Δείτε τις αλλαγές που αφορούν στις δηλώσεις Ε1 βάσει της νέας απόφασης

[30.05.2014]

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. της 29ης Μαΐου νέα απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε.ΠΟΛ.1146/19.5.2014, σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014. Η απόφαση αυτή καταργεί την προγενέστερη ΠΟΛ.1051/6.3.2014 και για το λόγο αυτό επισημαίνουμε τις αλλαγές που χρήζουν της προσοχής των συναδέλφων.
α) Οι συμπληρωματικές − τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών -αντί 30 που όριζε η προηγούμενη απόφαση- από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων. Ωστόσο, η εφαρμογή για την υποβολή των τροποποιητικών δεν έχει ανοίξει ακόμα.
β) Η έκδοση των ειδοποιήσεων πληρωμών γίνεται αυτόματα με την κεντρική εκκαθάριση της δήλωσης με την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων για την είσπραξη στοιχείων ή ενδείξεων. Η ειδοποίηση επιστροφής ενσωματώνεται εάν από την εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης προκύπτει ποσό προς επιστροφή και το ποσό επιστρέφεται μέσω τραπεζών, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1275/27.11.2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν ισχύουν για την επιστροφή οι αποφάσεις ΠΟΛ.1077.16.4.2003και ΠΟΛ.1146/20.6.2013, όπως όριζε η ήδη καταργηθείσα απόφαση.
γ) Για την καταβολή του φόρου που προκύπτει από τις χρεωστικές δηλώσεις εισοδήματος δόθηκε η εξής δυνατότητα:
Αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι 300 ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγό του αθροιστικά, μπορεί να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από την λήξη υποβολής της δήλωσης. Για τις περιπτώσεις υποβολής της δήλωσης μέχρι και το μήνα Μάιο, υπάρχει δυνατότητα εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι την 31−7−2014.
δ) Απαλείφθηκε η περίπτωση σχετικά με το περιεχόμενο της δήλωσης που ορίζει ότι οι κωδικοί 653-654 συμπληρώνονται σε περίπτωση απόκτησης μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975 τα οποία δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, προκειμένου να συνυπολογιστούν για την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης (άρθρο 29 ν. 3986/2011).
ε) Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την δήλωση.
Στην νέα απόφαση ορίζεται ότι δεν απαιτούνται τα πρωτότυπαδικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση που επικαλείται ο υπόχρεος και τα οποία καθορίζονται με την Α.Υ.Ο. −ΠΟΛ.1121/15.5.2012 (εκτός από τις παραγράφους 2,4,5,12,13,14 του άρθρου 3 της εν λόγω Α.Υ.Ο).

ζ) Για τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού ζητείται πλέον τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν σε φυσική μορφή να περιέχουν την απαιτούμενη, κατά περίπτωση, επισημείωση ή θεώρηση από τα οποία προκύπτει ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού. Επίσης διαγράφηκε, η απαίτηση να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. “μέσω φορολογικού εκπροσώπου”.