Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας Πότε καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας

Α. Αποδεικτικό Ενημερότητας:

1. H Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω αποδεικτικού είναι η ΠΟΛ 1274/2013 (Β’ 3398) η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1065/2014 (Β’ 642).

1.1. Ειδικότερα η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική στις
εξής περιπτώσεις:

για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα και τους λοιπούς φορείς που αναφέρονται στο εδάφιο α ΄ στην παρ.1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄3398), όταν το ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα 1.500 Ευρώ ανά δικαιούχο. Τίτλοι πληρωμής που εξοφλούνται με ποσό κάτω των 1.500 ευρώ συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές των δικαιούχων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974- Α΄90 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει,

για τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, εκτός από εκείνες που χορηγούνται για αποκατάσταση ζημιών που προέρχονται από έκτακτα γεγονότα,

για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ’ επαχθούς αιτίας, γονικής παροχής, δωρεάς ή δια εκούσιου πλειστηριασμού, καθώς και για την εκούσια σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, τη διανομή κοινών ακινήτων, την εκούσια ανταλλαγή ακινήτων και τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ των συγκυρίων του ακινήτου ή και τρίτων, ανεξαρτήτως εάν τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ανεγέρσεως,

για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία,

για την καταβολή των εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων κατά των φορέων της περίπτωσης α΄ του παρόντος άρθρου, τόσο από τον εκχωρητή ή ενεχυράσαντα, όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή,

για κάθε άλλη πράξη, συναλλαγή ή ενέργεια για την οποία απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις,

1.2. Επιπροσθέτως, για κάθε τίτλο πληρωμής και για κάθε πράξη για την οποία απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας εκδίδεται ένα και μόνο αποδεικτικό ενημερότητας,

1.3. Δεν απαιτείται από τους μόνιμους κάτοικους εξωτερικού, είτε αλλοδαπούς είτε ομογενείς, που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και διατηρούν την ελληνική υπηκοότητα, εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, Δεν απαιτείται από τους δικαιούχους των κατά τις κείμενες διατάξεις λοιπών ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση,

1.4. Στο αποδεικτικό ενημερότητας που εκδίδεται με όρο παρακράτησης αναγράφεται ο κατά περίπτωση κωδικός, σύμφωνα με τον οποίο ο υπόχρεος θα αποδώσει το ποσό της παρακράτησης στους φορείς είσπραξης για λογαριασμό της Φορολογικής Διοίκησης κατά την κείμενη νομοθεσία.

2. Για την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης του εν λόγω αποδεικτικού και εξυπηρέτησης των πολιτών έχουν ορισθεί τα κάτωθι: Το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε χορηγείται από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο (παράγραφος 1 άρθρου 5 της Απόφασης ΠΟΛ 1274/2013)

Απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόμισης του εντύπου αποδεικτικού ενημερότητας ο συναλλασσόμενος, σε όσες υπηρεσίες ή φορείς έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και υποχρεούνται να το ζητούν και να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, εκτός των περιπτώσεων που αυτό δεν υποστηρίζεται (άρθρο 9 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ 1274/2013 και Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1123/2012 Β΄1665)

Οι πολίτες μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) του Υπουργείου Οικονομικών, άμεσα ή κατόπιν ταχυδρομικής αποστολής του αποδεικτικού από τις Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση (παράγραφος 3 άρθρου 5 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/2013). Με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ΔΟΛΚΕΠ/ΦΙ5/6οικ/2014 (Β΄ 486),ορίστηκε η δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, άμεσα ή κατόπιν ταχυδρομικής αποστολής του αποδεικτικού από τις Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση.

3. Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη ή για μεταβίβαση ακινήτου ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, εκδίδεται αντ’ αυτού βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και της Απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1275/2013 – Β΄3398, όπως ισχύουν, προκειμένου να αποδοθεί στη Φορολογική Διοίκηση το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της βεβαιωμένης οφειλής κατά περίπτωση. Στη βεβαίωση οφειλής αναγράφεται ο κατά περίπτωση μοναδικός κωδικός σύμφωνα με τον οποίο ο υπόχρεος θα αποδώσει το παρακρατούμενο ποσό στους φορείς είσπραξης, υπέρ της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.