Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Γνωρίζετε ότι…

• Ποσό τραπεζικού λογαριασμού, το οποίο μεταφέρθηκε ως έμβασμα στο εξωτερικό, είναι δυνατόν να φορολογηθεί ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα του δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον το επίμαχο ποσό κριθεί ως περιουσιακή προσαύξηση αγνώστου προελεύσεως. Ωστόσο σημειώνεται ότι ο κρίσιμος χρόνος τού εν λόγω ποσού δεν εντοπίζεται στη χρήση κατά την οποία διενεργήθηκε το έμβασμα, αλλά είτε στη χρήση κατά την οποία το εν λόγω ποσό κατατέθηκε (ως σύνολο ή τμηματικά) στον τραπεζικό λογαριασμό είτε στη χρήση κατά την οποία προκύπτει ότι επήλθε η προσαύξηση της περιουσίας του φορολογουμένου (ΔΕφΑθ 2128/2016).

• Πάνω από 17.000 αιτήσεις για αλλαγή φορολογικής κατοικίας έχουν υποβληθεί τα τελευταία δύο χρόνια (2014 και 2015). Για την αλλαγή φορολογικής κατοικίας λόγω μετοικεσίας στο εξωτερικό απαιτείται κατά κύριο λόγο «πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας» που εκδίδεται από την αλλοδαπή φορολογική αρχή και ορισμός φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα. Ο φορολογικός εκπρόσωπος πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και δεν φέρει ευθύνη ενώπιον των φορολογικών αρχών. Τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία οφείλουν να καταθέσουν αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης. Το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας μπορεί να προσκομίζεται και αργότερα, έως το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

• Κίνητρα προσέλκυσης φορολογικών κατοίκων παρέχονται από άλλες χώρες, τη στιγμή που στην Ελλάδα αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των προσώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα και μετοικούν στην αλλοδαπή. Συγκεκριμένα στην Κύπρο, αλλοδαποί που γίνονται φορολογικοί κάτοικοι εκεί έχουν έκπτωση 20% ανά έτος για 5 χρόνια επί του φορολογητέου εισοδήματός τους από έμμισθη εργασία, εφόσον αυτό δεν ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Αν ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, η έκπτωση αυτή φτάνει το 50% ανά έτος για 10 έτη. Τα ποσοστά εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονται σε μόλις 7,8% για τον εργαζόμενο και 7,8% για τον εργοδότη, με ανώτατη βάση ασφαλιστέων αποδοχών τα 4.533 ευρώ μηνιαίως (ή 54.396 ευρώ ετησίως).

• Επιτρέπεται η υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης, χωρίς την επιβολή κυρώσεων για παραγεγραμμένα έτη (δηλαδή μέχρι τη χρήση 2009) στο αμέσως επόμενο μη παραγεγραμμένο έτος (που σήμερα είναι η χρήση 2010), εφόσον δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου. Η παραπάνω δυνατότητα παρέχεται μόνο για εισοδήματα που δεν υπήρχε υποχρέωση να δηλωθούν όταν αποκτήθηκαν, π.χ. μερίσματα, κέρδη από πώληση μετοχών, τόκοι κλπ., καθώς και για ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αλλά καλύπτουν τεκμήρια, όπως εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, αφού με την παράλειψη δήλωσής τους δεν παραβιάστηκε κάποια φορολογική διάταξη. Αντίστοιχα, για τον σχηματισμό ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών θα λαμβάνονται υπ’ όψιν συγκεντρωτικά τα δηλωθέντα εισοδήματα παλαιότερων χρήσεων, εφόσον πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια.

• Δεν επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης σε εισοδήματα παραγεγραμμένων ετών, τα οποία δηλώνονται στο επόμενο μη παραγεγραμμένο έτος, προκειμένου να ληφθούν υπ’ όψιν κατά τον σχηματισμό ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών. Ετσι δεν επιβάλλεται εισφορά σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν πριν από τη χρήση 2010 (οικονομικό 2011), ακόμη και εάν δηλωθούν εκ των υστέρων σε έτος του οποίου τα εισοδήματα υπόκεινται σε εισφορά, διότι δεν καθίστανται με τη δήλωση αυτή εισοδήματα του οικονομικού έτους 2011. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή, τα παραπάνω ισχύουν και για την έκτακτη εισφορά που είχε υποβληθεί σε συνολικά καθαρά εισοδήματα φυσικών προσώπων άνω των 60.000 ευρώ, με τον νόμο 3758/2009, καθώς και για την έκτακτη εισφορά σε συνολικό καθαρό εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ, βάσει του νόμου 3833/2010.

• Στα πέντε έτη καθορίζεται με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ο χρόνος παραγραφής της αξίωσης για επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που «γεννήθηκε» μετά την 1.1.2014. Για πιστωτικό υπόλοιπο που δημιουργήθηκε πριν από τις 31.12.2013, εξακολουθεί να ισχύει η προηγούμενη τριετής προθεσμία παραγραφής που προβλέπεται από τον Κώδικα ΦΠΑ.

http://Taxheaven.gr