Νέο ποινολόγιο για τη φοροδιαφυγή και την απάτη

Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει το υπουργείο Οικονoμικων
Στη ριζική αναμόρφωση των ποινών και των προστίμων για τις παραβάσεις της φοροδιαφυγής θα προχωρήσει η κυβέρνηση, ενώ επαχθή φορολογικά μέτρα φέρνει για το 2016 το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις αλλαγές στην αντιμετώπιση των φορολογικών παραβάσεων, το υπουργείο Οικονομικών δεσμεύτηκε να προχωρήσει στη θέσπιση νέων ποινικών νομικών διατάξεων για τη φοροδιαφυγή και την απάτη, προκειμένου να τροποποιηθεί ο ειδικός ποινικός νόμος 2523/1997, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ναυτεμπορικής», το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

1. Τον επαναπροσδιορισμό του όρου «φοροδιαφυγή», του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 περί ΚΦΔ, ώστε στις τιμωρούμενες παραβάσεις να ενταχθούν περισσότερες περιπτώσεις μη απόδοσης φόρων.

2. Την αυστηροποίηση των προστίμων για πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία.

3. Τον εξορθολογισμό των προστίμων του άρθρου 59 του ν. 4174/2013 που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων. Αν για παράδειγμα κάποιος καθυστερήσει για μερικές ημέρες τη μη απόδοση του παρακρατηθέντος Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, του επιβάλλεται πρόστιμο όσο και ο μη αποδοθείς φόρος. Το σχέδιο του υπουργείου προβλέπει το πρόστιμο να είναι κλιμακούμενο και ανάλογο με τον χρόνο καθυστέρησης απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου (πχ. 10% για έναν μήνα, 20% για δύο κ.λπ.).

4. Τη θέσπιση κατάλληλων ποινών για τις απλές παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης θα αντιμετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή παράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ.

5. Τον εξορθολογισμό των προστίμων που προβλέπονται στο άρθρο 54 του ν. 4174/2013 για τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και τη μείωση του προστίμου διαδικαστικών παραβάσεων (π.χ. για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων).

6. Την επαναφορά της δυνατότητας συμβιβασμού με τις φορολογικές αρχές, όπως αυτή υφίστατο προτού καθιερωθεί η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής. Σήμερα, ακόμα και αν κάποιος δέχεται την προσαύξηση του φορολογητέου εισοδήματος (π.χ. λόγω λογιστικών διαφορών), δεν έχει δυνατότητα αφού έχει αποδεχθεί τους επιπλέον φόρους να ζητήσει μείωση των προσαυξήσεων που μπορούν να φθάσουν στο 120%, παρά μόνο να καταβάλει το σύνολο του φόρου και των προσαυξήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και μετέπειτα, εφόσον το αίτημά του απορριφθεί, στα διοικητικά δικαστήρια. Με την επαναφορά του συμβιβασμού οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τους φορολογικούς ελέγχους θα μπορούν να μειώνονται στο 1/3 ή στα 2/5 ή στο 1/2 και να εξοφλούνται γρήγορα, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες προσφυγών.