Τι αλλάζει στον τρόπο πληρωμής εισφορών για τους εργοδότες από τις 5/9/2016

Με χρήση ενός μοναδικού 30ψήφιου κωδικού, μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ θα καταβάλλονται από τις 5 Σεπτεμβρίου όλες οι εισφορές στο ΙΚΑ.

Εγκύκλιος του Ταμείου ορίζει ότι ο κωδικός αυτός θα αντιστοιχεί σε κάθε Αριθμό Μητρώου Εργοδότη ή Αριθμό Μητρώου Οικοδομικοτεχνικού Έργου και θα ονομαστεί “Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών”.

Θα αποδίδεται άπαξ και δεν θα μεταβάλλεται ενώ όλοι οι εργοδότες, περιλαμβανομένου και του Δημοσίου, θα καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές στα πιστωτικά ιδρύματα με τη χρήση της ταυτότητας αυτής, ανεξαρτήτως μισθολογικής περιόδου εισφορών.

Οι απογεγραμμένοι εργοδότες του ΙΚΑ μπορούν να ενημερωθούν για την Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών που τους αποδόθηκε μέσω του λογαριασμού χρήστη στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος. Μάλιστα κατά την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και μετά την ολοκλήρωση της, με το αποδεικτικό παραλαβής θα ενημερώνονται για τον κωδικό (Τ.Π.Τ.Ε.), ο οποίος τους έχει αποδοθεί και με τον οποίο πρέπει να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Για τους εργοδότες που θα απογραφούν από τις 5/9/2016 και μετά, η Ταυτότητα πληρωμής θα αποδίδεται και θα γνωστοποιείται με το έντυπο απόδοσης του Αριθμού Μητρώου.

Για τους χρήστες του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΙΚΑ (ΟΠΣ/ΙΚΑ), η εγκύκλιος ορίζει ότι η Ταυτότητα Πληρωμής θα απεικονίζεται στα στοιχεία Μητρώου Εργοδοτών σε ειδικό πεδίο.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι τράπεζες, από 05/09/2016 και μετά, θα δέχονται ταμειακές συναλλαγές για καταβολή τρεχουσών εισφορών Κοινών Επιχειρήσεων ή Οικοδομοτεχνικών Έργων μόνο μέσω του εν λόγω 30ψήφιου κωδικού (ανεξαρτήτως μισθολογικής περιόδου εισφορών).

Διευκρινίζεται δε, ότι για τις τρέχουσες εισφορές του ΙΚΑ η Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών είναι ο 30ψήφιος κωδικός, ενώ για τις βεβαιωμένες οφειλές του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) χρησιμοποιείται ο 20ψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί στην Ταυτότητα οφειλέτη.

Κατά συνέπεια, όσες τρέχουσες εισφορές καταβληθούν από τις 05/09/2016 και μετά, θα πρέπει να καταβάλλονται μόνο με ΤΠΤΕ (30ψήφιου κωδικού).