ΜΥΦ : Διασταύρωση – Συμφωνία – Κυρώσεις

Το τελικό στάδιο στη διαδικασία υποβολής των καταστάσεων συναλλαγών είναι αυτό της συμφωνίας μεταξύ των συναλλασσόμενων, η οποία πλέον πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, οι υπόχρεοι θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο τα ποσά ανά ΑΦΜ που έχουν υποβάλλει συμφωνούν με αυτά που έχει δηλώσει ο αντισυμβαλλόμενος. Για το σκοπό αυτό οι ασυμφωνίες ή αποκλίσεις θα αναρτώνται στην καρτέλα του φορολογούμενου ώστε να εντοπίζονται από αυτόν και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και διορθώσεις.

Εν συνεχεία ανάλογα με το ύψος των αποκλίσεων που τυχόν εντοπίζονται, διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

Η συνολική αξία των αποκλίσεων ανά αντισυμβαλλόμενο να μην υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται πλέον διόρθωση.[1]

Για μεγαλύτερο ποσό αποκλίσεων, θα πρέπει να ελέγχεται η διαφορά και να γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις από τον συναλλασσόμενο που έχει κάνει το «λάθος», ώστε να επέλθει συμφωνία στα ποσά. Δεδομένου ότι η πιθανότητα λάθους εντοπίζεται στην πλευρά του αγοραστή και μπορεί να οφείλεται σε καθυστερημένη λήψη του παραστατικού, σε απώλειά του κλπ. η κατάσταση συναλλαγών των προμηθευτών θα μπορεί να διορθωθεί με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης που ειδικά για τις καταστάσεις του 2015 θα πρέπει να υποβληθεί έως την 30/11/2016.

Όσον αφορά το θέμα των κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης, παρόλο που θα χρειαστεί να αναμένουμε και την άποψη της διοίκησης, θεωρούμε ότι υφίσταται διαδικαστική παράβαση της περ. α της παρ.1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. δηλαδή μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή ή υποβολή ελλιπούς δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων.

Επισημαίνεται ότι οι τυχόν αποκλίσεις που θα παραμείνουν και μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων, δεν συνιστούν από μόνες τους παράβαση η οποία μπορεί να επισύρει κατά τρόπο «αυτόματο» την υποβολή προστίμου. Ωστόσο αποτελούν μία ένδειξη η οποία σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία και δεδομένα, που τυχόν έχουν συλλεχθεί για κάποιον υπόχρεο μπορεί να οδηγήσει σε φορολογικό έλεγχο για τον εντοπισμό τυχόν παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, εφόσον οι αποκλίσεις αυτές είναι υψηλές.

http://epixeirisi.gr