Φοροδοξίες

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ…

Η φορολογία στην Ελλάδα τόσο για τα νομικά όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, όπως επίσης και οι ασφαλιστικές εισφορές που θα ισχύουν από 1.1.2017 υπερβαίνουν κατά πολύ τα ισχύοντα στα γειτονικά κράτη. Συγκεκριμένα:

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ : O εταιρικός φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα (29%) είναι σημαντικά υψηλότερος μεταξύ των αντίστοιχων συντελεστών των γειτονικών χωρών. Το γενικότερο φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, οι αδικαιολόγητα συχνές τροποποιήσεις των φορολογικών νόμων δημιουργούν ανασφάλεια που λειτουργεί ως αντικίνητρο στις επενδύσεις, ιδίως όταν οι φορολογικοί συντελεστές στην ευρύτερη περιοχή είναι αρκετά πιο χαμηλοί. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής φορολογίας εταιρικών κερδών είναι:10%:      Βουλγαρία
  10%:      ΠΓΔΜ
  12,5%:   Κύπρος
  15%:      Αλβανία
  16%:      Ρουμανία
  20%:      Τουρκία
  29%:      Ελλάδα
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: Η φορολογική επιβάρυνση για τους Έλληνες φορολογικούς κατοίκους είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη των χωρών της περιοχής μας. Η αναπροσαρμογή προς τα πάνω της ενιαίας κλίμακας φόρου εισοδήματος για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες και η παγιοποίηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έχουν οδηγήσει στην αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεών, όταν στις γειτονικές χώρες. Οι ανώτατοι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για κάθε μία από τις γειτονικές χώρες διαμορφώνονται ως εξής:10%(flat tax):     Βουλγαρία
  10%(flat tax):     ΠΓΔΜ
  16%(flat tax):     Ρουμανία
  13% – 23%:       Αλβανία (23% για εισοδήματα άνω των €11.400)
  15% – 35%:       Τουρκία (35% για εισοδήματα άνω των €31.000)
  20% – 35%:       Κύπρος  (35% για εισοδήματα άνω των €60.000)
  22% – 45%:       Ελλάδα  (45% για εισοδήματα άνω των €40.000) πλέον
  2,2%-10%:        Εισφορά αλληλεγγύης (10% για εισοδήματα άνω των €220.000).
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ: Αισθητή είναι η διαφορά και ως προς το ανώτατο ετήσιο ποσό ασφαλιστικών εισφορών σε σύγκριση με τις γειτονικές χώρες. Η διαφορά οφείλεται όχι μόνο στους χαμηλότερους συντελεστές εισφορών στις άλλες χώρες, αλλά κυρίως στην χαμηλότερη ανώτατη βάση ασφαλιστέου εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών. Στην Ελλάδα το ανώτατο ετήσιο ποσό ασφαλιστέου εισοδήματος υπερβαίνει κατά πολύ το αντίστοιχο στις γειτονικές χώρες. Έτσι, το μέγιστο ποσό ασφαλιστικών εισφορών ετησίως διαμορφώνεται ως εξής:€5.000:                 Βουλγαρία (μισθωτοί)
  €3.900:                 Βουλγαρία (ελεύθεροι επαγγελματίες)
  €12.800:               Ρουμανία (μισθωτοί)
  €9.400:                 Κύπρος (μισθωτοί)
  €2.100:                 Αλβανία (ελεύθεροι επαγγελματίες)
  €10.930:               Τουρκία (μισθωτοί)
  €33.685:               Ελλάδα (μισθωτοί από 1.1.2017)
  €18.950-€26.700: Ελλάδα (ελεύθεροι επαγγελματίες και λοιποί από 1.1.2017)
 • Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ €70.000 ανά χώρα ανέρχεται κατά προσέγγιση σε:€7.000:     Βουλγαρία και ΠΓΔΜ
  €11.200:   Ρουμανία
  €14.385:   Κύπρο
  €14.960:   Αλβανία
  €21.240:   Τουρκία
  €28.151:   Ελλάδα (χωρίς να υπολογίζεται προκαταβολή).
 • ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ(€70.000) ανέρχεται περίπου σε:53%-59%:  Ελλάδα
  40%:          Τουρκία
  30%:          Ρουμανία
  30%:          Κύπρο
  20%:          Αλβανία
  15%:          Βουλγαρία
 • ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ, Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΕΠ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 2000-2014 κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες, από 33,2% σε 35,9%. Η  μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε το 2014, όταν το ποσοστό της φορολογικής επιβάρυνσης μεταβλήθηκε από 34,4% σε 35,9%, δηλαδή κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα σε ένα μόνο έτος. Το ίδιο χρονικό διάστημα (2000-2014) ο μέσος όρος της φορολογικής επιβάρυνσης σε σχέση με το ΑΕΠ αυξήθηκε στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες μόνο (34,2% σε 34,4%). Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2000 η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα ήταν χαμηλότερη κατά μια ποσοστιαία μονάδα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (33,2% έναντι 34,2%).
 • Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 39% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (το 7ο υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με τα 34 κράτη μέλη του ΟΟΣΑ), κατά 31% από τις ασφαλιστικές εισφορές (το 14ο υψηλότερο ποσοστό), κατά 18% από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (το 24ο υψηλότερο ποσοστό), κατά 8% από τον φόρο ακίνητης περιουσίας (το 10ο υψηλότερο ποσοστό) και κατά 4% από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων (το 30ο υψηλότερο ποσοστό)
 • ΟΙ ΥΨΗΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ προστίμων αποτελούν κίνητρα για φοροδιαφυγή αφού το σχετικό όφελος από την απόκρυψη εισοδημάτων είναι μεγάλο και προδιαθέτει την ηθελημένη μη συμμόρφωση.

Πηγή: grant-thornton.gr