Φοροδοξίες Γνωρίζετε ότι…Αυξημένο, σε σχέση με τα αναμενόμενο, ήταν το τελικό ποσό φόρων νομικών προσώπων που βεβαιώθηκε για το 2015.

Στο ποσό των 159,5 δισ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα ΦΠΑ στην Ε.Ε. για το 2014, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του 2016 που διενεργήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη. Ως ποσοστό των συνολικών υποχρεώσεων ΦΠΑ, το έλλειμμα αποτυπώνεται συνολικά σε περίπου 14%. Σημειώνεται, ότι το ποσοστό παρουσιάζεται μειωμένο κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2013). Στις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό ελλείμματος ΦΠΑ ανήκουν η Σουηδία, το Λουξεμβούργο και η Φινλανδία, ενώ στις χώρες με το μεγαλύτερο η Ρουμανία, η Μάλτα και η Λιθουανία με το ποσοστό ελλείμματος να φτάνει μέχρι και το 37%.

• Ανώνυμη Εταιρεία θεωρείται πως έχει λυθεί από την ημερομηνία καταχώρισης της απόφασης της γενικής συνέλευσης περί λύσης και ορισμού εκκαθαριστών στο ΓΕΜΗ και όχι από την ημερομηνία της τυχόν μεταγενέστερης ανακοίνωσης. Επειδή, όμως, δεν μπορεί να είναι γνωστό το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία καταχώρισης μέχρι και το χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΓΕΜΗ (Business Registry), η προθεσμία των 30 ημερών για τη δήλωση μεταβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. υπολογίζεται με αφετηρία το χρόνο της ανακοίνωσης.

• Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της Α.Ε. αυτή θεωρείται πως έχει λυθεί, χωρίς να απαιτείται κάποια πράξη δημοσιότητας. Οι εκκαθαριστές διορίζονται με μεταγενέστερη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που μπορεί να λαμβάνεται και με την απλή απαρτία και πλειοψηφία και στη συνέχεια καταχωρείται στο ΓΕΜΗ. Μέχρι τον διορισμό, καθήκοντα εκκαθαριστή ασκεί νομίμως το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

• Σε περίπτωση διάσπασης ανώνυμης εταιρείας κατά τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του ν. 2190/1920 δεν είναι υποχρεωτική η μεταβίβαση αυτούσιων κλάδων ή τμημάτων της διασπώμενης προς τις επωφελούμενες υφιστάμενες εταιρείες. Αρκεί η μεταβίβαση των παραπάνω στοιχείων κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών που αποτυπώνεται στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης (ΣΣΔ). Στο ΣΣΔ θα πρέπει επίσης να γίνεται ακριβής καταγραφή και περιγραφή των υπό μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της διασπώμενης εταιρείας.

• Μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με τη χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) θα γίνεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ από τις 5 Σεπτεμβρίου 2016 και εφεξής. Πρακτικά, η ταυτότητα πληρωμής αποτελεί ένα μοναδικό 30ψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί σε έναν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ). Οι εργοδότες μπορούν να ενημερώνονται για την ταυτότητα πληρωμής που τους έχει αποδοθεί, μέσω του λογαριασμού χρήστη που διατηρούν στο διαδικτυακό ιστότοπο του ΙΚΑ.

• Δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου από πιστωτικό ίδρυμα κατά την πληρωμή προμηθευτών των φορέων γενικής κυβέρνησης για τις υπηρεσίες που παρείχαν, εφόσον η παραπάνω πληρωμή γίνεται στο πλαίσιο κατάσχεσης εις χείρας τρίτου (δηλαδή λόγω κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται στο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα). Ούτε, όμως, ο αμειβόμενος προμηθευτής μπορεί ο ίδιος να αποδώσει τον παρακρατούμενο φόρο, καθώς δεν προβλέπεται παρόμοια διαδικασία.

• Η αρχική δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2016 υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από το υπόχρεο νομικό πρόσωπο που πρέπει να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet. Τροποποιητικές δηλώσεις ειδικού φόρου επί ακινήτων του ιδίου έτους, υποβάλλονται χειρόγραφα στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. με υποχρεωτική συνυποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

• Σε μεγάλη απώλεια εισφορών αναμένεται να οδηγηθεί μετά από το Brexit ο Κοινοτικός Προϋπολογισμός, ενώ τη παραπάνω διαφορά θα κληθούν να καλύψουν οι εναπομείνασες χώρες. Σημειώνεται ότι κατά το προηγούμενο έτος η συμμετοχή της Βρετανίας στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό ανήλθε σε 13 δισ. λίρες.

• Αυξημένο, σε σχέση με τα αναμενόμενο, ήταν το τελικό ποσό φόρων νομικών προσώπων που βεβαιώθηκε για το 2015. Η παραπάνω διαφορά δικαιολογείται όχι μόνο από την αύξηση του εταιρικού συντελεστή σε 29% από 26% αλλά και από την απόφαση πολλών νομικών προσώπων να προχωρήσουν σε διανομή κερδών προκειμένου να αποφύγουν την παρακράτηση φόρου με τον υψηλότερο συντελεστή (15% έναντι 10%) που τίθεται σε εφαρμογή από 1.1.2017 και εφεξής.

• Στα πιο συνηθισμένα λάθη κατά τη συμπλήρωση δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), που οδηγούν σε αύξηση του οφειλόμενου φόρου για τους ιδιοκτήτες, ανήκουν η λανθασμένη αναγραφή της απόστασης ενός αγροτεμαχίου από τη θάλασσα, τα λάθη ως προς την επιφάνεια, η δήλωση των βοηθητικών χώρων ως κύριων, καθώς και παραδρομές ως προς την ηλικία, τις προσόψεις και τον όροφο του ακινήτου. Σημειώνεται πως στις περιπτώσεις που το ακίνητο αποτελεί μεζονέτα, ως όροφος δηλώνεται ο υψηλότερος.

Πηγή: Grant Thornton

kathimerini.gr