Ας επανελθουμε και στα δικα μας γιατι αυτα δεν τελειωνουν……

Από την Grant Thornton
Γνωρίζετε ότι…
• Ο έλεγχος κίνησης κεφαλαίων στην Κύπρο (capital controls)
επιβλήθηκε με νόμο τον Μάρτιο του 2013 και ήρθη ύστερα
από 2 χρόνια, μόλις τον Απρίλιο του 2015, ενώ ο τρόπος
εφαρμογής του και τα αριθμητικά όρια των περιορισμών
τροποποιήθηκαν με δεκάδες προεδρικά διατάγματα διάρκειας
από 7 έως 90 ημέρες το καθένα.
• Τα πρώτα μέτρα περιελάμβαναν μεταξύ άλλων μέγιστο ποσό
αναλήψεων μετρητών ημερησίως έως 300 ευρώ, απαγόρευση
εξαργύρωσης επιταγών, απαγόρευση πρόωρης λήξης
προθεσμιακών καταθέσεων, απαγόρευση πληρωμής ή με-
ταφορας χρημάτων εκτός Κύπρου (εξαιρουμένων των επιχειρηματικών συναλλαγών με προσκόμιση δικαιολογητικών).
Υπήρχε επίσης απαγόρευση στη μεταφορά χαρτονομισμάτων
πέραν των 1.000 ευρώ ανά ταξίδι στο εξωτερικό.
• Συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας για τον τρόπο αποτύπωσης
και συγκέντρωσης των στοιχείων που θα αποτελέσουν το
περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων, φορολογικών κατοίκων
Ελλάδας. Η απόφαση αυτή επαναφέρει στην επικαιρότητα
το περιουσιολόγιο, που ενώ έχει θεσμοθετηθεί με τον Ν.
3842/2010, δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί. Μέχρι τώρα, στις
εξαγγελίες του υπουργείου Οικονομικών μεγαλύτερη έμφαση
είχε δοθεί στη δημιουργία «καταθεσιολογίου», προκειμένου
να καταχωρισθούν οι καταθέσει των φυσικών προσώπων
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
• Σύντομη παράταση δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών
στη ρύθμιση των 100 δόσεων έως τις 15 Ιουλίου (με μείωση
προσαυξήσεων, πρόσθετων φόρων και προστίμων). Το ενδιαφέρον για την υπαγωγή στη ρύθμιση εξακολουθεί να είναι
έντονο, δεδομένου ότι είναι δυνατόν να διαγραφούν στο
σύνολο τους πολύ υψηλοί πρόσθετοι φόροι, που σε κάποιες
περιπτώσεις ανέρχονται έως και στο 300% του κυρίου φόρου,
αν πληρωθεί το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ. Για τις εισφορές
στα ασφαλιστικά ταμεία, η παράταση λήγει στις 31 Ιουλίου.
• Παράταση δόθηκε και στην υποβολή των περισσότερων
φορολογικών δηλώσεων: Συγκεκριμένα παρατάθηκε η
υποβολή: α) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των
νομικών προσώπων έως 20 Ιουλίου, β) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων έως 27 Ιουλίου και γ) της δήλωσης Ε9 έως 27 Ιουλίου.
• Δεκτή έγινε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών προσφυγή
εταιρείας για ανάκτηση ενισχύσεων του Ν. 3220/2004. Η
εταιρεία αρνήθηκε να καταβάλει φόρο για σχηματισθέν
ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων για το οποίο
είχε λάβει απαλλαγή. Η φορολογική διοίκηση επέβαλε την
αναδρομική φορολόγηση του εν λόγω αποθεματικού, διότι
θεωρήθηκε ότι το συγκεκριμένο επενδυτικό κίνητρο αποτελεί
απαγορευμένη κρατική ενίσχυση. Εντούτοις, το Δικαστήριο
δικαίωσε την εταιρεία, με την αιτιολογία ότι η εν λόγω πράξη
αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος που απαγορεύει την αναδρομική φορολόγηση πέραν του προηγουμένου οικονομικού έτους.
• Συζητείται η πιθανότητα αύξησης του ανώτατου ορίου
κύκλου εργασιών των νομικών προσώπων που δύνανται να
ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον
χρόνο είσπραξης (άρθρο 39β του Ν. 2850/2000) από τις 500.000
σε 2.000.000. Υπενθυμίζεται πως για τα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ο ΦΠΑ καθίσταται απαιτητός
κατά Τόν χρόνο είσπραξης Της αντιπαροχής και ο φόρος εισ-
ροών εκπίπτει κατά τον χρόνο πληρωμής. Ομοίως και για τα
πρόσωπα που δεν είναι ενταγμένα στο ειδικό καθεστώς, το
δικαίωμα έκπτωσης ασκείται με την εξόφληση.
• Η απλή μίσθωση επιπλωμένης τουριστικής κατοικίας για
περιορισμένο διάστημα δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, σε αντίθεση
με την περίπτωση όπου η μίσθωση αυτή συνδυάζεται με την
παροχή υπηρεσιών ξενοδοχειακού χαρακτήρα (π.χ. παροχή
πρωινού, καθαριότητας, ανανέωσης κλινοσκεπασμάτων).
Αυτονόητο είναι ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση θα
πρέπει να δηλωθεί και έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
• Ο ιδιοκτήτης τουριστικής έπαυλης του Ν. 4179/2013 («σήμα»
EOT) που απλώς εκμισθώνει το ακίνητο, χωρίς να παρέχει
υπηρεσίες, δεν υποχρεούται να δηλώσει έναρξη εργασιών
στη ΔΟΥ. Βάσει του νόμου, το διάστημα της μίσθωσης προς
φυσικό πρόσωπο πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ μιας εβδομάδας
και ενός τριμήνου, ενώ απαγορεύεται τόσο η υπομίσθωση,
όσο και η διαδοχική εκμίσθωση προς τα ίδια πρόσωπα. Σημειωτέον ότι ο αλλοδαπός μισθωτής δεν υποχρεούται σε
λήψη ΑΦΜ στην Ελλάδα.
• Υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου οι αποδείξεις πληρωμής
προστίμων που αφορούν σε διαδικαστικές φορολογικές παραβάσεις
(π.χ. εκπρόθεσμη ή μη υποβολή φορολογικής δήλωσης),
σε παραβάσεις φοροδιαφυγής (π.χ. έκδοση εικονικών
τιμολογίων), καθώς και στα πρόστιμα εκπρόθεσμης ή μη
υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών για σκοπούς
transfer pricing. Αντίθετα, δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου
οι εξοφλητικές αποδείξεις για τα πρόστιμα των άρθρων 58
(πρόστιμο ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης φόρου) και
59 του ΚΦΔ (μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων), διότι
αποτελούν παρακολούθημα κύριας φορολογικής οφειλής.
• Το πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης αναφορικά
με τις εταιρείες που ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς
ελεγκτές υποβάλλεται για τη χρήση 2014 έως τις 30 Σεπτεμβρίου
2015. Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος από ορκωτούς
ελεγκτές είναι υποχρεωτικός όταν πληρούνται δύο από τα
τρία ακόλουθα κριτήρια: α) σύνολο ισολογισμού τουλάχιστον
2.500.000 ευρώ, β) κύκλος εργασιών τουλάχιστον 5.000.000,
γ) προσωπικό εντός της χρήσης τουλάχιστον 50 άτομα. Δεν
υποχρεούνται στη λήψη πιστοποιητικού Α.Ε., ΕΠΕ καΐ υπο-
καταστήματα αλλοδαπών εταιρειών με ακαθάριστα έσοδα
χαμηλότερα των 150.000 ευρώ.