Περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών ο λόγος…

• Τι αφορά: Με τον ν. 4321/2015 εισήχθη ρύθμιση για την καταβολή σε έως 100 δόσεις οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, που έχουν βεβαιωθεί και καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015, με σημαντική έκπτωση επί των προσθέτων φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων.

• Ποιους αφορά: Αφορά φορολογουμένους που έχουν: α) οφειλές ληξιπρόθεσμες έως 1.3.2015, β) φορολογικές υποχρεώσεις περιόδων έως και 31.12.2014 και εφόσον αυτές καταχωρισθούν στα βιβλία εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι τις 26.5.2015 και γ) οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμη στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς έχει ασκηθεί κάποιο ένδικο βοήθημα, εφόσον μεσολαβήσει παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής και οι οφειλές βεβαιωθούν μέχρι τις 26.5.2015.

• Οφειλές που αφορά: Πρακτικώς οι φόροι όλων των ειδών υπάγονται στη ρύθμιση. Αυτή αφορά οφειλές βεβαιωμένες σύμφωνα με τον ΚΦΔ, τον ΚΕΔΕ και τον Τελωνειακό Κώδικα. Εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει και τη ρύθμιση οφειλών που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή βρίσκονται σε αναστολή. Επίσης υπάγονται και οι οφειλές που θα έχουν βεβαιωθεί έως 26.5.2015 προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα αυτών.

• Οφέλη για τον φορολογούμενο: Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, η φορολογική οφειλή απαλλάσσεται κατά ποσοστό από 30% έως 100% (για εφάπαξ καταβολή) από προσθέτους φόρους ή τέλη του ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, εκτός των άλλων δεν υπολογίζονται ούτε πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής παρακρατούμενων φόρων, που ισούνται με 100% του φόρου.

• Επέκταση του οφέλους: Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 27ης Μαρτίου 2015 (ΦΕΚ Α΄ 35/2015) επεκτάθηκε το όφελος από τη ρύθμιση για πρώτη φορά και στους πρόσθετους φόρους που βεβαιώνονται μαζί με την κύρια φορολογική οφειλή. Το γεγονός αυτό καθιστά τη ρύθμιση εξαιρετικά ευνοϊκή, δεδομένου ότι οι πρόσθετοι φόροι του ν. 2523/1997 μπορούσαν με βάση την προϊσχύουσα νομοθεσία να ανέρχονται σε κάποιες περιπτώσεις σε ποσοστό έως και 300% επί του κυρίου φόρου!

Συγκριτικά αναφέρεται ότι μέχρι 31.12.2013 ήταν εφικτός ο συμβιβασμός με τη φορολογική αρχή, με παραίτηση από ένδικα μέσα και μείωση των προσθέτων φόρων κατά 40%.

Εκτός της μείωσης των επιβαρύνσεων που προαναφέρθηκε: α) χορηγείται φορολογική ενημερότητα στον φορολογούμενο, β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής για τη μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο και γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης. Κατασχέσεις εις χείρας τρίτου εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την εξόφληση του 25% της οφειλής.

• Καταληκτικές ημερομηνίες: Η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 26η Μαΐου. Μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται στην οικεία υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης.

• Πώς χάνεται η ρύθμιση: Τα οφέλη από τη ρύθμιση χάνονται εφόσον δεν καταβληθούν δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης, ή μετά το πρώτο οκτάμηνο δεν καταβληθούν τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων. Ομοίως πρέπει για όλο το διάστημα της ρύθμισης να υποβάλλονται οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ.

• Οφέλη προκαταβολής: Σε περίπτωση καταβολής ως προκαταβολής ποσού βασικής οφειλής τουλάχιστον 200 ευρώ, έως τις 27 Απριλίου 2015, χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή [100%] επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει. Το ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται ως προκαταβολή από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής και να καταβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

• Τόκοι στις δόσεις: Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Οφειλές άνω των 5.000 ευρώ επιβαρύνονται με τόκο 3% ετησίως. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 0,25%.

• Δικαιώματα του Δημοσίου: Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα: α) να εγγράφει υποθήκες, β) να μη χορηγεί φορολογική ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτου και γ) να συμψηφίζει χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη κατά του Δημοσίου.

• Υπουργική Απόφαση: Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες και δύνανται να προβλέπονται εξαιρέσεις από την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Πηγή: Grant Thornton

kathimerini.gr