Στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν φορολογούμενοι με κινήσεις καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ για τους οποίους οι τράπεζες θα στέλνουν κάθε χρόνο αναλυτικά στοιχεία.

Με νεότερες οδηγίες της προς τις τράπεζες η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) ζητά το «φακέλωμα» όσων έχουν καταθέσεις που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ.
Προϋπόθεση είναι είτε η συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης (αναλήψεις) είτε η συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης (καταθέσεις) να είναι μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
Ποιους αφορά
Η παροχή των στοιχείων των καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών, καθώς και των στοιχείων πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos, αφορά μόνο στα φυσικά πρόσωπα που είναι είτε φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας είτε φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, για τους οποίους όμως έχει εκδοθεί Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα, και όχι στις επιχειρήσεις.
Η παροχή των στοιχείων αναφέρεται αποκλειστικά σε καταθετικούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου, όψεως και προθεσμίας, που λειτουργούν στην Ελλάδα και ο καθένας από τους οποίους εμφανίζει είτε ετήσιο σύνολο καθαρών χρεώσεων είτε ετήσιο σύνολο καθαρών πιστώσεων μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ.
Σημειώνεται πως δεν θα αθροίζεται το ποσό των χρεώσεων και των πιστώσεων μαζί προκειμένου κάποιος λογαριασμός που υπερβαίνει κατά αυτόν τον τρόπο το όριο των 100.000 ευρώ να είναι επιλέξιμος για αποστολή των παραπάνω στοιχείων, αλλά θα πρέπει ένα από τα δύο ως άνω αναφερόμενα ποσά (χρεώσεις, πιστώσεις) να ξεπερνά το ανωτέρω όριο.
Τι μετράει για τις 100.000 ευρώ
Για τον υπολογισμό των ετήσιων συνολικών καθαρών πιστώσεων ή χρεώσεων ενός πελάτη λαμβάνονται υπόψη:
• Τα εμβάσματα από (προς) άλλες τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών και τα ΕΛΤΑ,
• Οι καταθέσεις/ αναλήψεις ποσών με μετρητά ή καταθέσεις/ αναλήψεις μέσω τραπεζικών/ ιδιωτικών επιταγών, καθώς και
• οι μεταφορές από άλλα, πλην των δικαιούχων του λογαριασμού, πρόσωπα εντός του ίδιου οργανισμού (πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών και ΕΛΤΑ).
Σε περίπτωση λογαριασμών με περισσότερους του ενός δικαιούχους, τα στοιχεία που αφορούν τα συνολικά ποσά χρέωσης και πίστωσης, το ποσό της μεγαλύτερης χρεωστικής ή πιστωτικής συναλλαγής κάθε λογαριασμού, καθώς και τα ποσά με τα υπόλοιπα της 31/12 κάθε χρήσης (του έτους αναφοράς και του αμέσως προηγούμενου) των παραπάνω λογαριασμών θα καταχωρούνται σε μία εγγραφή, στην οποία όμως θα αναφέρονται τα ονόματα όλων των δικαιούχων του λογαριασμού.