ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

• Υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης έχουν όλα τα πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Το ανήλικο τέκνο έχει δική του φορολογική υποχρέωση μόνο στις περιπτώσεις που αποκτά εισόδημα από εργασιακή σχέση ή λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.
• Κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνο όταν αποκτούν πραγματικό (και όχι τεκμαρτό) εισόδημα ή απαλλασσόμενο του φόρου εισόδημα από πηγές Ελλάδος.
• Οι κάτοικοι αλλοδαπής που δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα δεν υποχρεούνται να δικαιολογήσουν την απόκτηση περιουσίας στην Ελλάδα. Ενώ αυτοί που έχουν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα πρέπει να δικαιολογήσουν τόσο τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (τεκμήρια) όσο και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες) εκτός εάν η δαπάνη απόκτησης έγινε στην αλλοδαπή.
• Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία πρέπει να αποδίδεται επί δεδουλευμένων αποδοχών μισθωτών ακόμα και αν αυτές δεν έχουν πραγματικά καταβληθεί στους δικαιούχους. Κατόπιν διευκρίνισης που έγινε με την ΠΟΛ1072/2015 έγινε δεκτό ότι δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών για τις δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων που υποβάλλονται έως τις 30/04/2015 και αφορούν εισοδήματα για τα οποία ο χρόνος απόδοσης έχει παρέλθει.
• Για την υποβολή εκπρόθεσμων μηδενικών δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών. Ισχύει και αναφορικά με την επιβολή πρόσθετων φόρων του Ν.2523/1997 (φορολογικού ποινολογίου) η γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται η αναδρομική εφαρμογή της ελαφρότερης ποινής (ΔΕφΑθ 5263/2014). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να θεωρηθούν ανίσχυρες οι διατάξεις με βάση τις οποίες επιβάλλονταν πρόσθετος φόρος έως 300%.
• Παροχές σε είδος οι οποίες δίνονται στο προσωπικό μιας επιχείρησης, σύμφωνα με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, δεν αποτελούν εισόδημα για τους δικαιούχους ακόμα και αν υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ ετησίως.
• Προκαταβολή φόρου υπολογίζεται μόνο με βάση το ποσό φόρου που προκύπτει από έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αν ο φορολογούμενος αποκτά φορολογητέο εισόδημα πέραν της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι φόροι των εισοδημάτων αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της προκαταβολής.
• Τα μερίσματα που λαμβάνει ημεδαπό νομικό πρόσωπο από θυγατρική εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε και πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (10% συμμετοχή, διακράτηση 2 χρόνια κ.ο.κ) απαλλάσσονται της φορολογίας στην Ελλάδα. Αντίθετα, στα μερίσματα που λαμβάνει ημεδαπό νομικό πρόσωπο από εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε. όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εφαρμόζεται η μέθοδος της πίστωσης του φόρου. Ειδικότερα από τον φόρο θα εκπέσει το ποσό που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και το ποσό που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος. Η πίστωση του φόρου αλλοδαπής δε μπορεί να ξεπεράσει το ποσό φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.
• Στα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπό νομικό πρόσωπο από εταιρεία σε Τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.) από τον αναλογούντα φόρο του νομικού προσώπου εκπίπτει μόνο το ποσό που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος. Και σε αυτήν την περίπτωση η πίστωση φόρου αλλοδαπής δε μπορεί να ξεπεράσει το ποσό φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.