1.700 έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις, offshore εταιρίες, υποθέσεις εμβασμάτων φυσικών προσώπων και λοιπές υποθέσεις φορολογούμενων μεγάλου πλούτου το 2014 – Εισπράχθηκαν πάνω από 270 εκ. ευρώ

[23.01.2015]
Η ΓΓΔΕ στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης στοιχείων αναφορικά με φορολογικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα μεγάλου πλούτου, ανακοινώνει τα απολογιστικά αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τα 2 μεγάλα ελεγκτικά της κέντρα κατά το έτος 2014.
Ειδικότερα:
• διενεργήθηκαν 1.700 έλεγχοι, σε μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα μεγάλου πλούτου
• καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα άνω των 2,2 δισεκ. ευρώ
• εισπράχθηκαν ήδη ποσά άνω των 270 εκατ. ευρώ
• είναι σε διαδικασία είσπραξης και ρύθμισης το υπολειπόμενο ποσό.

Ειδικότερα:
1) Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.):
Αριθμός ελέγχων που ολοκληρώθηκαν Ποσά που βεβαιώθηκαν Ποσά που εισπράχθηκαν
Α΄ Εξάμηνο 2014 86.694.756,35 € 8.381.208,24 €
Β΄ Εξάμηνο 2014 140.094.487,03 € 42.419.249,04 €
Σύνολο 738 226.789.243,38€ 50.800.457,28 €

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Έλεγχοι 2014 Βεβαίωση Είσπραξη
OFFSHORE 117 Α΄ΕΞΑΜ. 2014 18.770.977,60 € 2.393.793,66 €
Β΄ΕΞΑΜ. 2014 32.307.240,78 € 12.115.547,86 €
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 538 Α΄ΕΞΑΜ. 2014 67.478.093,08 € 5.856.601,53 €
Β΄ΕΞΑΜ. 2014 106.987.294,10 € 29.641.625,85 €
ΛΟΙΠΕΣ 83 Α΄ΕΞΑΜ. 2014 445.685,67 € 130.813,05 €
Β΄ΕΞΑΜ. 2014 799.952,15 € 662.075,33 €
Σύνολο 738 Σύνολα: 226.789.243,38€ 50.800.457,28 €

• οι έλεγχοι που διενεργούνται από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. αφορούν σε εμβάσματα εξωτερικού, off shore εταιρείες και λοιπές υποθέσεις φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου (π.χ. ακίνητα, λίστα Λαγκάρντ, έμμεσες τεχνικές δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π.).
• το ποσοστό εισπραξιμότητας ανέρχεται σε 36,7%, λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό μέρος του ανωτέρω ποσού που έχει βεβαιωθεί, δεν έχει ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμο (δηλαδή έχει ρυθμιστεί από τους φορολογούμενους και πληρώνεται κανονικά σε μηνιαίες δόσεις, η προθεσμία των οποίων δεν έχει λήξει)
• το 84% των ανωτέρω εισπραχθέντων ποσών κατά το 2014, εισπράχθηκαν κατά το Β΄ εξάμηνο του 2014.

Επίσης, κατά το β΄ εξάμηνο του έτους 2014 διενεργήθηκαν αποκλειστικά από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και τακτικοί έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Β΄ του Ν. 2238/94 (έμμεσες τεχνικές) και συγκεκριμένα: i)
Συντάχθηκαν Εκθέσεις σε 9 Υποθέσεις, ii) Συντάχθηκαν Σημειώματα του άρθρου 28 του Ν. 4174/2013 σε 12 Υποθέσεις, από τις οποίες υποθέσεις αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα να ολοκληρωθούν (δηλαδή να συνταχθούν εκθέσεις ελέγχου) και iii) Βρίσκονται δε σε αναμονή απαντήσεων από Τράπεζες σε άλλες 20 Υποθέσεις.

Το Β΄ εξάμηνο του 2014 η λειτουργία του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ενισχύθηκε σημαντικά. Ειδικότερα, με απόφαση της ΓΓΔΕ συνεστήθη Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου υπαγόμενο στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., με αρμοδιότητα την διενέργεια φορολογικού ελέγχου φυσικών προσώπων όλης της Επικράτειας, κατόπιν παραγγελιών του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί. Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. τοποθετήθηκε στο Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Προϊστάμενος. Ο Προϊστάμενος του τμήματος μαζί με δέκα εννιά ελεγκτές έχουν εγκατασταθεί στα γραφεία των Οικονομικών Εισαγγελέων και ήδη διενεργούν έλεγχο σε φυσικά πρόσωπα με μεγάλες τραπεζικές καταθέσεις, ύστερα από την έκδοση εισαγγελικών παραγγελιών. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 20 εισαγγελικές παραγγελίες και αντίστοιχες εντολές μερικού φορολογικού ελέγχου εισοδήματος.
Επίσης, με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. συνεστήθη Τμήμα Ελέγχου ΙΑ΄ με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, υπαγόμενο στην Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β΄ του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας την 08/10/2014.
Με απόφαση της ΓΓΔΕ τοποθετήθηκε στο ΙΑ΄ Τμήμα Ελέγχου Προϊστάμενος. Ο Προϊστάμενος του τμήματος μαζί με εννέα ελεγκτές έχουν εγκατασταθεί σε γραφεία στην Θεσσαλονίκη και ήδη διενεργούν έλεγχο σε φυσικά πρόσωπα μεγάλου πλούτου, ύστερα από την έκδοση 35 εντολών πλήρους φορολογικού ελέγχου εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων.
Τέλος, με σκοπό την επίσπευση των φορολογικών ελέγχων και την αποτελεσματικότερη πραγματοποίησή τους εκδόθηκαν από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, 2 αποφάσεις για τον έλεγχο των υποθέσεων εμβασμάτων.
Να σημειωθεί επίσης ότι πλέον των ανωτέρω ολοκληρωμένων ελέγχων, το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. έχει διενεργήσει 107 φορολογικούς ελέγχους εμβασμάτων και off shore εταιρειών, για τους οποίους έχουν συνταχθεί και επιδοθεί αντίστοιχα «Σημειώματα Διαπιστώσεων Ελέγχου». Οι εν λόγω φορολογικοί έλεγχοι αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του μηνός Ιανουαρίου 2015.

2) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.):
Αριθμός ελέγχων που ολοκληρώθηκαν Ποσά που βεβαιώθηκαν Ποσά που εισπράχθηκαν
Α΄ Εξάμηνο 2014 226.862.046,41€ 67.351.679,10 €
Β΄ Εξάμηνο 2014 1.821.746.027,40 € 152.016.835,28 €
Σύνολο 962 2.048.608.073,81€ 219.368.514,38€

Ειδικότερα:
• οι έλεγχοι που διενεργούνται από το ΚΕΜΕΕΠ αφορούν σε τακτικούς, προσωρινούς, επανελέγχους και διασταυρωτικούς-προληπτικούς μεγάλων επιχειρήσεων
• το ποσοστό εισπραξιμότητας ανέρχεται σε 21,9%, λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό μέρος του ανωτέρω ποσού που έχει βεβαιωθεί, δεν έχει ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμο (δηλαδή έχει ρυθμιστεί από τους φορολογούμενους και πληρώνεται κανονικά σε μηνιαίες δόσεις, η προθεσμία των οποίων δεν έχει λήξει).
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των 2 ελεγκτικών κέντρων για το 2014, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, δήλωσε ότι: «Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής πρέπει να είναι συνεχής. Η βελτίωση της στόχευσης των προς έλεγχο υποθέσεων θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, δηλαδή τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2014-2015 προβλέπει μεταξύ άλλων την αύξηση πλήρων και μερικών ελέγχων από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.».