Νωρίτερα από ποτέ οι φορο-δηλώσεις του 2015

Το υπουργείο Οικονομικών θέλει 6 εκατ. δηλώσεις μέχρι το τέλος Απριλίου του 2015.
Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχουν διορθώσει τα λάθη στον ΕΝΦΙΑ. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα έχουμε δηλώσει και τις οποίες μεταβολές που επήλθαν στην ακίνητη μας περιουσίαστο διάστημα μέχρι τον Νοέμβριο του 2013. Αρχές Φεβρουαρίου θα πρέπει να δηλώσουμε ένα προς ένα όλα τα τιμολόγια που εκδώσαμε μέσα στο 2014 ενώ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα πρέπει να «καθαρίσουμε» με την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ. Και αφού τα κάνουμε όλα αυτά, θα προετοιμαστούμε διότι το 2015 το υπουργείο Οικονομικών έχει προγραμματίσει –και μάλιστα δια νόμου- να μαζέψει όλες τις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων μέχρι τις 30 Απριλίου.

Κι όμως, παρά το γεγονός ότι ο «πήχης» από πλευράς ταχύτητας στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων της επόμενης χρονιάς έχει ανέβει στα ύψη (αν και στο υπουργείο Οικονομικών έχουν ήδη αρχίσει να ομιλούν για νομοθετική πρόβλεψη η οποία είναι αδύνατο να εκπληρωθεί),ακόμη δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις για κρίσιμα ζητήματα.

Για παράδειγμα, το περίφημο άρθρο 13 του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος, ορίζει ότι πρέπει να φορολογούνται ως εισόδημα και οι παροχές προς τους εργαζόμενους σε είδος. Ακόμη και σήμερα το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει εκδώσει την απόφαση που θα ξεκαθαρίσει με ποιο τρόπο θα επιβληθεί αυτός ο φόρος. Πόσο μάλλον όταν ο νόμος ορίζει ότι από 1/1/2015, θα πρέπει να γίνεται και παρακράτηση φόρου μέσα από το μισθό μας (με λίγα λόγια επειδή θα έχουμε εταιρικό κινητό, θα μειωθούν οι καθαρές αποδοχές μας).

Με ποιους συντελεστές θα γίνεται η παρακράτηση και η φορολόγηση των παροχών σε είδος; Τους συντελεστές της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος. Ένας μισθωτός με αποδοχές άνω των 3.000 ευρώ τον μήνα, μπορεί να φτάσει στο σημείο να πληρώνει φόρο 44-45% για το κινητό του (φόρο 42% επειδή φτάνει να φορολογείται με τον ανώτατο συντελεστή της κλίμακας και εισφορά αλληλεγγύης 2% ή και 3%.Φέτος, οι δηλώσεις ολοκληρώθηκαν με πολύ μεγάλο ζόρι στα μέσα Ιουλίου.

Το υπουργείο Οικονομικώνθέλει να επισπεύσει τη διαδικασία κατά 2,5 μήνες. Στην πραγματικότητα, θα πρέπει ιδιωτικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικά ταμεία να έχουν ολοκληρώσει με την έκδοση των βεβαιώσεων αποδοχών του 2014 ακόμη και μέσα στον Ιανουάριο του 2015 έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε έξι εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα να αντεπεξέλθουν στη νέα ημερομηνία. Ειδικά τα ασφαλιστικά ταμεία είθισται να καθυστερούν μήνες μέχρι να ενημερώσουν το Taxis με τα στοιχεία των συντάξεων ενώ το 2015 θα υπάρχει αυξημένη δυσκολία καθώς άλλαξε και ο τρόπος υπολογισμού της παρακράτησης των συνταξιούχων εν μέσω της χρονιάς.

Πάντως ο νόμος είναι σαφής και αναφέρει:

 Οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.
 Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
 Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.

Thetoc.gr