Πώς θα φορολογηθούν τα μπλοκάκια το οικονομικό έτος 2014

Του Απόστολου Αλωνιάτη*
Όπως έχουμε γράψει αρκετές φορές από τούτη την σελίδα, με τον νόμο 4110/2013, άλλαξε ο τρόπος φορολόγησης που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα (ν.2238/1994).
Έτσι πλέον οι πολίτες δεν φορολογούνται ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλλά ανάλογα με την πηγή του εισοδήματος τους που είναι ουσιαστικά:
Α. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Β. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Γ. Εισόδημα από κεφάλαιο.
Δ. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
Για πρώτη φορά, με τον ίδιο νόμο, δόθηκε η δυνατότητα στους επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν, ουσιαστικά, σχέση εξαρτημένης εργασίας με τους εργοδότες τους , να φορολογηθούν με την κλίμακα της μισθωτής εργασίας και των συντάξεων.
Οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί το εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, είναι οι ακόλουθες, και ισχύουν εφ’ όσον συντρέχουν σωρευτικά:
α) Να έχουν έγγραφη σύμβαση µε τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και
β) Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία.
Επισημαίνεται ότι, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.
Προσοχή: Οι ανωτέρω υπόχρεοι δεν δικαιούνται την έκπτωση των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 31 του Ν. 2238/1994, δηλαδή δεν μπορούν να εκπέσουν από το εισόδημα τους καμία άλλη δαπάνη εκτός από τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
Τα «μπλοκάκια» έχουν άλλες υποχρεώσεις;
Οι φορολογούμενοι επιτηδευματίες που θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα τους ως επιτηδευματίες.
Συμπληρώνουν το βιβλίο εσόδων – εξόδων τους, καταθέτουν κανονικά περιοδικές και εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, βεβαίως μπορούν να συμψηφίζουν τον ΦΠΑ εισροών και δαπανών , έχουν την υποχρέωση να καταθέτουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών κ.λπ.
Έχουν ακόμη την παρακράτηση του φόρου ελεύθερων επαγγελματιών , αν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Απλά φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών.
Πώς συμπληρώνονται τα φορολογικά έντυπα
Ε1 Πίνακας 2.

Στο έντυπο Ε1, οι φορολογούμενοι επιτηδευματίες που θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών, θα πρέπει να συμπληρώσουν πρώτα τον κωδικό 019 ή 020, της περίπτωση 9 του πίνακα 2, «Είστε επιτηδευματίας που φορολογείται με τις διατάξεις της παρ. 1του άρθρου 45 ΚΦΕ;»
Έντυπο Ε3
Στο νέο Έντυπο Ε3 υπάρχουν ιδιαίτεροι κωδικοί για να γραφτούν οι ασφαλιστικές εισφορές, οι Κωδικοί 516, 517 και 518 (από αυτούς μας ενδιαφέρουν οι δύο τελευταίοι).

Επίσης στο καινούργιο Ε3 έχουν προστεθεί οι Κωδικοί 591 «παρ. 1 άρθρου 45» στον εισαγωγικό πίνακα του εντύπου

Τονίζουμε ότι κατά τα άλλα το Έντυπο Ε3 θα συμπληρωθεί κανονικά σαν να μην υπήρξε ποτέ το άρθρο 45 παρ. 1 του Ν.2238/1994, δηλαδή θα καταχωρηθούν κανονικά οι δαπάνες, θα συμπληρωθεί ο Πίνακας ΣΤ, θα υπολογιστεί το λογιστικό αποτέλεσμα και το καθαρό αποτέλεσμα στον Κωδικό 346 (χωρίς βέβαια να αθροιστεί το ποσό του 348) και θα συμπληρωθεί εάν το θέλετε ο Πίνακας I για τον αυτοέλεγχο. Επίσης η φορολογική αναμόρφωση θα γίνει κανονικά, π.χ. θα αναμορφωθεί μέρος της δαπάνης κινητής τηλεφωνίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 31 του Ν.2238/1994 και γενικά δεν διαφοροποιείται σε τίποτε η συμπλήρωση της δήλωσης παρά μόνο στα ποσά που μεταφέρονται στους Κωδικούς 401 ή και 501 και βέβαια στον τρόπο που γίνεται η εκκαθάριση με την κλίμακα των μισθωτών.
Διαφορές στον φόρο:
Ας δούμε ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε την διαφορά που υπάρχει στον φόρο που θα πληρώσει ο επιτηδευματίας που θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
Αυτοαπασχολούμενος με εισόδημα 12.000,00 ευρώ από δυο εργοδότες , ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ 3.000,00 ευρώ, και λοιπά έξοδα 2.000, εκ των οποίων τα 500,00 ευρώ αναμορφώνονται φορολογικά.

*Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας