Το πολυσυζητημένο θέμα του περιουσιολογίου επανέρχεται στο σχέδιο του προϋπολογισμού του 2017

Ενας σημαντικός αριθμός κρατών-μελών του ΟΟΣΑ που εφάρμοσε παλαιότερα φόρο περιουσίας τον κατήργησε λόγω της αναποτελεσματικότητάς του.

• 47 δισ. ευρώ φορολογικά έσοδα προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2017, που αναλύονται ως εξής:

 

33% ή 15.476 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ (14.707 εκατ. ευρώ το 2016),

 

20% ή 9.547 εκατ. ευρώ από φόρους κατανάλωσης (8.835 εκατ. ευρώ το 2016).

 

19,6% ή 9.172 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, (8.011 εκατ. ευρώ το 2016).

 

7% ή 3.236 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, (3.478 εκατ. ευρώ το 2016).

 

• Το πολυσυζητημένο θέμα του περιουσιολογίου επανέρχεται στο σχέδιο του προϋπολογισμού του 2017 ως μια από τις δράσεις που πρόκειται να υιοθετηθούν για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, προβλέπεται «η ανάπτυξη του e-περιουσιολογίου, με σταδιακή επέκταση του υφιστάμενου περιουσιολογίου σε περισσότερα αντικείμενα».

 

• Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι δύο χώρες που εφαρμόζουν περιουσιολόγιο, για να επιβάλλουν φόρο επί της καθαρής περιουσίας των φυσικών προσώπων, είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Υπολογίζεται ότι και στις δύο χώρες, τα έσοδα από τον συγκεκριμένο φόρο κινούνται σε χαμηλά επίπεδα επί του συνόλου των φορολογικών εσόδων. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Ισπανία τον είχε καταργήσει το 2008 και αναγκάστηκε να τον επιβάλει και πάλι το 2011 ως ένα από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Ο φόρος αυτός θα παραμείνει σε ισχύ στην Ισπανία μέχρι και το τέλος του χρόνου.

 

• Ενας σημαντικός αριθμός κρατών-μελών του ΟΟΣΑ που εφάρμοσε παλαιότερα φόρο περιουσίας τον κατήργησε λόγω της αναποτελεσματικότητάς του. Ειδικότερα, η Αυστρία τον κατήργησε το 1994, η Δανία και η Γερμανία το 1997, η Ολλανδία το 2001, η Φινλανδία, Ισλανδία και το Λουξεμβούργο το 2006 και η Σουηδία το 2007.

 

• Πληροφορίες για το υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα παρέχονται στο τέλος του έτους στις ελληνικές φορολογικές αρχές, αρχής γενομένης από το 2017. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η Αυστρία, για την οποία η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα ξεκινήσει το 2018. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός έκλεισε μέσα στο έτος, γίνεται αναφορά μόνο σε αυτό το γεγονός και δεν αποστέλλονται πληροφορίες για το υπόλοιπο του λογαριασμού. Σημειώνεται ότι η ανταλλαγή πληροφοριών δεν θα περιορίζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς θα συμμετέχουν σε αυτή συνολικά 47 χώρες έως το 2017 και άλλες 54 έως το 2018.

 

• Αμοιβές για εργασία που παρέχεται στην αλλοδαπή δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του εργοδότη και τον τόπο όπου καταβάλλονται οι αμοιβές αυτές ή εάν οι δικαιούχοι της αμοιβής δηλώνουν μόνιμοι κάτοικοι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ως τόπος που προκύπτει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται η χώρα στην οποία ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης (έδρα) του εργοδότη (ΣτΕ 1297/78). Ειδικότερα, όσον αφορά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, αυτή εξαρτάται από τον τόπο όπου παρέχονται οι υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την έδρα του εργοδότη, τον τόπο καταβολής των αμοιβών ή την κατοικία του εργαζομένου (ΔΕΔ 832/2016).

 

• Προσωρινές απολήψεις κερδών προσωπικών εταιρειών, δικηγορικών εταιρειών καθώς και κοινοπραξιών με διπλογραφικά βιβλία, που πραγματοποιούνται εντός του φορολογικού έτους 2016, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με τον συντελεστή που ισχύει κατά τον χρόνο της απόληψης, δηλαδή με 10%. Η παραπάνω ρύθμιση απορρέει από το γεγονός ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος αυτού θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η απόληψη (πίστωση ή καταβολή).

 

• Ως άτυπη δωρεά μπορεί να θεωρηθεί η ανάληψη χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό, εάν έγινε από συνδικαιούχο που δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να εισφέρει σε αυτόν. Ωστόσο, η μεταφορά χρηματικού ποσού από και προς κοινό λογαριασμό μεταξύ των αυτών προσώπων και η επιστροφή του ίδιου χρηματικού ποσού στον αρχικό λογαριασμό, χωρίς ενδιάμεσα να έχει γίνει χρήση του ποσού αυτού από κάποιον από τους συνδικαιούχους, δεν μπορεί να θεμελιώσει την ύπαρξη άτυπης δωρεάς (ΔΕΔ 673/2016, ΠΟΛ 1033/2013).

 

• Δεν είναι νόμιμη η έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου με βάση στοιχεία, τα οποία ήταν στη διάθεση του αρμοδίου εφόρου κατά την έκδοση του αρχικού φύλλου, έστω και αν αυτά δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την έκδοση του φύλλου εκείνου (ΣτΕ 2703/1997, 2473/1996). Ωστόσο, ως συμπληρωματικά στοιχεία, επί τη βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου, θεωρούνται εκείνα τα οποία και αποδεδειγμένα δεν είχε, ούτε μπορούσε δικαιολογημένα να έχει υπόψη του ο έφορος κατά την αρχική φορολογική εγγραφή ή τη διοικητική επίλυση της διαφοράς (ΣτΕ 588/1980, 3083/1980, 3760/1982) και να αποκαλύπτουν πηγή εσόδων που δεν εκτιμήθηκε κατ’ αυτήν (ΣτΕ 2985-88/1981). (ΔΕΔ 619/2016).

 

• Για την επιβολή τέλους χαρτοσήμου στα μισθώματα ακινήτων δεν απαιτείται η είσπραξή τους. Η μη είσπραξη των μισθωμάτων δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από το να καταβάλει τα τέλη χαρτοσήμου ούτε του δίνει το δικαίωμα να αρνηθεί την απόδοση του τέλους στο Δημόσιο. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν απαιτείται η σύσταση εγγράφου για να οφείλεται το τέλος χαρτοσήμου.

 

Πηγή: Grant Thornton