«Κλειδί» για μείωση της φορολογίας- 26% θα παραμείνει ο συντελεστής αν ο φορολογούμενος πέσει στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων.

29 Μαι 2014 – 08:56

Τα έξοδα που θα εμφανίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες αποτελούν το «κλειδί» για τη μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης. Κάθε επαγγελματίας μπορεί να μειώσει το κέρδος του, μέσω των δαπανών που έχει καταχωρίσει στα βιβλία του, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα πέσει στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων γιατί τότε δεν θα γλιτώσει τον φόρο 26%, ακόμη και αν έχει ζημιές στην επιχείρησή του. Βασική αρχή για την αναγνώριση της δαπάνης είναι να υπάρχει το ανάλογο παραστατικό (τιμολόγιο, λογαριασμός κ.λπ.). Τα βασικότερα έξοδα σύμφωνα με την Ημερησία που αναγνωρίζονται είναι τα εξής:

 Ασφαλιστικές εισφορές ( ΟΑΕΕ – ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ.).
 Τα ενοίκια του καταστήματος ή του γραφείου και οι δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ. Αν ο επαγγελματίας έχει έδρα το σπίτι του, τότε θα μπορεί να εκπίπτει τα έξοδα αυτής της κατηγορίας, κατ’ αναλογία.
 Κινητό τηλέφωνο. Ως έξοδο λογίζεται το 50% του συνολικού εξόδου και έως τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση.
 Δαπάνες για ΙΧ αυτοκίνητο. Μπορεί να εκπίπτουν δαπάνες όπως βενζίνες, service κ.λπ., βέβαια δεν θα μπορεί να εκπίπτει ο ΦΠΑ των δαπανών και δεν θα υπολογίζεται η δαπάνη ανάλογα με τα κυβικά του αυτοκινήτου. Εάν το αυτοκίνητο είναι έως 1.600 κ.εκ. θα χάνει το 30% της δαπάνης, ενώ εάν είναι πάνω από 1.600 κ.εκ. δεν θα αναγνωρίζεται το 65% της δαπάνης. Ολα αυτά ισχύουν ακόμη και αν το αυτοκίνητο είναι μισθωμένο ή ο επαγγελματίας το έχει στην κατοχή του μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
 Δαπάνες για δίκυκλα εκπίπτουν στο σύνολό τους.

Δαπάνες ταξιδιού: Εάν ο επαγγελματίας έχει κάποιο πελάτη ή προμηθευτή στο εξωτερικό ή σε άλλη πόλη της Ελλάδας θα μπορεί να περνάει στα έξοδά του τα έξοδα του ταξιδιού.

Αγορές πάγιων. Η δαπάνη για αγορά πάγιου περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης εκπίπτει από τα έξοδα της επιχείρησης. Βέβαια εδώ ισχύει η διαδικασία των αποσβέσεων, η οποία ποικίλλει, όμως ο νόμος δίνει το δικαίωμα στην επιχείρηση, εάν το πάγιο είναι αξίας έως 1.500 ευρώ, να μπορεί να γίνεται ολική απόσβεση μέσα στη χρονιά.

Αλλα έξοδα: Γραφική ύλη, έξοδα αποστολής εγγράφων, έξοδα μετακίνησης, αναλώσιμα, μισθοδοσία, εργοδοτικές εισφορές κ.α. μπορούν να χαρακτηριστούν ως έξοδα της επιχείρησης.

Πώς θα αποφύγετε τον φορολογικό έλεγχο

Για τελευταία χρονιά φέτος, οι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τη διαδικασία της «αυτοπεραίωσης» για να αποφύγουν τον φορολογικό έλεγχο. Από την 1η Ιανουαρίου 2014, το συγκεκριμένο σύστημα καταργήθηκε.

Στη διαδικασία αυτή, μπορούν να υπαχθούν εμπορικές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000 ευρώ, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ και ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιες ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000 ευρώ. Με το σύστημα αυτό, οι φορολογούμενοι μπορούν προαιρετικά να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδά τους με βάση τις δαπάνες που πραγματοποίησαν. Εφόσον τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα είναι υψηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τηρούμενα βιβλία, οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρεωθούν να πληρώσουν επιπλέον ΦΠΑ. Παράλληλα, τα καθαρά εισοδήματά τους θα επαναπροσδιοριστούν σε επίπεδα υψηλότερα από τα δηλωθέντα, καθώς θα υπολογιστούν εκ νέου με βάση τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα. Συνεπώς, θα κληθούν να πληρώσουν και επιπλέον φόρο. Για όσους υπαχθούν στην «αυτοπεραίωση» προβλέπονται τα εξής:

Εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις: Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης επαναπροσδιορίζονται με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: (κόστος πωληθέντων αγαθών + δαπάνες χρήσης) Χ 100 / (100 – μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους). Τα τεκμαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα θα πολλαπλασιαστούν με τον ποσοστιαίο «μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους» (μ.σ.κ.κ.) που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα της επιχείρησης ή με τον μέσο σταθμικό σ.κ.κ., εφόσον ασκούνται περισσότερες της μίας δραστηριότητες. Το ποσό που θα προκύψει είναι τα «καθαρά κέρδη αυτοελέγχου» της επιχείρησης.

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελεύθεροι επαγγελματίες: Τα ακαθάριστα έσοδα επαναπροσδιορίζονται με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: (δαπάνες χρήσης) Χ 100 / (100 – μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους).

Παράδειγμα φόρου για εισόδημα 30.000 ευρώ

 Ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 30.000 ευρώ.
 Φόρος στο εισόδημα 2013: 5.320 ευρώ
 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2013: 600 ευρώ
 Τέλος επιτηδεύματος 2013: 650 ευρώ.
 Συνολικός φόρος 2013: 6.520 ευρώ.
 Φόρος στο εισόδημα 2014: 7.800 ευρώ
 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: 600 ευρώ
 Τέλος επιτηδεύματος : 650 ευρώ.
 Συνολικός φόρος 2014: 9.050 ευρώ.
 Επιβάρυνση: 2.530 ευρώ