ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

 Τι διαφέρει ο φόρος ιδιοκατοίκησης από το τεκμήριο ιδιοκατοίκησης;
Ο φόρος ιδιοκατοίκησης είναι ένας πολύ αυστηρός φόρος-ενοίκιο που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες στο κράτος όταν μένουν μέσα στο σπίτι τους. Ανεξάρτητα εάν έχουν εισοδήματα ή όχι. Ο φόρος ίσχυσε παλαιότερα στην Ελλάδα και έχει καταργηθεί από το 1999 . Το τεκμήριο διαβίωσης είναι άλλο πράγμα. Με το τεκμήριο διαβίωσης υπολογίζεται στον φορολογούμενο ένα τεκμαρτό εισόδημα από την ιδιοκατοίκηση και εάν δεν δηλώσει εισοδήματα θα φορολογηθεί επί του τεκμηρίου αυτού.
 Όταν εισπράττω ενοίκια από ακίνητο μπορώ να αφαιρώ δαπάνες που έκανα για το ακίνητο αυτό ;
-Αν το φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από :
• εκμίσθωση ή
• δωρεάν παραχώρηση ακινήτου,
δικαιούται να εκπέσει από το εισόδημα αυτό συνολικά ποσοστό 5% επί του ακαθαρίστου εισοδήματος για δαπάνες
•επισκευής,
•συντήρησης
•ανακαίνισης, ή
•για άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες
του ίδιου του ακινήτου, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτού (κατοικία, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη, κλπ) ή των αντίστοιχων δαπανών που αναλογούν στο ακίνητο αυτό από τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου που στεγάζεται.
4172/2013 άρθρο 39 παρ.3 πολ.1069/23-3-2015 παρ.3
 Η έκπτωση 5% επί των ενοικίων ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις εσόδων από ενοίκια ή υπάρχουν και εξαιρέσεις;
Η έκπτωση 5% διενεργείται για όλα τα ακίνητα που αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα του άρθρου αυτού.

 Oταν λέμε δαπάνες επισκευής –συντήρησης και ανακαίνισης τι εννοούμε ακριβώς ;
Στην έννοια του όρου δαπάνες επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης ακινήτου, περιλαμβάνονται οι δαπάνες που συνίστανται στην
• αγορά αγαθών και την
• παροχή υπηρεσιών
ΟΙ ΟΠΟIΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ :
α) να επαναφέρουν κάποιο ακίνητο που έχει υποστεί βλάβη ή αλλοίωση στην αρχική του κατάσταση,
β) να διατηρήσουν κάποιο ακίνητο σε καλή κατάσταση, να προληφθούν ή να παρεμποδιστούν τυχόν βλάβες ή αλλοιώσεις του από τη χρήση ή τη λειτουργία ή την πάροδο του χρόνου και
γ) την αποκατάσταση της αρχικής του φυσιογνωμίας (αρχιτεκτονικής, δομικής, μορφολογικής και καλλιτεχνικής), καθώς και τη λειτουργική εξυπηρέτηση της χρήσης για την οποία προορίζεται το ακίνητο, ανεξάρτητα από την αιτία που προκάλεσε την καταστροφή του.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Στις δαπάνες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αφορούν προσθήκες ή βελτιώσεις ακινήτου.
(με τις προσθήκες-βελτιώσεις αλλάζει η μορφή του ακινήτου και διορθώνω το Ε9)
4172/2013 άρθρο 39 παρ.3 πολ.1069/23-3-2015 παρ.3
 Πότε ο κάτοικος εξωτερικού υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα ;
Okάτοικος εξωτερικού υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, το οποίο φορολογείται με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο.

 Πότε ο κάτοικος εξωτερικού δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα ;
Ο κάτοικος εξωτερικού εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Δεν έχει σημασία εάν διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται σε αυτόν τα τεκμήρια διαβίωσης και αγοράς περιουσιακών στοιχείων

 Εάν πληρωθεί φόρος εισοδήματος στην Αλλοδαπή από Έλληνα κάτοικο Ελλάδος συμψηφίζεται στην Ελλάδα;
στην περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή γίνεται πίστωση του φόρου και ορίζεται ότι ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του φορολογούμενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα.

 Στο προηγούμενο παράδειγμα: Η διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μπορεί να ορίζει μη καταβολή φόρου στο ένα από τα δύο κράτη;
Δεν πραγματοποιείται πίστωση φόρου στην Ελλάδα όταν υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ), εφόσον από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ προβλέπεται ότι το συγκεκριμένο εισόδημα απαλλάσσεται από το φόρο στην αλλοδαπή και φορολογείται μόνο στην Ελλάδα. Επίσης, στην περίπτωση που στην αλλοδαπή επιβλήθηκε υψηλότερος φορολογικός συντελεστής από αυτόν που ορίζεται από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ, θα πιστώνεται μόνο ο φόρος που προκύπτει βάσει του συντελεστή που ορίζεται στη διμερή ΣΑΔΦΕ.
 Ποιες είναι οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες (τεκμήρια διαβίωσης);
• ιδιοκατοίκηση κυρίας ή δευτερεύουσας κατοικίας
• μισθωμένη κυρία ή δευτερεύουσα κατοικία
• επιβατικών Ι.Χ.
• μισθωμένη κυρία σπουδάζοντος τέκνου
• κατοικία που έχει παραχωρηθεί από γονέα
• κατοικία που έχει παραχωρηθεί από τέκνο
• δαπάνη για ιδιωτικά σχολεία
• δαπάνη για οικιακή βοηθό
• σκάφη αναψυχής
• ιστιοφόρα
• αεροσκάφη
• δεξαμενές κολύμβησης
• ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 3.000€ για άγαμο
• ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 5.000€ για έγγαμους

 Ποιες είναι οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων;
• Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας.
• Αγορά επιχειρήσεων
• Σύσταση επιχειρήσεων
• Συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου επιχειρήσεων
• Δαπάνες για δωρεές και γονικές παροχές άνω των 300€ ετησίως
• Χορηγίες χρηματικών ποσών άνω των 300€ ετησίως
• χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε
• εξόφληση (απόσβεση) δανείων οποιασδήποτε μορφής
• τόκοι και τόκοι υπερημερίας
• Αγορά χρεογράφων γενικώς (εισηγμένων ή μη στο χρηματιστήριο)
 ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:
Δεν εφαρμόζεται η αντικειμενική δαπάνη για την αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην έννοια του πάγιου εξοπλισμού περιλαμβάνονται μηχανήματα, υπολογιστές, έπιπλα, σκεύη, Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, σκάφη, αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος.
 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΌΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙ-ΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες δεν εφαρμόζονται στο φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογικήκατοικία του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.

 Εάν το τεκμαρτό εισόδημα (διαβίωσης και απόκτησης) είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα πώς θα φορολογηθεί η διαφορά που θα προκύψει ;
α) (22%) εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία θα φορολογηθεί με την τη φορολογική κλίμακα της παρ. 1 άρθρου 15του Κ.Φ.Ε. (22%-33%)
β) (26%) εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
θα φορολογηθεί με την φορολογική κλίμακα παρ. 1 άρθρου 29του Κ.Φ.Ε. (26%-33%)
γ) (13%) το φορολογικό συντελεστή δέκα τρία τοις εκατό (13%) εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση.
δ)(22%) εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ το κρινόμενο φορολογικό έτος.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι αν ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από περισσότερες της μίας κατηγορίας εισοδήματος και υπάρχει ισότητα μεταξύ τους τότε η διαφορά μεταξύ συνολικού εισοδήματος και αντικειμενικών δαπανών απόκτησης και διαβίωσης φορολογείται με τη φορολογική κλίμακα της παρ. 1 άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε.

 Μπορεί και πώς να καλυφθεί η διαφορά τεκμηρίου ;
α) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενα μέλη του, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο.
γ) Χρηματικά ποσά που προέρχονται από την διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο φορολογούμενος που επικαλείται τίμημα από διάθεση περιουσιακού στοιχείου να αποδεικνύει με επίσημα στοιχεία ότι αυτός είναι ο κύριος του περιουσιακού στοιχείου, καθώς και το τίμημα της πώλησης του στοιχείου αυτού.
δ) Εισαγωγή συναλλάγματος που δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή.

 Με ποιες προϋποθέσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσομε το συνάλλαγμα για κάλυψη τεκμηρίων;
Για τα ποσά συναλλάγματος που εισάγονται, απαιτείται
• πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι
• ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίηση του και η χώρα προέλευσης.
• ( Όταν ως δικαιούχος του ποσού που εισάγεται εμφανίζεται άλλο πρόσωπο από τον αγοραστή του συναλλάγματος, η βεβαίωση εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον δικαιούχο του ποσού.)
• Αν η εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων γίνει χωρίς ευρωποίηση μπορεί να ευρωποιηθεί μεταγενέστερα και να περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους κατά το οποίο έγινε η ευρωποίηση. Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για χρηματικά κεφάλαια σε ευρώ.

 Πρέπει το συνάλλαγμα να εισάγεται πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης αγοράς περιουσιακών στοιχείων ;
Όταν πρόκειται για κάλυψη δαπάνης απόκτησης περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 32 πρέπει να αποδεικνύεται ότι η εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων και η ευρωποίησή τους, αν είναι σε ξένο νόμισμα, έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

 Τα εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή πότε και πώς αναγνωρίζονται ;
Αν τα εισοδήματα αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή αναγνωρίζονται εφόσον
• έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα ή
• απαλλάσσονται νομίμως από τη φορολόγηση αυτή.
• Προς απόδειξη της φορολογίας ή της νόμιμης απαλλαγής πρέπει τα εισοδήματα αυτά να έχουν περιληφθεί σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφ’ όσον υπήρχε σχετική υποχρέωση.

 Αγορά περιουσιακού στοιχείου στο εξωτερικό από φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδος. Τίμημα καταβληθέν στο εξωτερικό.
Στην περίπτωση που αγορά περιουσιακού στοιχείου (όπως π.χ. αυτοκινήτου) γίνει στο εξωτερικό από φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος τότε στον υπολογισμό της δαπάνης απόκτησης λαμβάνεται υπόψη το τίμημα που καταβλήθηκε στο εξωτερικό. Αν για την κάλυψη της δαπάνης αυτής που έγινε στο εξωτερικό γίνει επίκληση εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή θα αναγνωριστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω εφόσον έχει περιληφθεί σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, εφ’ όσον βέβαια υπήρχε υποχρέωση.
Διευκρινίζεται ότι οι κάτοικοι της αλλοδαπής που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και πραγματοποιούν δαπάνες στην αλλοδαπή, δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 32ανεξάρτητα του αν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.

 Πότε δεν απαιτείται η δικαιολόγηση απόκτησης κεφαλαίων από το εξωτερικό
Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό για τα πρόσωπα:
α) που είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτους,
β) που είχαν διαμείνει τουλάχιστον επί τρία (3) χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους,
γ) που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και τα επικαλούμενα χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό προέρχονται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό λογαριασμό ανοιγμένο σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστημα Ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε 1 χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς τα χρηματικά κεφάλαια αυτά να έχουν επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής των εισαγόμενων χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο των εισαγόμενων χρηματικών κεφαλαίων που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 32 εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 32 ή 34(δηλαδή έχει ληφθεί υπόψη προκειμένου να κριθεί εάν θα φορολογηθεί με βάση τη συνολική τεκμαρτή δαπάνη).

Επισημαίνεται ότι διευκρινίσεις σχετικά με ειδικότερα θέματα της περίπτωσης αυτής έχουν δοθεί με τις ΠΟΛ.1106/14.4.2014και ΠΟΛ.1228/15.10.2014 οι οποίες δεν θίγονται.

δ) Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία ότι φέρουν βέβαιη χρονολογία. Απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο με βέβαιη χρονολογία, που να αποδεικνύει τη σύναψη δανείου και την καταβολή των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν το κρίσιμο φορολογικό έτος. Σύμβαση δανείου που έχει καταρτιστεί στο εξωτερικό, απαιτείται επίσημη μετάφρασή της στα ελληνικά. Επίσης, απαιτείται βεβαίωση εισαγωγής συναλλάγματος για τα εν λόγω ποσά και πιστοποιητικό ευρωποίησης αν είναι σε ξένο νόμισμα.
Αν η σύναψη δανείου προκύπτει από λογιστικά βιβλία, τότε απαιτείται σχετική βεβαίωση από την επιχείρηση.
ε) Δωρεά χρηματικών ποσών ή γονική παροχή χρημάτων για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
στ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα είχε απαλλαγεί από το φόρο.
 Ποιες κύριες απαλλαγές έχουν οι ανάπηροι ;
• 200€ από τον φόρο
• Απαλλαγή από τεκμήρια για την αγορά επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ., ειδικά διασκευασμένου από πρόσωπο με κινητική αναπηρία άνω του 67%.
• απαλλαγή από την αντικειμενική δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει Ε.Ι.Χ. αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας

 Με ποιους συντελεστές φορολογούνται οι μισθοί και οι συντάξεις του έτους 2014;
Εισόδημα μέχρι 25.000€ φορολογείται με 22% Εισόδημα από 25.001€ μέχρι 42.000€ με 32€
Εισόδημα πάνω από 42.000 με 42%

 Πώς μειώνεται ο φόρος στις Μισθωτές υπηρεσίες;
Ο φόρος που προκύπτει στις μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις μειώνεται κατά το ποσό των 2.100€, εφόσον το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 21.000€ και ο φόρος είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το ποσό των 2.100€. Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου είναι μικρότερο από τις 2.100€ τότε το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 21.000€, το ποσό της μείωσης μειώνεται αναλογικά κατά 100€ ανά 1.000€ του φορολογητέου εισοδήματος (παράδειγμα: για ποσό εισοδήματος 30.000€ το ποσό μείωσης του φόρου είναι 1.200€ (30.000-21.000=9.000, 9.000*100/1000=900, 2.100-900=1.200).
Όταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 42.000€ δεν χορηγείται μείωση φόρου.
 Σε πολυκατοικία εκμισθώνεται κοινόχρηστος χώρος. Πώς θα φορολογηθεί το ποσό που θα εισπράξει η συνιδιοκτησία ;
Η άτυπη ένωση ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας ή άλλου κτιρίου δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το εισόδημα από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων σε ακίνητα, καθ’ όσον το εισόδημα αυτό φορολογείται στο όνομα των ιδιοκτητών των διηρημένων ιδιοκτησιών κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός στους κοινόχρηστους χώρους βάσει του κανονισμού της πολυκατοικίας και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες επιμερίζονται στα μέλη της ένωσης.
ΠΟΛ. 1060/19-3-2015 παρ.1

 Σε πολυκατοικία εκμισθώθηκαν το 2014 κοινόχρηστοι χώροι. Πώς θα δηλωθεί το εισόδημα αυτό στην εφορία για να φορολογηθεί;
Η άτυπη ένωση ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας ή άλλου κτιρίου δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το εισόδημα από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων σε ακίνητα, καθ’ όσον το εισόδημα αυτό φορολογείται στο όνομα των ιδιοκτητών των διηρημένων ιδιοκτησιών κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός στους κοινόχρηστους χώρους βάσει του κανονισμού της πολυκατοικίας και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες επιμερίζονται στα μέλη της ένωσης.
ΠΟΛ. 1060/19-3-2015 παρ.1

 Σε πολυκατοικία οι συνιδιοκτήτες αποφάσισαν το 2014 να εκμεταλλευτούν από κοινού κάποιους κοινόχρηστους χώρους και απέκτησαν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Πώς θα δηλώσουν το εισόδημα αυτό στην εφορία για να φορολογηθούν;
Σε περίπτωση που οι παραπάνω συνιδιοκτήτες αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η ένωση ιδιοκτητών κλπ υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
ΠΟΛ. 1060/19-3-2015 παρ.1
 Η αγορά πρώτης κατοικίας είναι τεκμήριο ;
Ναι .Από την 1/1/2014 η δαπάνη απόκτησης της πρώτης κατοικίας όπως όλες οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, είναι τεκμήριο
 Πως φορολογείται το εισόδημα από ακίνητη περιουσία στα φυσικά και νομικά πρόσωπα από την 1/1/2014 και μετά ;
Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται με την ακόλουθη κλίμακα:
Α. ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής (%)
<12.000 11% >12.000 33%

Β. ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
Διπλογραφικά βιβλία ΦΟΡΟΣ 26%
καθόσον τα εν λόγω έσοδα θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το εισόδημα που τεκμαίρεται από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση γης ή ακινήτου υπόκειται σε φορολογία στο όνομα του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,χωρίς καμία εξαίρεση για αυτό που προκύπτει από την ιδιοχρησιμοποίηση βιομηχανοστασίων, ξενοδοχείων, κλπ., ενώ ειδικά για την περίπτωση της ιδιοχρησιμοποίησης εκπίπτει, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των παραπάνω νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, το τεκμαρτό μίσθωμα κατά το μέτρο που δεν υπερβαίνει το 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης η’ του άρθρου 23του ίδιου νόμου.

Το αποτέλεσμα του ανωτέρω χειρισμού στην περίπτωση της ιδιοχρησιμοποίησης γης ή ακινήτου είναι φορολογικά αδιάφορο για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

Γ. ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 45 περ.γ΄)
ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 45 περ.γ΄)
και ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Απλογραφικά βιβλία ΦΟΡΟΣ 26%
καθόσον τα εν λόγω έσοδα θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ :
Τα παραπάνω ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΠΙΔ…ΝΠΔΔ…ΙΔΡΥΜΑΤΑ …..μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ
και
Τα παραπάνω ΑΛΛΟΔΑΠΆ ΝΠΙΔ…ΝΠΔΔ…ΙΔΡΥΜΑΤΑ …..μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (γραφείο, παράρτημα κλπ όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ),
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ :
• Για το εισόδημα σε χρήμα ή σε είδος που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τηδωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων (άρθρο 39 παρ.1) (πολ.1069/23-3-2015 παρ.5)
• Το εισόδημα σε είδος ΑΠΟΤΙΜΆΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΊΑ ΑΞΙΑ. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. (άρθρο 39 παρ.2) (πολ.1069/23-3-2015 παρ.5) (ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΆ ΦΟΡΟΛΟΓΕΊΤΑΙ)
• Εκπίπτουν οι δαπάνες του άρθρου 39 περ.β και γ
β) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα οι κάθε είδους δαπάνες εκπίπτουν σε ποσοστό 75%. Ειδικά για το Άγιο Όρος το ποσοστό της έκπτωσης για τις δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
γ) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκπίπτουν σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, καθώς και οι πάγιες και λειτουργικές δαπάνες (π.χ. οι αποσβέσεις).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :
Κοινωφελές ίδρυμα έχει
ΕΣΟΔΑ
• έσοδα από ακίνητη περιουσία 30.000€
• έσοδα από μερίσματα και τόκους καταθέσεων 15.000€
• και έσοδα πραγματοποιούμενα κατά την
επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού
του (συνδρομές, εισφορές, χορηγίες, κλπ.),
τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου 10.000€
ΕΞΟΔΑ
έχει πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους 21.000€
μέσα στο φορολογικό έτος, εκ των οποίων 10.000€
αφορούν την επισκευή και τη συντήρηση
εκμισθωμένου ακινήτου,
ΚΑΙ 6.000€
αφορούν πάγιες και λειτουργικές δαπάνες
του ακινήτου (αποσβέσεις, ασφάλιστρα
ακινήτου, κ.λπ.)
ΚΑΙ 5.000€
δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την
επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού
του (χορήγηση υποτροφιών και δωρεών,
καταβολή νοσηλίων, κλπ.),

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ να εκπέσει από τα έσοδα από ακίνητη περιουσία σε ποσοστό 75% το ποσό των 12.000 ευρώ [(10.000 + 6.000) χ 75%].

Το υπόλοιπο ποσό των πιο πάνω δαπανών (25%) δεν εκπίπτει από τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του εν λόγω ιδρύματος (μερίσματα, τόκοι καταθέσεων), καθόσον, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, οι υπόψη δαπάνες εκπίπτουν κατά ποσοστό 75%.
και με κατάλληλα δικαιολογητικά

Δ΄. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ή ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ή ΑΦΑΝΕΙΣ (εφ όσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα)
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με τους φορολογικούς συντελεστές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 ΔΗΛΑΔΗ :
Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής (%)
<50.000 26% > 50.000 33%

 Δικαιούχος Νομικό Πρόσωπο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΣΑΔΦ
εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της αντίστοιχης Σύμβασης που ισχύει. Έτσι, ακόμα και όταν το εισόδημα από ακίνητα χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση την εσωτερική νομοθεσία της χώρας πηγής του εισοδήματος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, το εισόδημα από ακίνητα εξακολουθεί να φορολογείται στην χώρα πηγής (Ελλάδα), όπως ορίζει το εσωτερικό δίκαιο, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο περί εισοδήματος από ακίνητη περιουσία των ΣΑΔΦ (συνήθως το άρθρο 6 των εν λόγω συμβάσεων)και το άρθρο περί φορολόγησης κερδών επιχειρήσεων (συνήθως το άρθρο 7 των εν λόγω συμβάσεων), χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση του αλλοδαπού δικαιούχου στην Ελλάδα ή όχι.

 Δικαιούχος Νομικό Πρόσωπο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΣΑΔΦ
Στην περίπτωση που ο εν λόγω αλλοδαπός αποκτά εκ της εκμεταλλεύσεως του ακινήτου μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ΦΟΡΟΛΟΓΕΊΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Σε περίπτωση απαλλαγής από τα εισοδήματα του ακινήτου
δεν απαιτείται και η υποβολή μηδενικής δήλωσης από τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

 Η διατροφή θα φορολογηθεί στα εισοδήματα του 2014 ;
Oxι. Δεν φορολογείται ο/η σύζυγος που την εισπράττει. Ούτε το παιδί που την παίρνει. Δεν την εκπίπτει όμως και εκείνος εκ των συζύγων που την δίνει . Στην φορολογική δήλωση που θα συμπληρώσουμε κωδικό για το φορολογικό έτος 2014 για τα εισοδήματα του 2014 επειδή δεν υπάρχει προσυμπληρωμένος τέτοιος κωδικός .