Καταργείται η υποχρέωση θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις

Με την ΠΟΛ.1081/19.3.2014 και και μετά την κατάργηση των υποχρεώσεων τήρησης πρόσθετων βιβλίων και της θεώρησης φορολογικών στοιχείων, που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014 κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν σ’ μερικές κατηγορίες επιτηδευματιών, οι αναγκαίες διευκολύνσεις στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ετσι τηρούνται πλέον αθεωρητα τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τις παρακάτων αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1039/9.3.2006 – Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών και Έκδοση ειδικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο.
[Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών]

ΠΟΛ.1338/30.12.1996 -Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγάθων που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή – ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ.

ΠΟΛ.1029/2.2.1995 – Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα “Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών” Α.Ε. με προορισμό την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή σε τρίτη χώρα καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.
[Διπλότυπο Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.]

ΠΟΛ.1024/21.1.1993 -Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας, λόγω εξαγωγής

ΠΟΛ.1262/2.8.1993 -Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α, της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειμένους στο φόρο εγκαταστημένους σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών.
[Ειδικό Διπλότυπο Δελτίου απαλλαγής . από το ΦΠΑ]

ΠΟΛ.366/18.12.1987 -Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α., σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, ε΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, καθώς και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 1642/1986.
[ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ­ΝΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.]

Τονίζεται ότι οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις ανωτέρω αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν.