Με πρόσθετο φόρο θα επιβαρυνθούν όλοι οι μισθωτοί για τις αμοιβές τους σε είδος και για τις προκαταβολές μισθών που λαμβάνουν από την εταιρεία στην οποία εργάζονται. Πώς υπολογίζεται η επιβάρυνση.

Ο φορολογικός νόμος 4172 προβλέπει ότι οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του, εφόσον η συνολική τους αξία υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
Ο λόγος γίνεται για παροχές όπως δάνεια, εταιρικά αυτοκίνητα, εταιρικά κινητά τηλέφωνα, ακόμη και προκαταβολές μισθού σε περίπτωση που αυτές ξεπερνούν τα 3 μηνιάτικα.
Ο υπολογισμός
Η περίπτωση των προκαταβολών μισθών θα λογίζεται από την εφορία ως δάνειο που έλαβε ο εργαζόμενος από την επιχείρηση και για το οποίο δεν κατέβαλε τόκο. Ως εκ τούτου, οι τόκοι που δεν πληρώθηκαν θεωρούνται εισόδημα και θα προστεθούν στη σχετική κλίμακα φορολογίας.
Εισόδημα δημιουργείται για την εφορία και στην περιπτώσεις παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο. Αυτό υπολογίζεται σε ποσοστό 30% του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος.
Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό 30% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία 3 έτη.
Ο ίδιος νόμος προβλέπει ότι η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
Το επιτόκιο
Το επιτόκιο βάση του οποίου θα υπολογίζονται το ποσό των τόκων που υποτίθεται γλυτώνει ο εργαζόμενος, άρα αποτελούν για την εφορία εισόδημα, εξαρτάται από το είδος της παροχής
Για συμβάσεις καταναλωτικών, στεγαστικών, ανοιχτών δανείων και υπεραναλήψεων από τρεχούμενους λογαριασμούς λαμβάνεται το επιτόκιο της αντίστοιχης κατηγορίας και υποκατηγορίας δανείου όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας, για τον μήνα κατά τον οποίο ελήφθη η παροχή.
Για συμβάσεις λοιπών δανείων, λαμβάνεται το επιτόκιο κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για τα καταναλωτικά δάνεια. Αν σε κάποια από τις υποκατηγορίες δανείων δεν ορίζεται επιτόκιο για τον μήνα που ελήφθη η παροχή, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των επιτοκίων της αντίστοιχης κατηγορίας δανείου για τον ίδιο μήνα.
Σε περίπτωση προκαταβολής μισθού άνω των τριών μηνών, ως επιτόκιο λαμβάνεται το χαμηλότερο από τα επιτόκια κάθε κατηγορίας δανείου από αυτές που περιγράφονται παραπάνω, όπως ισχύουν κατά το μήνα χορήγησης της προκαταβολής.
Σε περίπτωση που στη σύμβαση δανείου δεν αναγράφεται συγκεκριμένος σκοπός, ως επιτόκιο λαμβάνεται το επιτόκιο που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδας για τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς για τον μήνα κατά τον οποίο ελήφθη η παροχή.