ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΜΑΣ!!! ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ

Γνωρίζετε ότι…
• Το περιουσιολόγιο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
προαπαιτούμενα του Μνημονίου που ψηφίστηκε τον Αύ-
γουστο στα ζητήματα της φορολογίας. Η συγκεκριμένη
δράση πρέπει να εφαρμοσθεί το αργότερο μέχρι τον Νο-
έμβριο του 2015, ενώ, ωs γνωστόν, νομοθετικά μία μορφή
περιουσιολογίου είχε εισαχθεί το 2010, xωριs ποτέ να
εφαρμοσθεί.
• Το 1992 είχε επίσης νομοθετηθεί η δημιουργία μητρώου
περιουσιακών στοιχείων, με υποχρεωτική αναγραφή στο
έντυπο Ε6 των καταθέσεων και των μετρητών των φορο-
λογουμένων. Και η προσπάθεια αυτή δεν θεωρήθηκε επι-
τυχημένη.
• Δυνατότητα οικειοθελούς συμμόρφωσης για μη δηλωθέντα
περιουσιακά στοιχεία θα δοθεί, σύμφωνα με την ηγεσία
του υπουργείου Οικονομικών. Παρ’ όλα αυτά υπενθυμίζεται
ότι με το πρόσφατο μνημόνιο δεν μπορεί να υιοθετηθεί
λύση φορολογικής «αμνηστίας». Φαίνεται, δηλαδή, ότι πι-
θανότερο είναι να δοθεί η δυνατότητα μέσω εκπρόθεσμων
δηλώσεων να αποκαλύπτεται η πηγή προσαύξησης της
περιουσιας, η οποία και θα φορολογείται μεν με τους κα-
vovικους συντελεστές, αλλά με χαμηλότερες προσαυξήσεις
κατά τα ισχύσαντα και σε άλλες ευρωπαικες χώρες.
• Το περιουσιολόγιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα
μετρητά που οι φορολογούμενοι φυλάσσουν εκτός τραπεζικού
συστήματος, oπως και κινητά πράγματα μεγάλης αξίας
(π.χ. πίνακες ζωγραφικής), σύμφωνα με τις δηλώσεις της
ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών. Στο περιουσιολόγιο
είναι μάλλον αυτονόητο ότι θα συμπεριλαμβάνονται ακίνητα
αλλοδαπής, oπως και κινητές αξίες (μετοχές, αμοιβαία κε-
φάλαια, ομόλογα), αυτοκίνητα, σκάφη κ.λπ. στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.
• Ο τελικός στόχος του περιουσιολογίου δεν έχει, πάντως,
αποσαφηνισθεί επαρκώς. Κατατείνει, άραγε, το νέο αυτό
μέτρο στην επιβολή ενος φόρου επί του συνόλου της πε-
ριουσιας με κατάργηση του ΕΝΦΙΑ ή στην αποκάλυψη και
φορολόγηση αποκρυβέντων εισοδημάτων του παρελθόντως;
Προς το παρόν, η πολιτική ηγεσία φαίνεται να σιωπά.
• Πιθανότερο φαίνεται σε πρώτη φάση το περιουσιολόγιο
να δομηθεί ως εργαλείο ελέγχου των προηγούμενων φο-
ρολογικών δηλώσεων, με κίνητρα «αυτοαποκάλυψης»,
κυρίως μέσω μειωμένων προστίμων και προσαυξήσεων.
Σε επόμενη φάση, τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν
μπορεί να επιτρέψουν την επιβολή ενός φόρου περιουσιας,
ανάλογα με τις προτεραιότητες της vεας κυβέρνησης.
• Ο φόρος επί της περιουσίας έχει εφαρμοσθεί σε ορισμένες
ευρωπαϊκες χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισλανδία, η Ολλανδία,
η Νορβηγία και η Ελβετία. Οι συντελεστές συνήθως δεν
υπερβαίνουν το 1%-2% και ισχύει υψηλό αφορολόγητο
όριο (π.χ. 1,3 εκατ. ευρώ στη Γαλλία). Στις περισσότερες
χώρε$ς αμφισβητείται η αποδοτικότητα του συγκεκριμένου
φόρου, καθως τα φυσικά πρόσωπα υψηλού πλούτου επιλέγουν
τη μεταβολή της κατοικιας τους προς φιλικότερα κράτη.
• Ενόψει του σύντομου χρόνου που μεσολαβεί μέχρι τον Νο-
έμβριο, θέματα που θα πρέπει να απασχολήσουν την
πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ και στα οποία θα πρέπει να
δοθούν,έγκαιρα διευκρινίσεις είναι:
1.Ποια θα είναι η δηλωθείσα αξία της περιουσίας που
θα καταχωριθεί στο περιουσιολόγιο; Ανάλογα με τον
τελικό σκοπό του περιουσιολογίου, θα καθοριστεί εάν η
περιουσία θα δηλωθεί με την τρέχουσα αξία ή την αξία
κτήσεως. Εάν στόχος είναι η επιβολή φόρου περιουσίας, τα
περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να δηλωθούν σε τρέχουσα
αξία. Αντίθετα, εάν το περιουσιολόγιο κατατείνει στην
εξεύρεση της φοροδιαφυγης, θα δηλωθεί η αξία κτήσεως
προκειμένου να είναι εφικτές οι διασταυρώσεις.
2. Πως θα αποτιμηθεί η τρέχουσα αξία, ειδικά για μετοχές
και λοιπές κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε χρη-
ματιστήριο, σκάφη, αυτοκίνητα κ.λπ.; Ζήτημα προκύπτει
επίσης με την αποτίμηση των μικρών επιχειρήσεων.
3. Θα καταργηθούν τα τεκμήρια μετά τη θέσπιση του
περιουσιολογίου; Δεδομένου ότι θα προκύπτει πλήρης ει-
κόνα των περιουσιακών στοιχείων και οποιαδήποτε προ-
σαύξηση θα εντοπίζεται εύκολα, είναι αμφίβολο κατά
πόσον τα τεκμήρια εξακολουθούν να θεωρούνται απα-
ραίτητα, όπως εξάλλου προκύπτει διαχρονικά από δηλώσεις
υπουργών.
4. Πως σχετίζεται το περιουσιολόγιο με το «πόθεν
έσχες»; Επί σειράν ετών για την αγορά μετοχών, ομολόγων,
πρώτης κατοικιας και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
δεν ίσχυε «πόθεν έσχες». Ομοιως, γενικά και στα ακίνητα
είχε εφαρμοσθεί απαλλαγή από το «πόθεν έσχες» μεταξύ
2011 και 2013. Πως θα ενταχθεί στο περιουσιολόγιο αυτή
η κατηγορία;
5. Θα φορολογηθεί αναδρομικά η προσαύξηση περιουσίας
που απαλλασσόταν του «πόθεν έσχες»; Εφόσον τα εισο-
δήματα δεν δικαιολογούσαν την απόκτηση των συγκεκρι-
μένων περιουσιακών στοιχείων που είχαν απαλλαγή από
το «πόθεν έσχες», μπορεί να προκύψει ζήτημα αναδρομικης
φορολόγησης. Τι θα υπερισχύει τελικά; Η νομοθεσία περί
περιουσιολογίου και προσαύξησης περιουσίας ή η φορολογική
απαλλαγή από το «πόθεν έσχες»;
6. Μπορεί η φορολογική αρχή που φορολογεί αναδρομικά
απαλλασσόμενη περιουσία να εμπνέει εμπιστοσύνη στον
πολίτη; Πρακτικως, η πιθανή φορολόγηση της συγκεκριμένης
προσαύξησης θα σήμαινε ότι το κράτος που θέσπιζε κίνητρα
για την τόνωση της αγοράς των ακινήτων και την επιχει-
ρηματικότητα τώρα θα φορολογεί την αδικαιολόγητη προ-
σαύξηση αυτης της περιουσίας; Με το δεδομένο αυτό, ορ-
θότερο θα ήταν να δηλώνεται αλλά να μη φορολογείται η
συγκεκριμένη προσαύξηση.
Το περιουσιολόγιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα
μετρητά που οι φορολογούμενοι φυλάσσουν εκτός τραπεζι-
κού συστήματος, όπως και κινητά πράγματα μεγάλης αξίας
(π.χ. πίνακες ζωγραφικής), σύμφωνα με τις δηλώσεις της
ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών.