Εκπρόθεσμο κλείσιμο των βιβλίων της εφορίας και το ελάχιστο πρόστιμο

Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η απόφαση του ΓΓΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή αναφορικά με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για να προβούν οι φορολογούμενοι σε διακοπή εργασιών με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Με βάση τον πραγματικό χρόνο, το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει διακοπή εργασιών, ορίζεται στις 30 ημέρες. Μετά την πάροδο των τριάντα ημερών, μπορεί να γίνει και πάλι παύση εργασιών με βάση τον πραγματικό χρόνο διακοπής, εφόσον τηρείται σειρά προϋποθέσεων, με μόνο πρόστιμο εκατό ευρώ.

Στην απόφαση ορίζεται ότι φορολογούμενοι (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), που:
α. Δεν διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα,
β. Δεν έχουν, εφόσον πρόκειται για εταιρείες ή λοιπά νομικά πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου στάδιο εκκαθάρισης, χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της επιχείρησης τους, δύνανται να υποβάλουν, στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, δήλωση διακοπής εργασιών (έντυπο Μ4) με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

Στην δήλωση πρέπει να αναγράφεται ο πραγματικός χρόνος διακοπής των εργασιών ενώ όταν η δήλωση διακοπής των εργασιών είναι εκπρόθεσμη τότε θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.
Όσοι είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επιθυμούν παύση των εργασιών με ημερομηνία διακοπής μετά τη δημοσίευση της απόφασης, τότε χρειάζεται να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.
Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τα οποία είτε δεν έχουν καν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή, ακόμα και αν έχουν, δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, είναι υποχρεωτική για τη βεβαίωση διακοπής εργασιών η κατάθεση μαζί με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών και αποδεικτικού της λύσης τους χωρίς η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης να είναι δεσμευτική για τη διακοπή των εργασιών τους.
Επίσης, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 70 Α’) που θα αναφέρει ότι κατά την ημερομηνία παύσης εργασιών δεν είχαν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων.

Η Διαδικασία
Ο αρμόδιος υπάλληλος της ως άνω Δ.Ο.Υ, κατά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών, ελέγχει πρωτίστως ότι, για τα ανωτέρω πρόσωπα, δεν έχει καταχωρηθεί μεταβολή στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS σε χρόνο μεταγενέστερο της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής εργασιών, ως προς τα στοιχεία άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (έδρα, Κ.Α.Δ., αλλαγή μελών, εταίρων κ.λπ.).

Εάν, όμως, έχει καταχωρηθεί σχετική μεταβολή σε χρόνο μεταγενέστερο της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής εργασιών, η ημερομηνία διακοπής δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρόνο προγενέστερο της τελευταίας καταχωρηθείσας μεταβολής.
Στη συνέχεια, ενημερώνεται ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., που βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμένου, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση των προϋποθέσεων και τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών των ως άνω προσώπων.
Για τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μέσω του ΟΠΣ, επαληθεύεται η μη ύπαρξη επαγγελματικού οχήματος ιδιωτικής χρήσεως.

Για να διαπιστωθεί ο πραγματικός χρόνος παύσης των εργασιών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η άσκηση ή μη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά το κρινόμενο διάστημα, η οποία αποδεικνύεται από την έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων. Αυτό προκύπτει από τα υποβληθέντα αρχεία μέσω των καταστάσεων πελατών και των προμηθευτών, καθώς και από τα αρχεία που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ.
2.Η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ειδικότερα: α. διερευνάται αν έχουν δηλωθεί ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (πληροφορία από το Σύστημα V.I.E.S.) από κοινοτικές επιχειρήσεις προς το φορολογούμενο (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) και οι οποίες ανάγονται σε μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών. β. διερευνάται αν ο φορολογούμενος έχει δηλώσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών σε μεταγενέστερο χρόνο.

3.Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες κατά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών ελέγχεται αν μετά τη δηλούμενη ημερομηνία παύσης εργασιών υπάρχουν δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. και πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

Απαραίτητη προϋπόθεση η υποβολή όλων των δηλώσεων

Η υποβολή μηδενικών δηλώσεων, Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προς το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, Φ.Π.Α., καθώς και η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών, δεν επηρεάζει τη διαπίστωση της διακοπής βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών. Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, για τη διακοπή, είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις των φορολογικών ετών έως και τον πραγματικό χρόνο της παύσης εργασιών.
Αχρησιμοποίητα φορολογικά στοιχεία
Κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν υφίσταται υποχρέωση ακύρωσης των αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχείων, η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).