Ερωτήσεις απαντήσεις σχετικά με τη φορολογική ενημερότητα Δείτε αναλυτικά τις διαδικασίες και το που θα σας χρειαστεί

Την εποχή αυτή με τον πολλαπλασιασμό των φορολογικών βαρών αλλά και την καταιγίδα ρυθμίσεων όλων των τρόπων για τα χρέη που συσσωρεύονται στη φορολογική διοίκηση καθίσταται πλέον επιτακτικό να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα σχετικά με τη φορολογική ενημερότητα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως πότε χρειάζεται η ενημερότητα, πότε δεν είναι απαραίτητη, πότε δίδεται, πότε δεν δίδεται και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Η έκδοση και η χρήση της φορολογικής ενημερότητας άλλαξε σε συνέχεια της μεγάλης αλλαγής που επήλθε στις φορολογικές διαδικασίες με τον Ν.4174/2014 γνωστότερο ως κώδικα φορολογικών διαδικασιών. Η φορολογική ενημερότητα πλέον ονομάζεται Αποδεικτικό ενημερότητας άρθρου 12 Ν. 4174/2013. Η φορολογική διοίκηση ρύθμισε το θέμα της ενημερότητας αρχικά με την ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και το τροποποίηση μέχρι στιγμής με την ΠΟΛ 1065/26.02.2014.

Με βάση λοιπόν τις εν λόγω εγκύκλιους, έκδοση φορολογικής ενημερότητας απαιτείται όταν:

(α) εισπράττουμε χρήματα από το δημόσιο

(β) όταν συνάπτουμε συμβάσεις δανείων σε Ελληνικές Τράπεζες εφόσον αυτές χορηγούνται με την εγγύηση του δημοσίου

(γ) όταν μεταβιβάζουμε ακίνητο είτε με πώληση, είτε με γονική παροχή, είτε με δωρεά είτε με οποιαδήποτε σχέση ανταλλαγής

(δ) αν συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων ή προμηθειών

(ε) όταν μας καταβάλλονται χρηματικές απαιτήσεις κατά φορέων του δημοσίου

(στ) σε κάθε άλλη συναλλαγή για την οποία άλλες διατάξεις απαιτούν ενημερότητα.

Ποιοι εξαιρούνται από την προσκόμιση ενημερότητας;

Στη διαδικασία αυτοί υπάρχουν και εξαιρέσεις, με πρώτη και αυτονόητη το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο. Ταυτόχρονα, εξαιρείται ο σύνδικος της πτώχευσης για τις συναλλαγές που αφορούν την πτωχευτική διαδικασία, οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, όσοι αμείβονται με μισθό για την είσπραξη αυτού ακόμη και αν αμείβονται από το δημόσιο, όσοι λαμβάνουν ασφαλιστικές αποζημιώσεις, συντάξεις, διατροφές, νοσήλια, έξοδα κηδείας κ.ο.κ..

Υπό ποιες προϋποθέσεις η φορολογική διοίκηση δίνει την ενημερότητα κανονικά;

Στο σημείο αυτό, υπάρχουν αρκετές μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα και καθυστερήσεις στη διαδικασία έκδοσης φορολογικής ενημερότητας. Πιο συγκεκριμένα, για την έκδοσή της πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

(α) ο φορολογούμενος να μην έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 30 ευρώ ή αν έχει να είναι ρυθμισμένες κατά νόμιμο τρόπο

(β) ο φορολογούμενος πρέπει να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις που υποχρεούται την τελευταία πενταετία συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων ΦΠΑ, Εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΜΥ και ΦΑΠ. Αν οι ως άνω προϋποθέσεις ισχύουν ταυτόγχρονα, τότε η φορολογική διοίκηση μπορεί να εκδώσει ενημερότητα. Αν όχι τότε δεσμεύεται η ενημερότητα μέχρι να εκπληρωθεί η υποχρέωση που εκκρεμεί.

Μια φορολογική ενημερότητα ισχύει για 2 μήνες εφόσον δεν υφίστανται οφειλές. Αν υπάρχουν ρυθμισμένες οφειλές τότε η ισχύς της ενημερότητας περιορίζεται στον ένα μόνο μήνα.

Πως κάνω αίτηση για ενημερότητα;

Η διαδικασία ολοκληρώνεται όπως για όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, μέσω του Taxisnet. Θα πρέπει να εισαχθούμε με τους κωδικούς μας στο σύστημα και να εντοπίσουμε στις φορολογικές εφαρμογές το πεδίο πιστοποιητικά και να συμπληρώσουμε το έντυπο Κ1 για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι σύμφωνα με το νόμο είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον ΑΦΜ, τη διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας και τον ΑΔΤ. Επίσης πρέπει να δηλώσουμε το σκοπό για τον οποίο ζητάμε ενημερότητα (όπως αναφέρθηκε παραπάνω και μπορούμε να εντοπίσουμε στο άρθρο 1 της ΠΟΛ 1274/2013) και τον φορέα που θα κατατεθεί η ενημερότητα. Αν κατόπιν της αίτηση συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέραμε πιο πριν τότε θα λάβουμε την ενημερότητα ως ένα έντυπο το οποίο μπορούμε νόμιμα να εκτυπώσουμε.

Φυσικά σε πολλές περιπτώσεις το Υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει εξουσιοδότηση σε επαγγελματικές ομάδες να ζητάνε ενημερότητα για τους πελάτες τους αντί αυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι συμβολαιογράφοι οι οποίοι κατά την αγοραπωλησία ενός ακινήτου, μπορούν να εκδώσουν ενημερότητα για τον πωλητή μέσω διαδικτύου. Την ίδια δυνατότητα έχουν και τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εκδίδεται ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο η ενημερότητα μπορεί να εκδοθεί με όρο παρακράτησης εφόσον υπάρχουν οφειλές του φορολογούμενου. Δηλαδή ο φορολογούμενος θα προσκομίσει την ενημερότητα στον φορέα που θα τον πληρώσει και απευθείας θα διενεργηθεί παρακράτηση υπέρ του δημοσίου για κάλυψη των οφειλών του. Για παράδειγμα, εφόσον υπάρχουν απαιτήσεις του δημοσίου πχ 50.000 ευρώ και ένας φορολογούμενος ζητήσει ενημερότητα για την πώληση ακινήτου τιμήματος 55.000 ευρώ, τότε αυτή θα εκδοθεί με όρο παρακράτησης και κατά την πώληση θα παρακρατηθεί η οφειλή του φορολογούμενου ήτοι 50.000 ευρώ και θα του αποδοθεί μόνο η διαφορά τιμήματος , δηλαδή τα 5.000 ευρώ.

Φυσικά αυτός ο όρος ισχύει μόνον για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αν βέβαια ο φορολογούμενος έχει ρυθμισμένες οφειλές αλλά επιθυμεί την άπαξ εξόφληση τους, μπορεί να ζητήσει ο ίδιος ενημερότητα με όρο παρακράτησης. Παρόλα αυτά, η ΠΟΛ 1124/29.04.2014 ρυθμίζει ότι όρος παρακράτησης ενός ποσοστού τουλάχιστον 10% μπορεί να τεθεί και σε ρυθμισμένες οφειλές σε δόσεις για την κάλυψη τουλάχιστον των δόσεων για τους μήνες που ζητείται η ενημερότητα.

Τέλος η εγκύκλιος 1275/27.12.2013 ορίζει και την βεβαίωση οφειλής η οποία δίνεται από την φορολογική διοίκηση και έχει διάρκεια ενός μήνα και εκδίδεται σε περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου από τον συμβολαιογράφο ώστε να βεβαιώσει το ποσό που ενδεχομένως θα πρέπει να παρακρατήσει από την αγοραπωλησία. Παρακάτω παραθέτουμε έναν πολύ χρήσιμο πίνακα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα, όπως δημοσιεύτηκε στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1124/29.04.2014.

Moneyguru.gr