Φοροδοξίες Γνωρίζετε ότι…

• Μείωση του απαιτούμενου πληρωτέου φόρου για άσκηση έφεσης: Σύμφωνα με προτεινόμενη τροποποίηση, σε περίπτωση άσκησης έφεσης κατά πρωτόδικης απόφασης επί φορολογικής διαφοράς, ο εκκαλών υποχρεούται στην καταβολή ποσού ίσου με το 20% του οφειλόμενου κύριου φόρου (μέχρι τώρα 50%). Η καταβολή γίνεται μέχρι την ημερομηνία της πρώτης δικασίμου, με ποινή απαραδέκτου της έφεσης. Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη υποχρέωση καταλαμβάνει μόνο τις περιπτώσεις άσκησης έφεσης κατά πρωτόδικων αποφάσεων επί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών αντίστοιχα και όχι την άσκηση προσφυγής που, λόγω ποσού, εισάγεται σε πρώτο βαθμό στο Εφετείο. Εχει, δηλαδή, πρακτική σημασία σε περιπτώσεις εφέσεων επί ένδικων διαφορών μέχρι 150.000 ευρώ.
• ΣτΕ ενάντια στην παράταση παραγραφής…: Η συνεχής παράταση των προθεσμιών της 10ετούς παραγραφής κρίθηκε από το ΣτΕ αντίθετη στις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου. Σύμφωνα με την απόφαση, η προθεσμία παραγραφής θα πρέπει να είναι επαρκώς προβλέψιμη, ώστε να μη δημιουργείται κλίμα αμφιβολίας αποτρεπτικό για την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων των φορολογουμένων. Αναγνώρισε, μάλιστα, το ΣτΕ πως καθίσταται πράγματι αδύνατο για τους φορολογούμενους να αμυνθούν καταλλήλως μετά τις συνεχείς, άνευ λόγου παρατάσεις (ΣτΕ 1623/2016). Σημειώνεται ότι και με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας διατηρείται σε ισχύ ο γενικός κανόνας της πενταετούς παραγραφής, όχι όμως και η δεκαετής παραγραφή που ίσχυε μέχρι το φορολογικό έτος 2013 σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης). Από 1.1.2014 προβλέπεται εικοσαετής παραγραφή σε περίπτωση φοροδιαφυγής.
• …αλλά νέα τριετής παράταση στην παραγραφή φορολογικών υποθέσεων: Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πριν ακόμη καν καθαρογραφεί η παραπάνω απόφαση του ΣτΕ) παρέχεται τριετής παράταση στις προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου, τελών, προστίμων ή εισφορών. Η παράταση καταλαμβάνει όλες τις υποθέσεις ελέγχου φυσικών ή νομικών προσώπων ύστερα από εντολή του ΣΔΟΕ ή εισαγγελική παραγγελία, ανεξάρτητα από το εάν μεταφέρονται τώρα ή έχουν ήδη μεταφερθεί στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
• ΕΝΦΙΑ: Αναστέλλεται για το έτος 2016 η επιβολή συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στα αγροτεμάχια φυσικών προσώπων προκειμένου να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για την ορθή απεικόνισή τους από τους φορολογούμενους.
Σχέδιο Οδηγίας κατά της φοροαποφυγής: Σε νέο σχέδιο Οδηγίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εταιρικής φοροαποφυγής εντός Ε.Ε. συμφώνησε το Συμβούλιο στις 21.06.2016. Η Οδηγία βασίζεται στις συστάσεις του ΟΟΣΑ και αποτελεί μέρος των μέτρων που προκρίθηκαν από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2016. Σύμφωνα με την Οδηγία, στο στόχαστρο τίθενται πρακτικές που ακολουθούν (κυρίως) όμιλοι επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να μειώνουν τη συνολική φορολογική τους επιβάρυνση.
Σε γενικές γραμμές, με την ανωτέρω Οδηγία τίθενται σημαντικοί περιορισμοί στην εκπεσιμότητα των τόκων, ενισχύεται το πλαίσιο επιτήρησης των ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών, ενώ παράλληλα εισάγεται γενικός κανόνας απαγόρευσης των καταχρηστικών πρακτικών. Η Οδηγία προβλέπει, επίσης, την επιβολή φόρου κατά την «έξοδο» – μεταφορά φορολογικής κατοικίας (exit tax).
• Απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα σε οφειλέτες του Δημοσίου: Σε πρόσφατη γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατέληξε ότι δικαιούται απαλλαγή από τους τόκους και το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κάθε οφειλέτης του Δημοσίου, εφόσον επικαλείται και αποδεικνύει άγνοια για την ύπαρξη της αντίστοιχης οφειλής. Η άγνοια θα πρέπει να οφείλεται σε περιστατικό ανωτέρας βίας και όχι σε δική του υπαιτιότητα.
• Απόδοση παρακρατηθέντων φόρων: Κάθε παρακρατηθείς φόρος πρέπει να αποδίδεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της σχετικής πληρωμής. Για τις αμοιβές διοίκησης και τις αμοιβές για συμβουλευτικές ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, ως χρόνος καταβολής θεωρείται ο χρόνος της έκδοσης του σχετικού παραστατικού, καθώς με την έκδοση γίνεται και η πίστωση των εν λόγω ποσών στα βιβλία του αντισυμβαλλόμενου μέρους. Συνεπώς, ο παρακρατηθείς φόρος στις ανωτέρω αμοιβές θα πρέπει να αποδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού, ανεξαρτήτως της πραγματικής καταβολής της αμοιβής.
• Υποχρεώσεις ασφάλισης σε ΙΚΕ: Η υποχρέωση ασφάλισης για τον μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπης ΙΚΕ εξακολουθεί να ισχύει στην περίπτωση που εταίρος ορίζεται νομικό (ημεδαπό ή αλλοδαπό) πρόσωπο. Η υποχρέωση ασφάλισης δεν θα βαρύνει τον ίδιο τον εταίρο – νομικό πρόσωπο αλλά το συνδεόμενο με αυτό φυσικό πρόσωπο. Υποχρέωση ασφάλισης έχει ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ, ακόμη και εάν η διαχείριση της εταιρείας δεν ασκείται από τον ίδιο αλλά έχει νομίμως ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο. Σε αυτήν, μάλιστα, την περίπτωση, υπόχρεοι ασφάλισης θα είναι και οι δύο (εταίρος και διαχειριστής). Αντιθέτως, απαλλάσσονται της υποχρέωσης ασφάλισης όλοι οι εταίροι σε περίπτωση μη μονοπρόσωπης ΙΚΕ, οπότε και η υποχρέωση ασφάλισης βαρύνει μόνο τον διαχειριστή.

Πηγή: Grant Thornton