Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Από 1.1.2017 αλλάζουν οι κανόνες που διέπουν τη φορολογική κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα, οι κανόνες που αφορούν το ειδικό καθεστώς των «non-domiciled resident» αναδιαμορφώνονται προς το αυστηρότερο, αυξάνοντας τη συνολική φορολογική επιβάρυνση των φορολογουμένων που εντάσσονται στο καθεστώς αυτό. Λόγω του γεγονότος ότι τέτοιες αλλαγές δεν είναι συχνές στο βρετανικό φορολογικό σύστημα και η φορολογική διοίκηση του Η.Β. δεν αρέσκεται στον αιφνιδιασμό των φορολογουμένων, προβλέπεται μεταβατική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε «διορθωτικές» κινήσεις. Το θέμα παρουσιάζει διεθνές ενδιαφέρον, δεδομένου ότι πολλοί αλλοδαποί είναι φορολογικοί κάτοικοι Η.Β. υπό το ειδικότερο αυτό καθεστώς.

 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των δράσεων που έχει αναλάβει για την πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, αποφάσισε την κατάρτιση καταλόγου μη συνεργάσιμων χωρών, ο οποίος θα είναι κοινός για όλα τα κράτη-μέλη. Για την κατάρτιση του καταλόγου, θα υπαχθούν σε έλεγχο τρίτες χώρες, οι οποίες θα έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το ύψος δυνητικού κινδύνου διευκόλυνσης της φοροαποφυγής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, θα καταχωρισθούν στον κατάλογο όσες χώρες αρνήθηκαν τη δυνατότητα στενότερης συνεργασίας σε φορολογικά θέματα ή δεν ανταποκρίνονται στις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άσκηση χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.

 

• Η φορολογική διοίκηση μπορεί να κάνει δεκτό αίτημα αναστολής καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού φόρου που υποβάλλεται με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον αποδεικνύεται ανεπανόρθωτη βλάβη του προσφεύγοντος. Ανεπανόρθωτη βλάβη νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση είναι για τον διάδικο τόσο δυσχερής, ώστε να αδυνατεί να την επιτύχει (ΣτΕ 496/2011). Συνεπώς, αίτημα αναστολής θα μπορούσε να ευδοκιμήσει εφόσον οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μιας εταιρείας υπερβαίνουν κατά πολύ το σύνολο των απαιτήσεων και των χρηματικών διαθεσίμων της, η δε ακίνητη περιουσία της είναι απαραίτητη προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ρευστοποιηθεί λόγω της οικονομικής συγκυρίας.

 

Σημειώνεται ότι κατά πάγια νομολογία, η οικονομική ζημία που προκαλείται από την εκτέλεση διοικητικής πράξης δεν συνιστά κατ’ αρχήν βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή σχετικού αιτήματος αναστολής.

 

• Ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει «σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος» νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για χρονικό διάστημα 12 ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Τα νομικά πρόσωπα θα φορολογούνται με τον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ίσχυε κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος θα μεταβάλλεται μόνο σε περίπτωση μείωσης του φορολογικού συντελεστή.

 

• Οι δαπάνες ανέγερσης κτίσματος σε έδαφος κυριότητας τρίτου με δαπάνες του μισθωτή όπως και οι δαπάνες βελτιώσεων και επεκτάσεων που πραγματοποιεί ο μισθωτής σε μισθωμένο ακίνητο θεωρούνται εισόδημα του εκμισθωτή και φορολογούνται στο τέλος της μισθωτικής περιόδου. Επομένως, εάν ο εκμισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος από υπεραξία κεφαλαίου (σήμερα 15%), ενώ εάν ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα (σήμερα 29%). Σύμφωνα με τον προηγούμενο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι ως άνω δαπάνες επιμερίζονταν στα χρόνια της μίσθωσης και φορολογούνταν αναλόγως στο πρόσωπο του εκμισθωτή.

 

• Ομόρρυθμη Εταιρεία, στην οποία όλοι οι εταίροι είναι Ανώνυμες Εταιρείες, τηρεί τα λογιστικά της βιβλία με βάση το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και συντάσσει ισολογισμό.

 

• Ζημία που προκύπτει από τη μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν. 3156/2003 αναγνωρίζεται προς έκπτωση κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, ενώ όταν η μεταβίβαση πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο η ζημία δεν αναγνωρίζεται σε καμία περίπτωση.

 

Πηγή: KATHIMERINI.GR