ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

• Έγινε δεκτό (ΠΟΛ 1072/2015) ότι δεν θα διενεργείται παρακράτηση φόρου επί των παροχών σε είδος, λόγω της δυσχέρειας υπολογισμού, παρά την αντίθετη μεταβατική διάταξη του ν. 4172/2013, που ισχύει από 1.1.2015. Ο οφειλόμενος φόρος θα υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, δεδομένου ότι η αξία των παροχών αυτών προσαυξάνει το εισόδημα από μισθωτή εργασία των δικαιούχων. Σε περιπτώσεις που έχει ήδη διενεργηθεί παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών, ο φόρος αυτός θα συμψηφισθεί κατά την εκκαθάριση.
• Εκδόθηκε η εγκύκλιος που αφορά στην αλλαγή της φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων που μετοικούν στην αλλοδαπή από το 2014 και έπειτα (ΠΟΛ1058/2015). Αναμένεται έτσι να διεκπεραιωθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων που εκκρεμεί από την αρχή του 2014.
• Φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή πρέπει να υποβάλλουν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης, την αίτηση για την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας. Κατ΄εξαίρεση, για τα πρόσωπα που έφυγαν μέσα στο 2014, καταληκτίκη προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ορίστηκε η 8η Μαίου 2015. Επιπλέον, πρέπει μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου του έτους που ακολουθεί την αναχώρηση, να προσκομισθούν και τα σχετικά δικαιολογητικά από την αλλοδαπή (βεβαίωση φορολογικής κατοικίας ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού της δήλωσης φορολογίας ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας). Η φορολογική αρχή θα πρέπει να εξετάσει την αίτηση για την αλλαγή φορολογικής κατοικίας και να αποφανθεί εντός διμήνου από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.
• Αν ο φορολογούμενος θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κατά τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας, ενημερώνεται από τη ΔΟΥ ότι το αίτημά του για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στο φάκελό του. Εφόσον η αίτηση απορριφθεί, το φυσικό πρόσωπο δικαιούται να υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση στην Ελλάδα μέχρι και το τέλος του χρόνου. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή και το φυσικό πρόσωπο πρέπει να υποβάλλει δήλωση ως φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής.
• Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο προσκομίσει εκπρόθεσμα τα δικαιολογητικά για την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας ή δεν τα προσκομίσει καθόλου υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Συνεπώς, η μεταφορά της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης στο τέλους του έτους δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση.
• Όλες οι αμοιβές που δίνονται σε διευθυντές ή μέλη του Δ.Σ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας εξαιτίας της παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα αυτά προς τα υπόψη νομικά πρόσωπα ή οντότητες θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Κατ’ εξαίρεση η διανομή κερδών φορολογείται ως μέρισμα (ΠΟΛ1072/2015).
• Πλοία με ελληνική σημαία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές κάνουν παρακράτηση στους μισθούς τόσο των αξιωματούχων (15%) όσο και του πληρώματος (10%) ανεξάρτητα από το αν αυτοί είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος ή αλλοδαπής. Αντίθετα, αν πρόκειται για πλοία με ξένη σημαία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές και η διαχείρισή τους γίνεται από την Ελλάδα, η ως άνω παρακράτηση διενεργείται μόνο στους μισθούς των αξιωματούχων και του πληρώματος που είναι οι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος.
• Ο καλής πίστεως λήπτης φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη δύναται να εκπέσει τη σχετική δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά του, ενώ, αντιθέτως, τούτο είναι ανεπίτρεπτο για τον κακής πίστεως λήπτη του ως άνω φορολογικού στοιχείου (ΠΟΛ1071/2015).
• Σε περίπτωση προσδιορισμού του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα του φορολογούμενου, η ζημιά του ίδιου φορολογικού έτους από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και η ζημιά των προηγούμενων ετών μηδενίζεται και δεν εκπίπτει ούτε μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα φορολογικά έτη (ΠΟΛ 1076/2015).
• Η βεβαίωση εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από την αλλοδαπή, για την κάλυψη τεκμηρίων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον δικαιούχο του ποσού, και όχι από τρίτο πρόσωπο.
• Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ή ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου υπολογίζεται ετήσιο εισόδημα, ίσο με 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, με εξαίρεση την ιδιοκατοίκηση και την παραχώρηση κατοικίας προς γονέα ή τέκνο (μέχρι 200τ.μ). Σύμφωνα με την ερμηνεία που δόθηκε, η διάταξη αφορά τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα (ΠΟΛ 1069/2015).
Για την ιδιοκατοίκηση ακινήτου δεν προκύπτει εισόδημα από ακίνητη περιουσία αλλά αντικειμενική δαπάνη (τεκμήριο).