Πως φορολογούνται τα εταιρικά οχήματα

Πρέπει να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 (Παροχές σε είδος) του Ν.4172/2013, του νέου Κώδικa Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), η παραχώρηση χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου καταλαμβάνει, όχι μόνο τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις, αλλά και τα αυτοκίνητα που παραχωρούνται σε εταίρους και μετόχους των επιχειρήσεων, όπως επίσης και στα συγγενικά πρόσωπα αυτών. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του νέου ΚΦΕ, η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, συνυπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδημά του.
Αύξηση επιβάρυνσης
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Ν.4389/2016, ορίζεται ότι η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός υπολογίζεται σε ποσοστό 80% (από 30% που ήταν μέχρι το φορολογικό έτος 2015) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης, περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά ή τη μίσθωση του οχήματος.
Προσοχή: Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό 80% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία 3 έτη.
Διευκρίνιση: Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η διάταξη αυτή δεν καταλαμβάνει τα αυτοκίνητα των ατομικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν οι ατομικώς δρώντες. Αντίθετα, αν οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν και προσωπικό, τα παραχωρούμενα προς τους εργαζομένους αυτοκίνητα αποτελούν γι’ αυτούς εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ως παροχή σε είδος.
Η αύξηση του ποσοστού από 30% σε 80%, φέρνει επιπλέον επιβαρύνσεις, όπως βλέπουμε και στον σχετικό πίνακα.
Ποια οχήματα δεν θεωρούνται ως παροχή σε είδος
Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1219/6.10.2014, η οποία συνεχίζει να ισχύει σύμφωνα με την ΠΟΛ.1087/23.6.2016:
1. Λοιπές δαπάνες που αφορούν τα παραχωρούμενα οχήματα (καύσιμα, διόδια, ασφάλιστρα, οδική βοήθεια κ.λπ.) δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της παροχής αυτής.
2. Στην παραχώρηση οχήματος δεν ισχύει το όριο των 300 ευρώ. Συνεπώς, αν για παράδειγμα η αγοραία αξία υπολογισθεί στο ποσό των 270 ευρώ, το ποσό αυτό θα προσαυξήσει το εισόδημα από μισθωτή εργασία του στελέχους που κάνει χρήση του οχήματος.
3. Σε περίπτωση χρήσης εταιρικού οχήματος για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους (νέα πρόσληψη, αποχώρηση εργαζόμενου λόγω συνταξιοδότησης ή άλλου λόγου, απόλυση κ.λπ.), η αξία της παροχής υπολογίζεται αναλογικά με το πραγματικό χρονικό διάστημα (μήνες) χρησιμοποίησής της. Επισημαίνεται ότι, η χρήση εταιρικού οχήματος από εργαζόμενο για διάστημα άνω των 15 ημερολογιακών ημερών θα λαμβάνεται ως μήνας.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 αναφέρονται στο εισόδημα που προκύπτει από την παραχώρηση οχήματος γενικά. Ανεξάρτητα αν η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ.1219/6.10.2014 αναφέρεται σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, η υπόψη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 13 πρέπει να επαναδιατυπωθεί για την αποφυγή μελλοντικών ερμηνευτικών προβλημάτων.
Στις διατάξεις του ΚΦΕ δεν προβλέπονται εξαιρέσεις, αλλά στη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1219/6.10.2014 διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 δεν εφαρμόζονται:
• i. Για αυτοκίνητα τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους (ονομαστική παραχώρηση) πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα αυτοκίνητα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Προσοχή: Αποτελεί παροχή σε είδος η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενη αγοραία αξία των αυτοκινήτων που παρέχονται στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους (status cars τα οποία παραχωρούνται σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη).
• ii. Για αυτοκίνητα δοκιμών (test drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων.
• iii. Για αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini bus).
• iv. Για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους.
• v. Για αυτοκίνητα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης (service) αυτοκινήτων προσωρινά, σε αντικατάσταση των επισκευαζόμενων.
• vi. Για αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρίες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας), καθώς και για τη μεταφορά VIPs ή προσωπικού.
• vii. Για αυτοκίνητα που παραχωρούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (σχετική η ΚΥΑ 129/2534/20.1.2010 – ΦΕΚ 108/Β’).
Τέλος, μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσουν οι επιχειρήσεις στα οχήματα που θεωρούνται «ορφανά», δηλαδή τα οχήματα που δεν έχουν χρεωθεί σε κάποιο εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο. Αυτά τα αυτοκίνητα βαρύνουν τους εταίρους ή μετόχους της επιχείρησης.
Πηγή: Finance & Markets Voice