Τα ποσά για αυτοκίνητα και ιδιωτικά σχολεία

Πως υπολογίζονται και πότε μειώνονται τα τεκμήρια
Τουλάχιστον 2.000 ευρώ είναι το τεκμήριο με το οποίο θα χρεωθεί φέτος κάθε φορολογούμενος με ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά.

Επειδή τα τεκμήρια αθροίζονται, πολλοί φορολογούμενοι φέτος θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερο φόρο επειδή το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν εισόδημα.

Ο προσδιορισμός του τεκμηρίου διαβίωσης σύμφωνα με το Έθνος που προκύπτει από τα επιβατηκά ιδιωτικής χρήσης πραγματοποιείται ανάλογα με τα κυβικά του αυτοκινήτου

Αν μάλιστα συνυπολογιστούν το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ ή των 5.000 ευρώ που θα του καταλογίζει το υπουργείο Οικονομικών, ανάλογα με το εάν είναι άγαμος ή έγγαμος, καθώς και το τεκμήριο… διαμονής στην κύρια κατοικία, το οποίο θα είναι τουλάχιστον 2.000 ευρώ εφόσον η επιφάνεια της κατοικίας είναι 50 ή περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, τότε συνάγεται το συμπέρασμα ότι πάρα πολλοί φορολογούμενοι που μένουν σε σπίτι τουλάχιστον 50 τ.μ. κι έχουν ένα αυτοκίνητο μέχρι 1.200 κ.εκ. θα χρεώνονται από το υπουργείο Οικονομικών με τεκμαρτό εισόδημα ύψους τουλάχιστον 7.000 ευρώ, έστω κι αν το πραγματικό τους εισόδημα ήταν πολύ μικρότερο το 2013.

Ο προσδιορισμός του τεκμηρίου διαβίωσης που προκύπτει από τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης πραγματοποιείται ανάλογα με τα κυβικά του αυτοκινήτου ως εξής:

για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ.εκ. σε 4.000 ευρώ,
για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.εκ. προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κ.εκ. μέχρι τα 2.000 κ.εκ.,
για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 κ.εκ. προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κ.εκ. και μέχρι 3.000 κ.εκ., και
για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 3.000 κ.εκ. προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά

Το τεκμήριο μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό 30% για χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη και κατά ποσοστό 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

Το τεκμήριο διαβίωσης δεν εφαρμόζεται για:

Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό
Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους σε ποσοστό τουλάχιστον 67% (εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους).

Εξάλλου, όλα τα «τεκμήρια διαβίωσης» εφαρμόζονται μειωμένα κατά 30% των όσων προκύπτουν προκειμένου για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Ιδιωτικά σχολεία

Για τον προσδιορισμό του τεκμηρίου λαμβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο), όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και στα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων όπου άλλος γονέας βαρύνεται με τα τέκνα και άλλος καταβάλλει τις δαπάνες διδάκτρων των τέκνων, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα βαρύνει τον γονέα που καταβάλλει τις δαπάνες αυτές.

Φορολόγηση διαφοράς μεταξύ τεκμηρίου και εισοδήματος

Η διαφορά του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν και της συνολικής ετήσιας δαπάνης τους (αντικειμενικής δαπάνης και δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), προσαυξάνει τα εισοδήματα της πηγής από την οποία δηλώνονται τα μεγαλύτερα εισοδήματα και, αν δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία κατηγορία, η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Πότε μπορούν να αμφισβητηθούν τα τεκμήρια διαβίωσης

Οι φορολογούμενοι που δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να είχαν αποκτήσει τα εισοδήματα που προσδιορίζονται με βάση τις δαπάνες διαβίωσης κυρίως για λόγους ανωτέρας βίας μπορούν να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια.

Η αμφισβήτηση των τεκμηρίων και εφ’ όσον αποδεικνύεται με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία μπορεί να γίνει κατά κύριο λόγο από όσους:

Υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ενοπλες Δυνάμεις
Είναι φυλακισμένοι
Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική
Είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας
Συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους (με την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές).
Είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους.
Προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

Προσοχή

Οταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αμφισβήτησης, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει με τη δήλωσή του και δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα το τεκμήριο διαβίωσης, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.
Προκειμένου για τεκμήρια διαβίωσης των παιδιών, η διαφορά τεκμηρίων καταλογίζεται σε εκείνον τον γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.