Ασφάλιση με Σύμφωνο Συμβίωσης

«Οι αντισυμβαλλόμενοι, δηλαδή τα μέρη που έχουν μεταξύ τους συνάψει σύμφωνο συμβίωσης σύμφωνα με το ν. 4356/2015, εξομοιώνονται πλήρως με τους έγγαμους ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό», όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία ,διευκρινίζει με εγκύκλιό της η διοίκηση του ΙΚΑ.

Για να ληφθεί υπόψη το σύμφωνο συμβίωσης θα πρέπει να μην έχει επέλθει η λύσης του. Δηλαδή θα πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο και να είναι σε ισχύ.
Σύμφωνα συμβίωσης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προγενέστερου νόμου (3719/2008), δεν θα γίνονται αποδεκτά, εφόσον δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νέου νόμου. Γι αυτό, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ, πρόσφατο απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης με συνημμένο αντίγραφο.