Επιδότηση έως και 100% για νέους επιχειρηματίες Ποιοι δικαιούνται 280 εκατ. ευρώ

Tέσσερα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ ύψους 280 εκατ. ευρώ αναμένεται να τρέξουν τις επόμενες εβδομάδες. Τα τέσσερα πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ με επιδοτήσεις 100% των δαπανών για την έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας ανακοινώνονται σήμερα, εκτός απροόπτου, από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ο συνολικός τους προϋπολογισμός ανέρχεται σε 280 εκατ. ευρώ και αυτά είναι:

1. Η ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων κατά 50% για την ανακαίνισή τους.

2. Η πλήρης κάλυψη των λειτουργικών δαπανών νεοφυών επιχειρήσεων που θα συσταθούν από ανέργους.

3. Η επιδότηση κατά 100% των εξόδων για την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας πτυχιούχων ανέργων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Η χρηματοδότηση ανέργων που έκαναν την περασμένη χρονιά επιχειρήσεις και προσέλαβαν ανέργους.

Στόχος των δράσεων αυτών είναι να ωφεληθούν αμέσως και εμμέσως περισσότεροι από 17.000 άνεργοι αλλά και 700 μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Τα προγράμματα θα προκηρυχθούν σε δύο κύκλους, με τον πρώτο να ξεκινά τους επόμενους δύο μήνες.

Εκσυγχρονισμός των τουριστικών δράσεων

Σκοπός του πρώτου προγράμματος για την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται κατά 50% θα κυμαίνονται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ.

Οι μικροί επιχειρηματίες μπορούν να επιδοτηθούν για τις ακόλουθες ενέργειες:

• Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών.

• Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας/ύδατος.

• Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ κ.λπ.).

• Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών.

• Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.

• Αμοιβές συμβούλων.

• Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους (25 εκατ. ευρώ έκαστος).

Εκτιμάται ότι από τη δράση θα ωφεληθούν από 600 έως 700 τουριστικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων).

Το χρονοδιάγραμμα της δράσης προβλέπει:

• Προδημοσίευση προκήρυξης. Οκτώβριος 2015.

• Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ενδιαμέσου φορέα: Οκτώβριος 2015.

• Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 – Μάρτιος 2016.

• Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016.

• Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη των διαδικασιών.

Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας

Σκοπός της δεύτερης δράσης για νέους επιχειρηματίες είναι η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:

• Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης:

• είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Σημειώνεται ότι στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος θα τεθούν και εισοδηματικά κριτήρια.

Οι δαπάνες που θα καλυφθούν κατά 100% θα πρέπει να είναι έως 50.000 ευρώ.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν τους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.

Ειδικότερα χρηματοδοτούνται δαπάνες:

• παραγωγικός εξοπλισμός,

• λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας),

• δαπάνες προβολής και δικτύωσης,

• κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου),

• αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016). Ωφελημένες θα είναι 2.500 νέες επιχειρήσεις και εκτιμάται ότι θα φέρουν 4.500 νέες θέσεις εργασίας.

Ο χρονικός προγραμματισμός της δράσης προβλέπει:

• Προδημοσίευση προκήρυξης: Οκτώβριος 2015.

• Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ενδιαμέσου φορέα: Οκτώβριος 2015.

• Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 – Μάρτιος 2016.

• Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016.

• Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Επιδότηση από 5.000 έως 25.000 ευρώ

Το τρίτο πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση στοχεύει:

• στην ενίσχυση πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, ανέργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, και

• στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι:

• άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή

• φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται κατά 100% κινούνται από 5.000 έως 25.000 ευρώ.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.ά.

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν:

• επαγγελματικό εξοπλισμό,

• λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας),

• δαπάνες προβολής και δικτύωσης,

• κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου),

• αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016). Σκοπός είναι η επιδότηση 2.800 πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από όσους κάνουν προσλήψεις.

Το χρονοδιάγραμμα της δράσης προβλέπει:

• Προδημοσίευση προκήρυξης: Οκτώβριος 2015.

• Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ενδιαμέσου φορέα που θα τρέξει τη δράση: Οκτώβριος 2015.

• Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 – Μάρτιος 2016.

• Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016.

• Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.

Ρευστότητα και στήριξη της απασχόλησης

Το τελευταίο πρόγραμμα έχει ως στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και θα προκηρυχθεί από το υπουργείο Οικονομίας και τον ΟΑΕΔ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 10.000 άτομα/επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε:

• νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1η/1/2014 και μετά, καθώς και

• επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση της απασχόλησης μετά την 1η/1/2015 προσλαμβάνοντας άνεργο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η δράση στόχο έχει να καλύψει αναδρομικά για το 2015 (με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ) τις δαπάνες των νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, πάγια, ασφαλιστικές εισφορές, ποσοστό επί του εξοπλισμού) ή να επιδοτήσει με 450 ευρώ μηνιαίως τη νέα θέση εργασίας που δημιουργήθηκε υπό τη δέσμευση της επιχείρησης για διατήρηση της θέσης αυτής για αντίστοιχους μήνες.

imerisia.gr