (με σύμβαση) 15.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα.
Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ: 4.184 ευρώ.
Έχει καταχωρήσει στα βιβλία του δαπάνες ύψους 8.424 ευρώ .(τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες)
Για το 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και για εισόδημα
Α. εργοδότης 15.000
Β. εργοδότης   3.000
Σύνολο:         18.000
Ασφαλιστικές εισφορές: 4.184
Φορολογητέο εισόδημα:13.816

Παράδειγμα 4:
Ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα από δύο επιχειρήσεις (με σύμβαση) 15.000 και 13.000 ευρώ αντίστοιχα.
Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ: 4.184 ευρώ.
Έχει καταχωρήσει στα βιβλία του δαπάνες ύψους  10.424 ευρώ (τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες)
Για το 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και για εισόδημα
Α. εργοδότης 15.000
Β. εργοδότης 13.000
Σύνολο:         28.000
Ασφαλιστικές εισφορές: 4.184

Φορολογητέο εισόδημα                   23.816

Φορολόγηση εισοδημάτων της χρήσης 2014 (οικονομικό έτος 2015)

Με το νέο φορολογικό νόμο (4172/2013), άλλαξε οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί το εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες:

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 . (Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις):

«1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,
β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,
γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,
δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον οι ετήσιες επιχειρηματικές δαπάνες που θα εξέπιπταν, σύμφωνα με το άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (9.250) ευρώ. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του παρόντος άρθρου.

3. Ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής:
α) ημερομίσθιο, μισθός, επίδομα αδείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα εορτών, αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας, αμοιβές, προμήθειες, επιμίσθια και φιλοδωρήματα,
β) επιδόματα περιλαμβανομένων του επιδόματος κόστους διαβίωσης, του επιδόματος ενοικίου, της αποζημίωσης εξόδων φιλοξενίας ή ταξιδίου,
γ) αποζημίωση εξόδων στα οποία έχει υποβληθεί ο εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο του εργαζομένου,
δ) παροχή οποιασδήποτε μορφής που λαμβάνει ο εργαζόμενος πριν την έναρξη της εργασιακής σχέσης,
ε) αποζημιώσεις για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης,
στ) συντάξεις που χορηγούνται από κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο,
ζ) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων,
η) κάθε άλλη παροχή που εισπράττεται έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης».

Παρατήρηση 1η
Οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί το εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες , παραμένουν, όσο αφορά τους εργοδότες, οι ίδιες:
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες….

Παρατήρηση 2η
Μπαίνει σαν πρώτο εμπόδιο, το ύψος των δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία:
«…..και εφόσον οι ετήσιες επιχειρηματικές δαπάνες που θα εξέπιπταν, σύμφωνα με το άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (9.250) ευρώ……»
Άρα ο φορολογούμενος στο παράδειγμα 4 δεν μπορεί να φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, διότι έχει δαπάνες 10.424 ευρώ. Άρα θα φορολογηθεί με την κλίμακα του εισοδήματος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Παράδειγμα 4:
Ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα από δύο επιχειρήσεις (με σύμβαση) 15.000 και 13.000 ευρώ αντίστοιχα.
Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ 4.184 ευρώ.
Έχει καταχωρήσει στα βιβλία του δαπάνες ύψους  10.424 ευρώ (τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες)
Για το 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και για εισόδημα
Α. εργοδότης 15.000
Β. εργοδότης 13.000
Σύνολο:         28.000
Ασφαλιστικές εισφορές:  4.184
Δαπάνες του άρθρου 22: 10.424

Σύνολο δαπανών: 14.608
Φορολογητέο εισόδημα: 13.392

Φόρος 13.392 Χ 26% =  3.481,92

Στα παραδείγματα 1 και 3 , ο φορολογούμενος μπορεί να φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων διότι έχουν δαπάνες κάτω από το όριο που θέτει ο νόμος (9.250).

Παρατήρηση 3η

Μπαίνει σαν δεύτερο εμπόδιο εμπόδιο, να μην έχεις εισοδήματα από τις παρακάτω πηγές:
«….Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του παρόντος άρθρου.»

Δηλαδή να μην έχεις εισόδημα από:
«α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,
β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,
γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,
δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,»
Δηλαδή ο φορολογούμενος του παραδείγματος 2 δεν μπορεί να φορολογήσει όλα τα εισοδήματα του με την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, αλλά θα φορολογηθεί με δυο κλίμακες . Το εισόδημα από τον μισθό με την κλίμακα των μισθωτών και το εισόδημα από την επιχειρηματική δραστηριότητα με την αντίστοιχη κλίμακα.

Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται

Το πλήθος των φορολογουμένων που δήλωσαν ότι φορολογούνται σαν «μπλοκάκια», φαίνεται ότι αποτελεί ήταν ο λόγος της αλλαγής στις προϋποθέσεις να ενταχθεί κάποιος με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων.

Όμως, όπως λέει ο λαός , το έξυπνο πουλί από την μύτη πιάνεται.

Ο νομοθέτης θεώρησε ότι με αυτό τον τρόπο θα πάρει περισσότερα χρήματα.

Η αριθμητική δείχνει το αντίθετο:

Στην περίπτωση του παραδείγματος 2, αν φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών για όλο το ποσό θα πληρώσει φόρο.
Φόρος μισθωτών 14.300 Χ 22% = 3.146
Μείωση φόρου 2.100
Φόρος από μισθωτές 1.046
Φόρος από επιχειρηματική Δραστηριότητα
Έσοδα  8.000
Έξοδα   6.608
Φορολογητέο ποσό  1.392 Χ26%
Φόρος από επιχ. δραστηριότητα 361,92
Σύνολο φόρου   1.407,92
Αν όμως φορολογείτο ολόκληρο το ποσό με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων :
18.116 Χ 22% =                                    3.985,52
Μείωση φόρου                                     2.100,00
Συνολικός φόρος                                 1.885,52
Αν ο στόχος ήταν να πληρωθεί περισσότερος φόρος, μάλλον ο νομοθέτης απέτυχε διότι ο φορολογούμενος θα πληρώσει 477,60 ευρώ λιγότερο φόρο (1.885,52 – 1.407,92)

*Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

Πηγή: Τι αλλάζει με τα “μπλοκάκια” από 1.1.2014 | newmoney.gr http://www.newmoney.gr/article/26132/ti-allazei-me-ta-mplokakia-apo-112014#ixzz2hmJbd4n4