Καταργήθηκε ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τη σύσταση των εταιρειών-12/5/2014

Δεν επιβάλλεται πλέον φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά την σύσταση εμπορικών εταιρειών όπως κάνει γνωστό εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Εσόδων κ. Θεοχάρη.

Με τις διατάξεις, του ψηφισμένου πλέον πολυνομοσχεδίου, οι οποίες ισχύουν από 7-4-2014 προβλέπεται ότι πλέον δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά την σύσταση των υποκειμένων προσώπων στο φόρο αυτό.
Τι διατάξεις αυτές ουσιαστικά θέτει σε ισχύ ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων κ Θεοχάρης εκδίδοντας την εφαρμοστική εγκύκλιο όπου προβλέπεται ότι, η μη επιβολή του φόρου εφαρμόζεται στις πράξεις σύστασης των προσώπων που ορίζονται με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, ήτοι εμπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών, συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή κοινωνία, εφόσον ο σκοπός που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά είναι κερδοσκοπικός.
Η μη επιβολή φόρου δεν συνεπάγεται επιβολή τελών χαρτοσήμου, οι διατάξεις για την επιβολή των οποίων, καταργήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 31
του ίδιου νόμου, μετά την επιβολή του φόρου συγκέντρωσης.
Η μη επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων ισχύει, όπως προαναφέρθηκε, από 7-4-2014 και καταλαμβάνει τις πράξεις σύστασης των προσώπων του άρθρου 17 για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται και το οικείο έγγραφο συντάσσεται από την ημερομηνία αυτή.

ΠΟΛ.1133/8.5.2014
Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της υποπαρ. ΣΤ.22 της παρ. ΣΤ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως ΦΕΚ 85/Α’/7.4.2014 και παρέχομε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν από 7.4.2014, δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α’) κατά τη σύσταση των υποκειμένων προσώπων στο φόρο αυτό.

Ειδικότερα, η μη επιβολή του φόρου εφαρμόζεται στις πράξεις σύστασης των προσώπων που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ως άνω νόμου, ήτοι εμπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών, συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή κοινωνία, εφόσον ο σκοπός που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά είναι κερδοσκοπικός. Η μη επιβολή φόρου δεν συνεπάγεται επιβολή τελών χαρτοσήμου, οι διατάξεις για την επιβολή των οποίων, καταργήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου νόμου, μετά την επιβολή του φόρου συγκέντρωσης.

Η μη επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων ισχύει, όπως προαναφέρθηκε, από 7.4.2014 και καταλαμβάνει τις πράξεις σύστασης των προσώπων του άρθρου 17 για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται και το οικείο έγγραφο συντάσσεται από την ημερομηνία αυτή.