Η ρύθμιση των 12 ή των 24 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο

Από τον Ορέστη Σειμένη Φοροτεχνικό-Συγγραφέα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 12 ή ΤΩΝ 24 ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

(Με βάση τον N.4174/26-7-2013 άρθρο 43)

Τελευταία οι φορολογούμενοι βομβαρδίζονται από φόρους και τρέχουν να προλάβουν να διευθετήσουν τίς υποχρεώσεις τους. Επειδή η ρευστότητα των οικογενειών είναι μικρή και οι οικογενειακοί προγραμματισμοί είναι κορεσμένοι, οι φορολογούμενοι καταφεύγουν όλο και περισσότερο σε ρυθμίσεις των χρεών τους προς την εφορία σε δόσεις για να μπορέσουν να επιμηκύνουν λίγο τα χρέη τους και να μην έχουν προβλήματα με την εφορία.

Παρακάτω θα θυμηθούμε σήμερα τούς όρους με τους οποίους μπορούμε να ενταχθούμε στις 12 ή στις 24 δόσεις για τα χρέη μας στην εφορία :

ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ 12 ή ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ

1. Μετά από (Ηλεκτρονική) αίτηση του φορολογουμένου πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εγκρίνει πρόγραμμα ρύθμισης καταβολής των φορολογικών οφειλών σε μία ή περισσότερες δόσεις, εφόσον ο φορολογούμενος επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία για την καταβολή του φόρου στη νόμιμη προθεσμία και ότι έχει τη δυνατότητα συμμόρφωσης με το πρόγραμμα ρύθμισης. Το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Κατ’ εξαίρεση το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μπορεί να εκτείνεται έως δύο (2) έτη για φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ

2.Για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο φορολογούμενος πρέπει να παράσχει στη Φορολογική Διοίκηση τα εξής στοιχεία:

α) αναλυτική δήλωση των εισοδημάτων του, περιουσιακών στοιχείων του και οφειλών του σε τρίτους,

β) αποδεικτικά στοιχεία για την υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν τα τελευταία πέντε (5) έτη, και

γ) ανάλογα με το ύψος των φορολογικών οφειλών για τις οποίες υποβάλλει αίτηση ένταξης σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών: (ΑΝΕΣΤΑΛΗ : δες παρακάτω)

αα) για φορολογικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αποδεικτικά στοιχεία για τη δυνατότητα καταβολής των μηνιαίων δόσεων,

ββ) για φορολογικές οφειλές άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται, αφενός, η προσωρινή οικονομική του αδυναμία και, αφετέρου, η δυνατότητα τήρησης των όρων του προγράμματος ρύθμισης οφειλών ή

γγ) για φορολογικές οφειλές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, εγγυήσεις ή άλλο εμπράγματο βάρος.

ΟΜΩΣ : ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

Η ισχύς της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο ετών από την 14-8-2015 (δημοσίευση του νόμου 4336/14-8-2015 άρθρο 2 παρ.Δ1 περ. 13α ). Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις.

Εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω υποπερίπτωσης γγ’ εξακολουθούν να ισχύουν.

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ

3.Φορολογούμενος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή δεν μπορεί να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με την παράγραφο 1.

ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

4. Η πρώτη δόση του προγράμματος ρύθμισης οφειλών καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογουμένου για την έγκριση του προγράμματος. Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ –ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 15%

Αν παραλειφθεί η καταβολή μίας δόσης, επιβάλλεται προσαύξηση ίση με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ποσού της καταβλητέας δόσης. Η δόση που δεν έχει καταβληθεί εμπροθέσμως σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο καταβάλλεται μαζί με την προσαύξηση το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

ΠΟΤΕ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ

5. Το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών παύει να ισχύει με συνέπεια την υποχρέωση άμεσης καταβολής του υπόλοιπου της οφειλής και την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων μέτρων εκτέλεσης, εάν ο φορολογούμενος:α) δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες περισσότερες από μία δόσεις,

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για περισσότερο από ένα μήνα,

γ) δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις φορολογίας εισοδήματος και φορολογίας Φ.Π.Α. κατά την περίοδο του προγράμματος ρύθμισης οφειλών,

δ) παρείχε ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία για την έγκριση του προγράμματος ρύθμισης οφειλών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ

6. Η υπαγωγή του φορολογούμενου σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής τόκων επί των ρυθμιζόμενων φορολογικών οφειλών. Οι δόσεις είναι έντοκες και το επιτόκιο που βαρύνει την οφειλή «αλμυρό» (8,76%)

ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – Η ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

8. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλομένου φόρου από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτησή του, με μεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους κυριότητας του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΩΝ 15 ΗΜΕΡΩΝ

Κατ’ εξαίρεση, και όχι πέραν της 31.12.2017, η ρύθμιση δεν απόλλυται, εάν οι νέες αυτές οφειλές εξοφληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας από την ημερομηνία που αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Η προθεσμία αυτή ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 1.7.2016 μέχρι τις 31.12.2017.
Ν.4321/2015 άρθρο 8 παρ.δ΄

ΕΑΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ 50.000€

Εάν το συνολικό ύψος των οφειλών, νέων και εντός ρύθμισης, υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, η ρύθμιση των νέων οφειλών χορηγείται μόνον εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία για την καταβολή τους μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
Ν.4321/2015 άρθρο 8 παρ.δ΄

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΔΟΣΕΙΣ

Η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται εάν ο φορολογούμενος δεν εξοφλεί τις νέες δόσεις από ,την ρύθμιση των 12 δόσεων (για τις ρυθμίσεις οφειλών του στις 12 δόσεις μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση των 100 δόσεων)
Ν.4321/2015 άρθρο 8 παρ.δ΄

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΟΣΗ 15€

Τοσυνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκαπέντε (15) ευρώ(βασικήοφειλή).

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

–Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

–Σταματούν οι κατασχέσεις. Για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης και εφόσον ο φορολογούμενος συμμορφώνεται με το πρόγραμμα, δεν διενεργείται αναγκαστική εκτέλεση κινητών ή ακινήτων (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού).

13/7/2016