Τι ισχύει για την απόλυση μισθωτού και την αποζημίωσή του

Γράφει ο συν-Εργατικός του forologikanea.gr

Βασική Νομοθεσία (πηγή: ΛΕΒΕΝΤΗ – Εργασιακά θέματα)

Ν. 2112/1920, ΒΔ. 16/18-7-1920, Ν. 3198/1955, Α.Κ. 167,168,669 , Ν.4093/2012 ΙΑ. 12

-Τροποποιήσεις:

Ν.1836/1989 – Οικιακό προσωπικό.

Ν.3144/2003 άρ.7, ΕΓΣΣΕ 2006 αρ. 3 – Αύξηση ημερομισθίων αποζημίωσης εργατοτεχνιτών.

ΑΝ. 137/1967, ΝΔ.618/1970, Ν.3144/2003 άρ.21 -Ανώτατο όριο αποζημιώσεως επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Ν. 2556/1997 άρ.2 – Πότε είναι έγκυρη η καταγγελία σύμβασης εργασίας

Ν. 3863/2010 άρ.74 παρ.2, Ν. 3896/2010 άρ.14, Ν.3899/2010 άρ. 17 – Αλλαγή χρόνου προειδοποιήσεως, 12μηνη δοκιμαστική περίοδος εργασίας χωρίς αποζημίωση.

Ν. 3996/2011 άρ. 28 – Η μη καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Ν.3789/57 άρ.8 – Αποζημίωση Κουρέων-Κομμωτών (50% των ιδιωτικών υπαλλήλων, μετά την 5ετία).

-Λοιπές σχετιζόμενες διατάξεις:

Ν.1264/1982 άρ. 14-15 – Απαγόρευση καταγγελίας συμβάσεως Συνδικαλιστών. Εξαιρέσεις.

Ν. 1387/1983, Ν. 3863/2010 άρ. 74 παρ.1 – Ομαδικές απολύσεις.

Ν. 993/1979, ΠΔ. 410/1988, ΠΔ. 164/2004 – Δημοσίου, ΝΠΔΔ.

Ν. 682/1977 – Εκπαιδευτικών.

Ν. 3845/2010 άρ. 2 παρ. 9 – Έκδοση διαταγμάτων για προσυνταξιοδοτική απόλυση.

ΑΝ. 539/1945 άρ.5 παρ. 6 – Απαγόρευση καταγγελίας κατά τη διάρκεια της κανονικής αδείας.

Ν. 2639/1998 άρ.2 – Απαγόρευση καταγγελίας επί μη αποδοχής εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση.

Ν. 2639/1998 άρ. 25 & Ν. 4075/2012 – Απαγόρευση καταγγελίας για διεκδίκηση γονικής αδείας.

Ν. 3488/2006 άρ. 14 – Απαγόρευση καταγγελίας για λόγους φύλου.

Ν. 1483/1984, ΠΔ. 176/1997, Ν. 3996/2011 άρ. 36 – Απαγόρευση καταγγελίας εγκύου και για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από τον τοκετό.

Ν. 3514/1928 – Απαγόρευση καταγγελίας επί ένα (1) έτος μετά τη στράτευση.

Ν. 3986/2011 άρ. 42 – Επί μη αποδοχής συστήματος διευθέτησης εργασίας.

-Ομαδικές απολύσεις :

Ν. 1387/1983.

Ν. 2736/1999 άρ.15, Ν 2874/2000 άρ.9, Ν 3488/2006 άρ.21, Ν. 3863/2010 άρ.74 παρ.1, Ν.3852/2010 άρ. 186.

-Συνταξιοδοτουμένων με πλήρεις προϋποθέσεις:

Α) Υπαλλήλων (με καταγγελία συμβάσεως ή οικειοθελή αποχώρηση)

Β) Εργατοτεχνιτών (μόνο με καταγγελία συμβάσεως)

Ν.435/1976 άρ.5 παρ.1

Δικαιούνται το 40% οι επικουρικώς ασφαλισμένοι και το 50% οι μη επικουρικώς ασφαλισμένοι της νομίμου προβλεπομένης (Ν.2112/1920 και ΒΔ 16/1920).

Δικαιούνται της άνω αποζημιώσεως και οι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (Ολομ. Α.Π. 30/2009)

Υποπαράγραφος ΙΑ.12 Ν.4093/2012

-Αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η διάταξη του άρθρου 1 του ν. 2112/1920 (Α’ 67), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το εδάφιο Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το εδάφιο β της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 (Α’ 212) αντικαθίστανται ως εξής :

« 1. Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από την επομένη της γνωστοποίησης της προς τον εργαζόμενο με τους εξής όρους:

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) «συμπληρωμένους» μήνες έως δύο (2) έτη, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση.

γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση.

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.

Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο (ιδιωτικό υπάλληλο ΠΝΠ ΦΕΚ 229/Α/19-11-12 άρθ.10 παρ.9) κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ της (κατά το επόμενο εδάφιο του παρόντος αποζημίωσης) αποζημίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση.»

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν.2112/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

« 3. 1. Εργοδότης που παραμελεί την υποχρέωση προειδοποίησης για καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου οφείλει να καταβάλει στον απολυόμενο υπάλληλο αποζημίωση απόλυσης ως κατωτέρω, εκτός αν οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση βάσει σύμβασης ή εθίμου ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Ποσό αποζημίωσης
1έτος συμπλ. έως 4 έτη
2μηνών
4έτη συμπλ.έως 6 έτη
3μηνών
6έτη συμπλ.έως 8 έτη
4μηνών
8έτη συμπλ.έως 10 έτη
5μηνών
10έτη συμπλ.
6μηνών
11έτη συμπλ.
7μηνών
12έτη συμπλ.
8μηνών
13έτη συμπλ.
9μηνών
14έτη συμπλ.
10μηνών
15έτη συμπλ.
11μηνών
16έτη συμπλ. και άνω
12μηνών

Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α’ 98), εξακολουθεί να ισχύει.

3. Για ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, που ήδη απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των δεκαεπτά (17) ετών, καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπομένης στ(ο)ην (προηγούμενο εδάφιο) προηγούμενη περίπτωση αποζημίωσης (ΠΝΠ ΦΕΚ 229/Α/19-11-12 άρθ.10), οποτεδήποτε κι αν απολυθούν κατά την εξής αναλογία:

Για 17έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
1 μηνός αποζημίωση
Για 18έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
2 μηνών αποζημίωση
Για 19έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
3μηνών αποζημίωση
Για 20έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
4μηνών αποζημίωση
Για 21έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
5μηνών αποζημίωση
Για 22έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
6μηνών αποζημίωση
Για 23έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
7μηνών αποζημίωση
Για 24έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
8μηνών αποζημίωση
Για 25έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
9μηνών αποζημίωση
Για 26έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
10μηνών αποζημίωση
Για 27έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
11 μηνών αποζημίωση
Για 28έτη προϋπηρεσίας και άνω
12μηνών αποζημίωση

Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:

i) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο υπάλληλος κατά τη δημοσίευση του παρόντος ανεξάρτητα από το χρόνο απόλυσης του, και

ii) οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν το πόσο των δύο χιλιάδων (2.000?) ευρώ .

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 8 του ν.3198/1955, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, λαμβάνονται υπόψη για τον ανωτέρω υπολογισμό οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οποιαδήποτε διάταξη ευνοικότερη των περιπτώσεων 2 και 3 της παρούσης υποπαραγράφου, προσαρμόζεται στα προβλεπόμενα από αυτές όρια.