Μικρες επισημανσεις για τις δηλωσεις που ερχονται οσονουπω…………….

Όσοι είναι μισθωτοί και συμπληρώνουν
το μηνιαίο τους εισόδημα με έσοδα από «μπλοκάκι»

Τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος με «μπλοκάκι» οι συγκεκριμέ-
νοι φορολογούμενοι, το επόμενο έτος θα φορολογηθούν υποχρεωτικά α-
πό το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26%, ενώ παράλληλα θα κληθούν να
πληρώσουν και αυξημένο τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ από 500 ευρώ
που κατέβαλαν φέτος.
Για τα εισοδήματα του 2013 οι μισθωτοί με έσοδα από «μπλοκάκι» είχαν
τη δυνατότητα για τα εισοδήματα αυτά να επιλέξουν να φορολογηθούν
είτε με την κλίμακα των μισθωτών υπό προϋποθέσεις (έως τρεις εργοδό-
τες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σε περισσότερους από τρεις
εργοδότες και τουλάχιστον το 75% των αμοιβών προέρχεται μόνο από
ένα εργοδότη) είτε με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών.
Φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών σημαίνει πρακτικά ότι δεν ε-
πιβάλλεται φόρος για εισοδήματα έως 9.550 ευρώ, ενώ ο πρώτος συντε-
λεστής της κλίμακας είναι 22%. Ωστόσο οι φορολογούμενοι δεν είχαν τη
δυνατότητα να εκπέσουν από ακαθάριστο εισόδημα δαπάνες εκτός από
τις ασφαλιστικές εισφορές.
Τι θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2014 που θα δηλωθούν στις φορο-
λογικές δηλώσεις του 2015; Εφόσον κάποιος είναι μισθωτός και συμπλη-
ρώνει το εισόδημα του ασκώντας και ελεύθερο επάγγελμα, το εισόδημα
από το «μπλοκάκι» θα φορολογηθεί οπωσδήποτε με συντελεστή 26% α-
πό το πρώτο ευρώ και ταυτόχρονα θα επιβαρυνθεί με τέλος επιτηδεύμα-
τος 650 ευρώ. Το ίδιο θα συμβεί και σε κάποιον ο οποίος δουλεύει σε έ-
ναν εργοδότη με «μπλοκάκι», αλλά δεν έχει δηλώσει… το σπίτι του ως ε-
παγγελματική έδρα. Αυτομάτως, αυτό το λάθος επιφέρει την ποινή της
φορολόγησης του εισοδήματος από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26%.
Ειδικά για φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα (άθροισμα από μι-
σθό και «μπλοκάκι» της τάξεως των 8.000-12.000 ευρώ) ο φόρος που
θα φανεί στο εκκαθαριστικό του 2015 μπορεί να είναι ακόμη και πάνω α-
πό 50% υψηλότερος σε σχέση με αυτόν του φετινού εκκαθαριστικού.
Βέβαια οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκπέσουν από τα α-
καθάριστα εισοδήματα τους επαγγελματικές δαπάνες και να περιορίσουν
το καθαρό φορολογητέο εισόδημα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 7.000 ευ-
ρώ και εισόδημα από «μπλοκάκι» 4.000 ευρώ που έλαβε από έναν εργο-
δότη. Σύνολο εισοδήματος 11.000 ευρώ.
Φέτος επέλεξε και φορολογήθηκε με την κλίμακα των μισθωτών για το
σύνολο του εισοδήματος και ο φόρος που πλήρωσε ανήλθε σε 320 ευρώ,
ενώ επιβαρύνθηκε με τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ.
Επομένως η συνολική επιβάρυνση για το εισόδημα που απέκτησε το
2013 ανήλθε σε 820 ευρώ.
Το 2015 το εισόδημα των 7000 ευρώ που προέρχεται από μισθωτές υ-
πηρεσίες θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και το εισόδημα
των 4.000 ευρώ με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτσι:
> Φόρος για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες: 0
> Φόρος για το εισόδημα από «μπλοκάκι»: 1.040 ευρώ*
I Τέλος επιτηδεύματος: 650 ευρώ.
Συνολική φορολογική επιβάρυνση: 1.690 ευρώ. Αύξηση φορολογικής ε-
πιβάρυνσης 106%.

Εργαζόμενοι

Εργαζόμενοι που λαμβάνουν παροχές
σε είδος από τις επιχειρήσεις στις ο-
ποίες εργάζονται (αυτοκίνητο, πιστω-
τικές κάρτες κ.λπ.). Οι λεγόμενες πα-
ροχές σε είδος, θα μετατραπούν σε
εισόδημα και θα φορολογηθούν βά-
σει της κλίμακας. Επειδή όμως για το
εισόδημα αυτό το οποίο θα εμφανι-
στεί για πρώτη φορά σε φορολογική
δήλωση δεν έχει γίνει καμία παρα-
κράτηση φόρου, ο φορολογούμενος
θα κληθεί να πληρώσει φόρο επί της
αξίας της παροχής σε είδος. 0 φόρος
θα υπολογιστεί με συντελεστή 22%,
32% ή 42% ανάλογα με το ύψος του
εισοδήματος αλλά και της παροχής
σε είδος. Για το 2015 αναμένεται να
ενεργοποιηθεί η παρακράτηση φόρου
για τα εισοδήματα αυτά.

Αγροτες

Το 2015, θα φανεί στα εκκαθαριστικά ο νέος τρόπος φο-
ρολόγησης
των αγροτών. Το σύστημα του αντικειμενικού
προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος το
οποίο ίσχυε μέχρι πρότινος καταργήθηκε. Για το έτος
2014 και τα επόμενα έτη, το φορολογητέο εισόδημα κάθε
αγρότη προσδιορίζεται πλέον με τη λογιστική μέθοδο, δη-
λαδή με αφαίρεση των παραγωγικών δαπανών του από
το συνολικό ποσό των ακαθαρίστων εσόδων που εισέπρα-
ξε κατά τη διάρκεια του έτους, μέσω των πωλήσεων των
παραχθέντων προϊόντων του. Με πιο απλά λόγια, για τον
προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος που θα υπαχθεί
σε φόρο ισχύει ο κανόνας «έσοδα μείον έξοδα». Τα καθα^-
ρά κέρδη των αγροτών θα φορολογηθούν με συντελεστή
13% από το πρώτο ευρώ, ενώ φέτος φορολογήθηκαν με
την κλίμακα των μισθωτών δηλαδή είχαν αφορολόγητο
όριο 9.550 ευρώ και το εισόδημα τους προσδιορίστηκε με
το αντικειμενικό σύστημα Οι αγρότες κινδυνεύουν να
πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων και να φορολογη-
θούν με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ του τεκ-
μαρτού εισοδήματος, εφόσον:
Ι. Το δηλωθέν ειοόδημά τους είναι μικρότερο από το εισό-
δημα που προκύπτει με την εφαρμογή των τεκμηρίων δι-
αβίωσης (κατοικίες, αυτοκίνητα ελάχιστο τεκμήριο διαβί-
ωσης).
ΙΙ. Δηλώσουν ζημιά ή μηδενικά εισοδήματα.

Ενοίκια: Ποιοι χάνουν – ποιοι κερδίζουν

Λιγότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2015 οι φορολογούμενοι
που αποκτούν εισοδήματα αποκλειστικά από ακίνητα, με την προϋπόθεση ό-
μως ότι δεν θα πιαστούν στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων διαβίωσης. Μπορεί
ο φορολογικός συντελεστής για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματα από
ενοίκια να αυξήθηκε από το 10% στο 11% παράλληλα όμως καταργήθηκε ο
συμπληρωματικός φόρος 1,5% και 3% εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερ-
βαίνει τα 300 τ.μ. ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση. Επίσης στα εισο-
δήματα από ακίνητα δεν υπολογίζεται πλέον προκαταβολή φόρου 55%.
Όμως σε κάθε περίπτωση φορολογουμένου, ο οποίος κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος έτους έχει εισπράξει πολύ χαμηλά ποσά ενοικίων και δεν έχει ει-
σοδήματα από άλλες πηγές, τότε εφόσον το συνολικό ποσό των εισπραχθέ-
ντων ενοικίων, δηλαδή το πραγματικό του εισόδημα, είναι μικρότερο από το
τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (κατοικί-
ες, αυτοκίνητα) ο φόρος εισοδήματος θα υπολογίζεται επί του τεκμαρτού κι
όχι επί του πραγματικού εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός
του φόρου θα γίνεται με συντελεστή 11% μέχρι το ύφος του πραγματικού
εισοδήματος και με συντελεστή 26% επί του ποσού της πρόσθετης διαφο-
ράς εισοδήματος που θα προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Κι αυτό
γιατί η πρόσθετη αυτή διαφορά θα θεωρείται ως «εισόδημα από επιχειρη-
ματική εμπορική δραστηριότητα» και θα φορολογείται με τον συντελεστή
26% που προβλέπεται για το εισόδημα αυτής της κατηγορίας. Επιπρόσθετα,
οι φορολογούμενοι αυτοί θα υποχρεωθούν να καταβάλουν και προσαύξηση
55% επί του ήδη αυξημένου κύριου φόρου εισοδήματος. Συνολικά, δηλαδή,
θα κληθούν κι αυτοί να πληρώσουν φόρο έως και 40,3% επί ενός τεκμαρ-
τού – μη πραγματικού- εισοδήματος.

Αποδείξεις

Αλλαγές έχουν επέλθει και στο μέτρο των αποδείξε-
ων για τα φετινά εισοδήματα. Οι μισθωτοί και οι συ-
νταξιούχοι για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου
των 2.100 ευρώ θα πρέπει να έχουν αποδείξεις που
αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και
φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος και μέχρι
του ποσού των 10.500 ευρώ.
Πάντως το μέτρο των αποδείξεων όπως το γνωρί-
ζουμε μέχρι σήμερα, παύει να ισχύει για τα εισοδή-
ματα του 2015. Το υπουργείο Οικονομικών σκέφτε-
ται να εφαρμόσει ένα μοντέλο «λοταρίας» με στόχο
τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της μη έκ-
δοσης αποδείξεων και την τόνωση των εσόδων περί-
που κατά 500 εκατ. ευρώ.
Το σχέδιο προβλέπει ότι κάθε φορολογούμενος θα α-
ποστέλλει στο υπουργείο Οικονομικών μέσω του κι-
νητού τηλεφώνου του, με μήνυμα sms ή μέσω μιας
ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Taxisnet τον αριθμό
κάθε απόδειξης που έχει συλλέξει.
Έτσι θα μπορεί να μετέχει σε κληρώσεις χρηματικών
ποσών. 0 αριθμός της κάθε απόδειξης, τον οποίο θα
αποστέλλει ο φορολογούμενος, θα μετέχει στην κλή-
ρωση ως «λαχνός».
Οι κληρώσεις θα γίνονται κάθε μήνα και οι τυχεροί
στην αρχή τουλάχιστον, θα κερδίζουν ποσά της τά-
ξης των 500 -1.000 ευρώ. Ωστόσο οι τυχεροί θα εί-
ναι αρκετές χιλιάδες, ενώ δεν αποκλείεται να προ-
βλεφθεί και μεγαλύτερο έπαθλο έως 10.000 ευρώ
για κάποιους υπερτυχερούς.

Δηλωσεις 2015

Οι αποδειξεις, ωστόσο είναι απαραίτητες για τις
φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2015 και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Η υποχρέωση της συλλογής αποδείξεων δαπα-
νών ισχύει μόνο για τα εισοδήματα που προέρχο-
νται από μισθωτές υπηρεσίες.
Αυτό σημαίνει ότι οι μισθωτοί ή οι συνταξιούχοι
που έχουν εισοδήματα και από άλλες πηγές, για πα-
ράδειγμα εισοδήματα από ενοίκια, θα πρέπει να
έχουν αποδείξεις μόνο για το τμήμα του εισοδή-
ματος που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες.
Αν για παράδειγμα ένας συνταξιούχος έχει
6.000 ευρώ από σύνταξη και 3.600 ευρώ
(300X12), από ενοίκια οι αποδείξεις που
θα πρέπει να δηλώσει είναι 600 ευρώ (6.000 Χ
10%).
2. Αν συλλέξουν περισσότερες αποδείξεις δεν έ-
χουν κανένα όφελος. Αντίθετα αν το ποσό των
προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φο-
ρολογουμένου είναι μικρότερο από το ποσό που
απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή
22% επί της διαφοράς.
Για παράδειγμα για εισόδημα 40.000 ευρώ α-
παιτούνται 4.000 αποδείξεις.
Αν ο φορολογούμενος καταθέσει 2.000 αποδεί-
ξεις, δηλαδή 2.000 λιγότερες, τότε πέρα από τον
φόρο που θα πληρώσει, θα επιβαρυνθεί με πρό-
σθετο φόρο 2.000 Χ22% = 440 ευρώ επιπλέον.
Οι αποδείξεις που προσκομίζονται πρέπει να α-
φορούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών και συ-
γκεκριμένα:
-Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά
-Αλκοολούχα ποτά και καπνός
-Ένδυση και υπόδηση
-Στέγαση (μόνο οι υπηρεσίες και τα είδη επι-
σκευής και συντήρησης κατοικίας)
-Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες
-Μεταφορές (μόνο οι μεταφορές πραγμάτων, η
συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου/μοτοσικλέ-
τας, τα ανταλλακτικά, τα καύσιμα, τα λιπαντικά,
το αντιψυκτικό και η μίσθωση ταξί)
-Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες (δεν
λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές στη – Δημόσια
Τηλεόραση και σε συνδρομητικά κανάλια)
-Εκπαίδευση (μόνο τα δίδακτρα φροντιστηρίων
και ξένων γλωσσών)
-Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια
-Αλλα αγαθά και υπηρεσίες
(δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες
για κάθε είδους ασφάλιση).

Απαλλαγή από το ΦΠΑ για
415.000 μικρες επιχειρήσεις

Τη δυνατότητα να απαλλαγούν από το ΦΠΑ θα έχουν από την 1η Ιανου-
αρίου 2015 οι μικρές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 10.000
ευρώ. Το μέτρο αφορά 415.000 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες και
για να απαλλαγούν από τον ΦΠΑ θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο
Μητρώο της εφορίας. Όσοι επιλέξουν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ,
στην περίπτωση που σε μία διαχειριστική χρήση υπερβούν το ποσό των
10.000 ευρώ, αυτομάτως στην επόμενη χρήση εντάσσονται στο κανονι-
κό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ. Επίσης όσοι υπαχθούν στο απαλλασ-
σόμενο καθεστώς έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων
στα οποία θα αναγράφουν την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης α-
ξίας – απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων» και δεν δικαιούνται να εκπέσουν
τον φόρο εισροών τους.