Είναι υποχρεωτική η πληρωμή των μισθών μέσω τράπεζας; Τι ισχύει

06 Νοε 2014 – 08:56

Στο άρθρο 40 του N.3863 προβλέπεται ότι από 1-7-2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα και μεταφέρονται και αποδίδονται από αυτή στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, αντίστοιχα.

Στο ίδιο άρθρο, προβλέπεται ότι, η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μέχρι σήμερα τέτοια απόφαση δεν έχει εκδοθεί, συνεπώς οι πληρωμές των αποδοχών των εργαζομένων, δεν είναι υποχρεωτικό να διενεργούνται μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Υπάρχουν όμως εργοδότες οι οποίοι ήδη έχουν καθιερώσει το σύστημα κατάθεσης των αποδοχών των εργαζομένων σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει η υποχρέωση των εργοδοτών αυτών, να χορηγούν στους εργαζόμενους αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα, στα οποία θα εμφανίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές και οι κρατήσεις, αναλυτικά. Στα εκκαθαριστικά αυτά δεν απαιτείται η υπογραφή του εργαζόμενου. (άρθ. πρώτο κεφ. Α, υποπ. ΙΑ5, Ν.4254/2014)

πηγή: ergasiaka-gr.net