Τι ισχύει για μετοχές μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ομόλογα και παράγωγα Πότε θα γίνεται έλεγχος Φόρος υπεραξίας Πώς θα γράψετε τα κέρδη από επενδύσεις στη φορολογική δήλωση

Υποχρεωτική είναι φέτος η δήλωση των κερδών που απεκόμισαν ή των ζημιών που υπέστησαν οι επενδυτές από πωλήσεις μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και άλλων τίτλων.
Τα ποσά αυτά πρέπει να αναγραφούν στον υποπίνακα Ε του πίνακα 4 που βρίσκεται στην τρίτη σελίδα του βασικού εντύπου Ε1 τηςφορολογικής δήλωσης.
Εφόσον δηλωθούν κέρδη, αυτά θα φορολογηθούν αυτοτελώς με 15% από το πρώτο ευρώ, σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Επιπλέον, τα κέρδη αυτά, εφόσον, συναθροιζόμενα με εισοδήματα από άλλες πηγές που απέκτησε ο επενδυτής, αυξήσουν το συνολικό ύψος του ετήσιου εισοδήματός του πάνω από τις 12.000 ευρώ, θα φορολογηθούν και με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%, οπότε η συνολική φορολογική τους επιβάρυνση θα φθάσει το 16%-19%!

Στα ποσά που πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά στον υποπίνακα Ε περιλαμβάνεται, ειδικότερα, κάθε κέρδος ή ζημιά που έχει προκύψει από την πώληση εντός του 2014 των ακόλουθων τίτλων:

α) μετοχών που ανήκουν σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά,
β) μετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, μόνο εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5% και εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.
γ) μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες,
δ) κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων,
ε) παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα νοούνται τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), και οι προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) που σχετίζονται με υποκείμενους τίτλους και ιδίως με κινητές αξίες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια ή αποδόσεις, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη, εμπορεύματα, ναύλους, πιστωτική διαβάθμιση ή γεγονός, ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, κλιματικές μεταβλητές, εκπομπές ρύπων, μεταβολές στην τιμή οποιουδήποτε οικονομικού, φυσικού, περιβαλλοντολογικού, στατιστικού ή άλλου μεγέθους ή γεγονότος (πλην αθλητικών γεγονότων), ή άλλα παράγωγα μέσα.

Κέρδη και ζημιές

Κάθε φορολογούμενος που θα δηλώσει φέτος κέρδη ή ζημιές από πωλήσεις μετοχών ή άλλων τίτλων θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν τα ποσά αυτά (τα κέρδη ή τις ζημιές), όπως πινακίδια ή συμφωνητικά, αν πρόκειται για μη διαπραγματεύσιμους τίτλους, καθώς επίσης και τις βεβαιώσεις ή τις δηλώσεις για τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί για τα εισοδήματα αυτά.
Είναι δε πολύ πιθανό να κληθεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά στην αρμόδια ΔΟΥ για εξονυχιστικό έλεγχο. Κι αυτό διότι φέτος πολλές περιπτώσεις φορολογικών δηλώσεων που θα περιλαμβάνουν εισοδήματα για τα οποία η ΓΓΔΕ δεν έχει ηλεκτρονική πληροφόρηση θα παραπεμφθούν για έλεγχο στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Η συμπλήρωση

Για τη συμπλήρωση του υποπίνακα Ε, από όσους επένδυσαν σε τίτλους, ισχύουν οι ακόλουθες οδηγίες:

α) Στους κωδικούς 829-830 πρέπει να δηλωθεί το κέρδος από την πώληση τίτλων (μετοχών, ομολόγων, swaps κ.λπ.), εφόσον οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα.
β) Στους κωδικούς 865-866 πρέπει να δηλωθεί το κέρδος από την πώληση τίτλων, εφόσον οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή επιχείρηση.
γ) Στους κωδικούς 867-868 πρέπει να αναγραφεί ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε για μεταβίβαση τίτλων στο εξωτερικό, σε χώρα που είχε δικαίωμα φορολόγησης.

Συμψηφισμός ζημιών

δ) Στους κωδικούς 871-872 πρέπει να αναγραφεί η ζημιά από την πώληση τίτλων, η οποία δύναται να μεταφερθεί στα 5 επόμενα έτη προκειμένου να συμψηφιστεί με κέρδη από την ίδια αιτία.

Σημειώνεται ότι τυχόν κέρδη από μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο τα οποία αποκτήθηκαν από επενδυτή που μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών σε ποσοστό μικρότερο του 0,5% απαλλάσσονται από την φορολογία υπεραξίας.
Τα κέρδη αυτά πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης μόνο και μόνο για να υπαχθούν σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% αλλά και για να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων